• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Redaktor naukowy

  Przeczytaj także...
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.
  Redaktor techniczny – osoba lub zespół osób w wydawnictwie odpowiedzialna za graficzną stronę książki (nie treści czy obrazów). Określa krój i wielkość czcionki lub fontu, układ zdjęć, rysunków, tabel itp. na szpalcie. Pracuje głównie na maszynopisie wydawniczym oraz tzw. "szczotce". Końcowym etapem jego pracy jest wydanie zgody na druk pozycji (podpisanie do druku). Zwykle występuje w stopce wydawniczej.

  Redaktor naukowy zwany też często edytorem naukowym – osoba zajmująca się naukowym opracowaniem tekstów przed ich wydaniem. Przygotowuje autorom wymagania dotyczące formy i zawartości artykułów. Ujednolica i sprawdza pod kątem poprawności zapis lub kieruje tekst do ponownej redakcji. Dba o spoistość merytoryczną, w tym jednakową notację symboli oraz jednoznaczne przypisanie definicji pojęciom w całej książce lub czasopiśmie naukowym. Współpracuje z recenzentami oraz koordynuje ich działania.

  Autor - osoba, która stworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W znaczeniu potocznym twórca dzieła pisanego. Oprócz autora wyróżnia się również współautorów w sensie osób, jakie przyczyniły się do stworzenia utworu (współtworzyły utwór), a także twórców wykonawców, jakim przysługują prawa pokrewne.Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.

  Jego rola jest inna, niż redaktora technicznego, który zajmuje się techniczną (skład, grafika) stroną przygotowań wydawniczych.

  W czasopismach naukowych zwykle działają grupy redaktorów naukowych, które dzielą się pracą według klucza tematycznego lub terytorialnego. Redaktorzy naukowi tworzą radę redakcyjną (editorial board) czasopisma, która wspólnie uzgadnia ogólne zalecenia, do których powinni stosować się autorzy. Prace napływające do poszczególnych redaktorów są przez nich wstępnie oceniane, a następnie odsyłane do zwykle dwóch recenzentów. Na podstawie recenzji redaktorzy decydują, czy zwrócić publikację do poprawy, czy też całkowicie ją odrzucić, nie dopuszczając do druku (zob. peer review).

  W książkach naukowych pisanych przez wielu autorów rola redaktorów jest nieco inna. Redaktorzy ustalają zwykle listę potencjalnych autorów, do których zwracają się z prośbą o napisanie określonego fragmentu (zwykle jednego rozdziału) książki. Fragmenty te są kierowane do recenzentów tak jak publikacje, przy czym zadaniem recenzentów jest w tym przypadku raczej wyłapanie ew. błędów i niedociągnięć, niż decydowanie o odrzuceniu bądź przyjęciu fragmentu. Wnioski z recenzji są odsyłane do autorów, którzy nanoszą odpowiednie poprawki, które wracają do redaktorów nadających ostateczny kształt książki.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama