• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Recykling  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle ang., promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
  Symbol recyklingu
  Przetwarzanie odpadów w zakładzie recyklingowym

  Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.

  W celu uproszczenia recyklingu wprowadzone są specjalne kody oznaczenia różnych materiałów. Kody zawierają trzy strzałki, tworzące trójkąt, z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz trójkąta znajduje się liczba oznaczająca kod użytego materiału, a pod trójkątem umieszczany jest skrót literowy.Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

  Spis treści

 • 1 Założenia recyklingu
 • 2 Analizy kosztów i zysków
 • 3 Handel
 • 4 Prawodawstwo w Polsce
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Założenia recyklingu[]

  Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

  Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

  Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

  Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy:

 • właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi,
 • rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części,
 • projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,
 • projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
 • projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione,
 • projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,
 • system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
 • edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,
 • logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych,
 • przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.
 • The Environmental Protection Agency (EPA lub USEPA), Agencja Ochrony Środowiska - agencja federalna Stanów Zjednoczonych działająca w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. EPA rozpoczęła działalność 12 lutego 1970 roku, powołana przez prezydenta Richarda Nixona. Kierowana jest przez Administratora w randze ministra (obecnie jest nią Lisa P.Jackson). Agencja zatrudnia ok. 18 000 pracowników i dysponuje budżetem ponad 7 mld USD.Duński Uniwersytet Techniczny (duń. Danmarks Tekniske Universitet, DTU) – publiczna uczelnia techniczna (tj. politechnika), założona przez Hansa Christiana Ørsteda w 1829 roku, znajdująca się obecnie w Kongens Lyngby na przedmieściach Kopenhagi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.