Reakcja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • z dziedziny biologii
 • reakcja fizjologiczna
 • reakcja GvH (reakcja przeszczep przeciw gospodarzowi)
 • z dziedziny chemii
 • reakcja analizy
 • reakcja addycji
 • reakcja analityczna
 • reakcja autokatalityczna
 • reakcja biuretowa
 • reakcja Cannizzara
 • reakcja charakterystyczna
 • reakcja chemiczna
 • reakcja Dielsa-Aldera
 • reakcja egzoenergetyczna
 • reakcja endoenergetyczna
 • reakcja egzotermiczna
 • reakcja elementarna
 • reakcja eliminacji
 • reakcja endotermiczna
 • reakcja Fittiga
 • reakcja fotochemiczna
 • reakcja Friedla-Craftsa
 • reakcja Grignarda
 • reakcja haloformowa
 • reakcja hydratacji
 • reakcja jonowa
 • reakcja ksantoproteinowa
 • reakcja łańcuchowa polimerazy
 • reakcja Mąkoszy
 • reakcja oderwania (reakcja eliminacji)
 • reakcja oksydacyjno-redukcyjna
 • reakcja podstawiania (reakcja substytucji)
 • reakcja połówkowa
 • reakcja przyłączania (reakcja addycji)
 • reakcja redoks
 • reakcja rozkładu (reakcja analizy)
 • reakcja syntezy (reakcja tworzenia)
 • reakcja Williamsona
 • reakcja wymiany
 • reakcja zobojętniania
 • z dziedziny fizyki
 • reakcja fotojądrowa
 • reakcja jądrowa
 • reakcja łańcuchowa
 • reakcja rozpadu (rozpad promieniotwórczy)
 • reakcja (statyka)
 • reakcja syntezy (fizyka)
 • reakcja termojądrowa
 • z dziedziny psychologii
 • reakcja (behawioryzm)
 • reakcja upozorowana
 • reakcja warunkowa
 • reakcja sprawcza
 • inne
 • doktryna reakcyjna
 • reakcja Arthusa
 • reakcja fotyczna
 • reakcja kompasowa
 • reakcja optokinetyczna
 • reakcja pogańska
 • zobacz też
 • Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Reakcja
 • Występowanie tekstu „reakcje” w tytułach artykułów i w przekierowaniach
 • Reakcja endotermiczna to reakcja chemiczna, dla której bilans wymiany ciepła z otoczeniem jest ujemny. Można też powiedzieć, że jest to reakcja, w której ciepło znajduje się po stronie substratów, albo inaczej która pochłania ciepło z otoczenia.Reakcja charakterystyczna – w chemii analitycznej reakcja chemiczna umożliwiająca łatwą identyfikację określonego indywiduum chemicznego (atomu, jonu, grupy funkcyjnej, grupy związków chemicznych). Reakcje charakterystyczne prowadzą zwykle do zmiany barwy roztworu lub jego zmętnienia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Reakcja pogańska – termin współczesny, którym określa się serie wystąpień ludności ziem polskich okresu wczesnofeudalnego, skierowanych przeciwko wzrostowi powinności prawa książęcego oraz przeciwko odgórnemu wprowadzaniu chrześcijaństwa. Punktem kulminacyjnym tych zaburzeń było powstanie ludowe, które wybuchło w 1038 roku, w Wielkopolsce, doprowadzając do anarchii wewnętrznej.
  Reakcja połówkowa - element formy zapisu reakcji redoks w konwencji jonowej. Reakcje połówkowe nie są rzeczywistymi reakcjami elementarnymi, zachodzącymi w ramach mechanizmu przebiegu reakcji redoks, lecz tylko wygodnym sposobem ich bilansowania. Dla odróżnienia zapisów reakcji połówkowych od reakcji rzeczywistych stosuje się w nich znak "=" zamiast znaku "→".
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Reakcja Wurtza-Fittiga, reakcja Fittiga – odmiana reakcji Wurtza pozwalająca na wprowadzanie podstawników alkilowych do związków aromatycznych oraz syntezę symetrycznych związków biarylowych:
  Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Addycja (przyłączenie) - rodzaj reakcji chemicznej, polegającej na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt bez żadnych produktów ubocznych. W chemii organicznej addycja przebiega zwykle z rozerwaniem wiązania wielokrotnego węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom. Istnieją jednak proste reakcje addycji, które zachodzą bez zrywania wiązań wielokrotnych takie jak np. rekombinacja rodników.

  Reklama