• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radian  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kwarta (łac.pars minuta quarta czwarta część mała) – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 tercji czyli 1/3600 sekundy czyli 1/216000 minuty czyli 1/12960000 stopnia oznaczana przez 1⁗. Nie należy do układu SI.Długość krzywej – wielkość charakteryzująca krzywą; jeśli jest ona dobrze określona, to daną krzywą nazywa się prostowalną lub rektyfikowalną.
  Związek z innymi jednostkami[]
  Radiany i stopnie

  Zachodzą następujące wzory zamiany miary łukowej kąta z jednostki:

 • stopniowej na radialną ,
 • gradowej na radialną ,
 • w związku z czym:

  Wartość (wielkość, liczba) niemianowana – wartość nieposiadająca jednostki; najczęściej używana do przedstawienia wzajemnego stosunku dwóch wielkości (np. niepewności względnej, liczba okrążeń w ruchu po okręgu).Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.
  ,

  oraz

  Kąt środkowy – kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona wyznaczone są przez wychodzące z niego promienie. W sytuacji na rysunku, kąt AOB jest środkowy i mówimy, że jest oparty na łuku AB.Miara łukowa kąta – miara kąta wyrażona przez stosunek długości łuku okręgu opartego na tym kącie do długości promienia okręgu
  .

  Przykład[]

  Kąt o mierze łukowej 36° (podanej w stopniach) ma miarę wyrażoną w radianach równą

  Sekunda – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 minuty czyli 1/3600 stopnia oznaczana 1″. Nie należy do układu SI.Stopień – jednostka miary kąta płaskiego, równa 1/360 kąta pełnego czyli 1/90 kąta prostego. Oznaczana jest przez 1°, spotyka się również oznaczenie 1 deg (ang. degree). Nie jest jednostką układu SI.
  .

  Pozostałe jednostki miary łukowej[]

 • stopień (minuta, sekunda, tercja, kwarta)
 • grad (centygrad, myriograd)
 • tysiączna (artyleryjska, Rimailho; z nadmiarem, niedomiarem).
 • Miara kąta to wielkość kąta wyrażona w odpowiednich jednostkach. W matematyce i jej zastosowaniach teoretycznych używa się miary łukowej.Tercja (łac.pars minuta tertia trzecia część mała) – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 sekundy czyli 1/3600 minuty czyli 1/216000 stopnia oznaczana przez 1‴. Nie należy do układu SI, .


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aproksymacja – proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle sprecyzowanym sensie. Zazwyczaj aproksymuje się byty (np. funkcje) skomplikowane bytami prostszymi. Często stosowana w przypadku szukania rozwiązań dla danych uzyskanych metodami empirycznymi, które mogą być obarczone błędami.
  Grad (gon, gradus) – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/100 kąta prostego. Jest to jednostka spoza układu SI równa π/200 radiana, czyli 9/10 stopnia. Wprowadzona zarządzeniem Napoleona Bonaparte na fali ułatwiania ludziom życia po Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Obecnie stosowana w geodezji.
  Jednostka pochodna układu SI - jednostka układu SI, wielkości fizycznej pochodnej, utworzona w oparciu o równanie definicyjne tej wielkości, i wynikające z niego równanie wymiarowe tej jednostki, wyrażające ją jako iloczyn jednostek podstawowych i uzupełniających układu, podniesionych do odpowiedniej potęgi.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.