Rada pedagogiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada pedagogicznaorgan wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży. Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i budżet szkoły, dokonuje analizy osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i podejmuje decyzje w sprawie ich doskonalenia, klasyfikuje i promuje uczniów, organizuje samokształcenie nauczycieli.

Organ - termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu, oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot - osobę lub grupę osób, którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne).Przewodniczący – osoba kierująca obradami lub dyskusją na posiedzeniu; zwierzchnik grupy kierujący jego działalnością. Pojęcie stosowane potocznie oraz w formie tytułu, np. Przewodniczący Izby Lordów, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący i skład rady pedagogicznej[ | edytuj kod]

Ustawa o systemie oświaty wyznacza zadania Rady Pedagogicznej jako organu szkoły. Dookreślane są one w postaci szczegółowych kompetencji w statucie szkoły, w części dotyczącej szczegółowych kompetencji organów szkoły. Rada pedagogiczna jest jednym z ważniejszych elementów organów działających w oparciu o statut szkoły. W każdej placówce oświatowo-wychowawczej podległej Kuratorium oświaty i wychowania w danym województwie winny działać: Rady i samorządy szkolne (rady szkoły, rady rodziców, rady uczniowskie).

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Organizacja społeczna – w rozumieniu polskiego kodeksu postępowania administracyjnego jest to organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza, stowarzyszenia itp.

Przewodniczący rady pedagogicznej[ | edytuj kod]

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor lub kierownik placówki oświatowej bądź jego zastępca, w sytuacji gdy dyrektor nie posiada uprawnień pedagogicznych.

Skład rady pedagogicznej[ | edytuj kod]

W skład rady pedagogicznej, wewnętrznego kolegialnego organu szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej zadań statutowych, wchodzą etatowi pracownicy pedagogiczni tj.: zastępca dyrektora lub kierownika placówki oświatowej, pedagog szkolny, nauczyciele danej szkoły lub placówki.

Przygotowanie pedagogiczne – to nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej i szczegółowej w powiązaniu z metodyką kierunkową (specjalnością) kształcenia (szkolenia) a także pozytywnie wykonywaną i ocenioną praktykę pedagogiczną w odpowiednim wymiarze godzin.Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

Kompetencje rady pedagogicznej[ | edytuj kod]

Kompetencje rady pedagogicznej zostały określone w Ustawie o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572). W artykule 41. ustawy zostały określone decyzje, które rada podejmuje w drodze uchwały pedagogicznej. Do takich należą:

 • klasyfikacja i promocja uczniów,
 • decyzje w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • skreślanie uczniów z listy (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – art. 16 ust. 5) oraz
 • dokonywanie nowelizacji w statucie bądź zatwierdzanie nowego statutu szkoły (w przypadku gdy w szkole istnieje rada szkoły, to ona podejmuje uchwały dotyczące statutu, natomiast rada pedagogiczna przygotowuje projekty).
 • Debata rady pedagogicznej[ | edytuj kod]

  Na debatę rady pedagogicznej mogą być zapraszani indywidualnie rodzice uczniów, co do których są uzasadnione wątpliwości wychowawcze w danej szkole. Przed rokiem 1989 debaty szkolne, potocznie były nazywane – posiedzeniami. Pojęcie „rada pedagogiczna” jest nadal mylone przez nauczycieli i rodziców z pojęciem „posiedzenie rady pedagogicznej”. Rada pedagogiczna jest organem jednostkowej placówki oświatowo-wychowawczej, tymczasem posiedzenia są debatami lub obradami, w których bierze udział organ tej szkoły.

  Kurator oświaty – organ rządowej administracji zespolonej, który w imieniu wojewody na obszarze danego województwa wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające z:Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

  Uchwały rady pedagogicznej[ | edytuj kod]

  W przypadku braku rady szkoły, rada pedagogiczna może wyjątkowo podjąć uchwały dotyczące:

 • organizacji pracy szkoły w oparciu o arkusz organizacyjny (diagram cyklu szkolenia uczniów klas I-VIII);
 • prowadzenia pełnej dokumentacji szkoleniowej placówki oświatowo-wychowawczej tj.: (sumaryczny dziennik szkolenia w szkole, dzienniki lekcyjne, indywidualne dzienniczki ucznia, szkolną książkę skarg i zażaleń do dyspozycji – nauczycieli, rodziców);
 • semestralnych i miesięcznych planów pracy szkoły;
 • tygodniowy plan szkolenia i rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • dostosowania się do programów nauczania MEN i zaopatrzenia bibliotekę szkolną w indywidualny zestaw uczniowski podręczników i ćwiczeń w klasach I-VIII w formie tradycyjnej lub elektronicznej (ebook);
 • programu zajęć obowiązkowych i dodatkowych,
 • planów wychowawczych i programu profilaktyki,
 • regulaminu szkoły,
 • rady pedagogicznej oraz
 • kalendarium szkoły.
 • rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub jego zastępcy;
 • Jeśli w szkole nie została powołana Rada Szkoły, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, czyli w przypadku przygotowanych zmian w statucie szkoły – Rada Pedagogiczna również te zmiany uchwala.

  Planowanie - polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie.Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

  Ponadto, w przypadku braku rady szkoły, opiniuje dokumenty przedstawiane radzie pedagogicznej szkoły:

 • projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
 • projekt finansowy szkoły (rozdział subwencji lub dotacji na grupy szkoleniowe I-VIII),
 • propozycje dyrektora dotyczące przydziałów czynności w/g. Karty Opisu Stanowiska (KRP) oraz przydziale sprzętu szkoleniowego i pomieszczeń, miejsc szkoleniowych.
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień lub zapomogi socjalnej,
 • Każde posiedzenie rady pedagogicznej jest rejestrowane (protokólarnie) i przedstawiane w kwartalnym raporcie do kuratorium oświaty i wychowania.

  Wychowanie – świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

  Podczas dostosowania statutu szkoły do przepisów ustawy o oświacie lub innych ustaw należy zwrócić uwagę na zapis art. 41, który poszerza zadania Rady Pedagogicznej szkoły o:

 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 • Wszystkie Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są niejawne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie prawa osobowe i osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.Nadzór pedagogiczny – świadome i planowe oraz celowe działania pedagogiczne prowadzone przez kuratora oświaty w danym województwie, które realizowane są zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi w rozporządzeniach przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Eksperyment pedagogiczny (łac. experimentum – doświadczenie, badanie) – metoda badań pedagogicznych oparta głównie na technice obserwacji (przy czym nie każda obserwacja jest eksperymentem, za to każdy eksperyment ma związek z obserwacją, sam będąc od niej bardziej złożony), szczególny rodzaj eksperymentu naturalnego, który znajduje swoje zastosowanie w oświacie, dydaktyce oraz wychowaniu.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-19 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.
  Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ang. International Standard Book Number, ISBN) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki; do 31 grudnia 2006 r. zawierał 10 cyfr. Według zaleceń standardu numer ten powinien identyfikować wydawcę, jak również specyficzny tytuł oraz edycję (wydanie).
  Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator. Obecnie w Polsce uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej lub gimnazjum i realizująca obowiązek szkolny (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat) oraz uczęszczająca do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych i realizująca obowiązek nauki
  Rada szkoły – rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada ta uchwala określony statut szkolny na podstawie projektu przygotowanego przez daną radę pedagogiczną, opiniuje oraz przedstawia różnego typu wnioski, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem danej szkoły bądź placówki oświatowej. W skład rady szkoły wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, ogółu rodziców oraz ogółu uczniów. Jej kadencja trwa zwykle 3 lata.
  Etat to stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej.

  Reklama