• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada nadzorcza  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ład korporacyjny lub władztwo korporacyjne lub kolektywne władanie lub nadzór właścicielski (ang. corporate governance) - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach.Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

  Rada nadzorczaorgan osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).

  Zadania i zasady funkcjonowania[ | edytuj kod]

  Co do zasady, jeżeli statut spółki nie przewiduje tej kwestii w inny sposób, członków rady nadzorczej powołują i odwołują udziałowcy spółki - w spółkach akcyjnych odbywa się to poprzez walne zgromadzenie akcjonariuszy, w spółkach z o.o. zgromadzenie wspólników. W wielu krajach do rady nadzorczy wchodzą przedstawiciele pracowników - w Niemczech, w firmach powyżej 2 000 pracowników, wybierają oni połowę członków rad i 1/3 w firmach zatrudniających co najmniej 500 osób . Statut spółki może zagwarantować konkretnym osobom fizycznym bądź prawnym, niezależnym od udziałowców, powoływanie i odwoływanie określonej w nim części członków rady nadzorczej - przy czym istnieje przypadek szczególny, w którym tego rodzaju zapisy statutu tracą moc - głosowanie w grupach oddzielnych. Do głosowania w grupach oddzielnych dochodzi, gdy udziałowcy reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego złożą wniosek o wybór rady nadzorczej w tym właśnie trybie - wówczas cały skład rady nadzorczej jest wybierany w grupach oddzielnych.

  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).

  Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru – rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej, nie może jednak bezpośrednio ingerować w kompetencje zarządu.

  Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może posiadać dodatkowo kompetencje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych i, w szczególnych wypadkach, zewnętrznych.

  Za kierowanie radą nadzorczą odpowiada wyłącznie jej przewodniczący. Przewodniczący ma znaczący wpływ na kulturę i atmosferę pracy rady nadzorczej. Ustala on porządek obrad rady i zapewnia aktywne uczestnictwo jej członków.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.Organ - termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu, oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot - osobę lub grupę osób, którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne).

  Pomimo posiadania przez radę nadzorczą szerokich uprawnień, nie można przyjmować, że jest ona organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym. Rola nadzoru pełniona przez członków rady nadzorczej jest powszechnie postrzegana jako kluczowa w trzech obszarach, gdzie potencjalne ryzyko sprzeczności interesów ze strony kierownictwa jest szczególnie duże:

  Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.Rada dyrektorów – organ wewnętrzny osoby prawnej (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) powołany do wykonywania czynności nadzoru, sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej i jej statut. Występuje m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii oraz w Japonii.
 • nominowanie dyrektorów,
 • wynagrodzenie dyrektorów,
 • rewizja.
 • Wraz ze wzrostem roli i zakresu kompetencji rady nadzorczej praktykuje się delegowanie określonych działań do poszczególnych komitetów. Komitety te mogą skoncentrować się na konkretnych obszarach, takich jak audyt, wynagrodzenia, ryzyko, strategia i rozwój itd. Przygotowane przezeń zalecenia są przedstawione całej radzie.

  Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Sposób działania zarządu reguluje ustawa kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) oraz postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej.Zarząd – jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych podporządkowanych jej organizacji lub jednostek organizacyjnych. Zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych np. zarząd spółki kapitałowej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.