• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada gminy  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Rada Gminy Kłodzko – organ stanowiący i kontrolny samorządu gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 r. i w jej skład wchodzą radni wybierani w gminy Kłodzko w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna VI kadencja rady trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Rady Gminy Kłodzko jest Zbigniew Tur. Wójtem gminy jest Stanisław Longawa.
  Nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej – przykłady: Rada Miejska w Łodzi, Rada Miejska w Kłodzku.

  W obowiązującej do końca 2010 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Prezes Rady Ministrów przyjął, że w odniesieniu do gmin wiejskich używany będzie zwrot rada gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska (z użyciem „w”), a w gminach miejskich rada miasta – przykłady: Rada Gminy Kłodzko, Rada Miejska w Krotoszynie, Rada Miasta Krakowa.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Odwołanie[ | edytuj kod]

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym dopuszcza się odwołanie organu stanowiącego gminy na wniosek co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców gminy w drodze referendum lokalnego.

  Aby referendum w sprawie odwołania rady gminy było ważne, należy w nim wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze rady gminy.

  Możliwe jest odwołanie rady gminy przez Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, jeżeli rada dopuści się powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw. W przypadku rozwiązania rady gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza osobę, która będzie pełniła jej funkcję do czasu jej ponownego wyboru.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca prawo wyborcze. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy.

  Podstawa prawna[ | edytuj kod]

  Status rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Budżet gminy – plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem:
  Rada Miejska w Kłodzku – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejskiej Kłodzko. Istnieje od 1990 r. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencje trwającą 4 lata, licząc od dnia wyboru. Obecnym przewodniczącym jest Piotr Brzostowicz (PSL), a funkcję wiceprzewodniczącego pełnią: Grzegorz Muskała (PiS) i Adam Kowalski (Dolny Śląsk XXI).
  Rada Miejska w Łodzi – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej w Łodzi. Rada obecnej – szóstej – kadencji liczy 43 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata. Jako organ gminy, działa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym, która określa m.in. jej liczebność. Zadania Rady Miejskiej w Łodzi określają także inne ustawy, w tym – ustawa o samorządzie powiatowym. (Łódź jest miastem na prawach powiatu, czyli gminą, która wykonuje także zadania powiatu). Na czele Rady stoi przewodniczący, którego wspomaga trzech wiceprzewodniczących. Od 26 czerwca 2013, po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego Tomasza Kacprzaka (PO), był wakat na tym stanowisku. Odwołano wówczas również wiceprzewodniczącą Elżbietę Królikowską-Kińską (PO); na stanowiskach wiceprzewodniczących pozostali Grzegorz Matuszak (SLD) oraz Krzysztof Stasiak (PiS). 28 sierpnia 2013 wybrano nową przewodniczącą Rady - Joannę Kopcińską (PO, frakcja Krzysztofa Kwiatkowskiego)
  Rada Miejska w Krotoszynie – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejsko-wiejskiej Krotoszyn. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata. Obecną przewodniczącą jest Zofia Jamka, I Wiceprzewodniczącą Natalia Robakowska, II Wiceprzewodniczącym Krzysztof Kierzek
  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).
  Domniemanie kompetencji - dana instytucja ma jedynie zarysowane kompetencje, a do jej zakresu działań należy wszystko, co nie zostało zastrzeżone dla podległych instytucji np. Radzie Ministrów przysługuje konstytucyjne domniemanie kompetencji, co oznacza, że do jej kompetencji należą wszystkie sprawy państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządów terytorialnych.
  Zobowiązanie (łac. obligatio) – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny (łac. vinculum iuris) łączący dłużnika z wierzycielem, który polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 § 1 kodeksu cywilnego). Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Zobowiązania to księga trzecia Kodeksu cywilnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.