• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada gminy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Rada Gminy Kłodzko – organ stanowiący i kontrolny samorządu gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 r. i w jej skład wchodzą radni wybierani w gminy Kłodzko w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna VI kadencja rady trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Rady Gminy Kłodzko jest Zbigniew Tur. Wójtem gminy jest Stanisław Longawa.

  Rada gminy (w gminach miejskich: rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  W gminach mających do 20 000 mieszkańców rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w pozostałych (w tym miastach na prawach powiatu) stosuje się ordynację proporcjonalną.

  Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990–2017 trwała 4 lata).

  Na czele rady stoi przewodniczący oraz, w liczbie od 1 do 3, wiceprzewodniczący. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca prawo wyborcze. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy.

  Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda.

  Właściwości[ | edytuj kod]

  Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

  Budżet gminy – plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem:Rada Miejska w Kłodzku – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejskiej Kłodzko. Istnieje od 1990 r. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencje trwającą 4 lata, licząc od dnia wyboru. Obecnym przewodniczącym jest Piotr Brzostowicz (PSL), a funkcję wiceprzewodniczącego pełnią: Grzegorz Muskała (PiS) i Adam Kowalski (Dolny Śląsk XXI).

  Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1. uchwalanie statutu gminy
  2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
  5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  6. uchwalanie programów gospodarczych
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu i dotyczących:
  10. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy
  11. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta
  12. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
  13. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym
  14. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy
  15. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
  16. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
  17. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
  18. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym
  19. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
  20. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  21. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
  22. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
  23. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470), a także wznoszenia pomników
  24. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
  25. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
  26. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

  W miastach na prawach powiatu rada miasta pełni ponadto funkcje rady powiatu. Należy zauważyć, że komisja bezpieczeństwa i porządku nie jest jej komisją.

  Rada Miejska w Łodzi – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej w Łodzi. Rada obecnej – szóstej – kadencji liczy 43 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata. Jako organ gminy, działa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym, która określa m.in. jej liczebność. Zadania Rady Miejskiej w Łodzi określają także inne ustawy, w tym – ustawa o samorządzie powiatowym. (Łódź jest miastem na prawach powiatu, czyli gminą, która wykonuje także zadania powiatu). Na czele Rady stoi przewodniczący, którego wspomaga trzech wiceprzewodniczących. Od 26 czerwca 2013, po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego Tomasza Kacprzaka (PO), był wakat na tym stanowisku. Odwołano wówczas również wiceprzewodniczącą Elżbietę Królikowską-Kińską (PO); na stanowiskach wiceprzewodniczących pozostali Grzegorz Matuszak (SLD) oraz Krzysztof Stasiak (PiS). 28 sierpnia 2013 wybrano nową przewodniczącą Rady - Joannę Kopcińską (PO, frakcja Krzysztofa Kwiatkowskiego)Rada Miejska w Krotoszynie – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejsko-wiejskiej Krotoszyn. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata. Obecną przewodniczącą jest Zofia Jamka, I Wiceprzewodniczącą Natalia Robakowska, II Wiceprzewodniczącym Krzysztof Kierzek

  Rada gminy wybiera wójta bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy radnych, jeżeli w wyborach zgłoszono jednego kandydata i ten nie zdobył więcej niż połowy głosów albo jeśli nie zgłoszono kandydatów na ten urząd.

  Liczba radnych[ | edytuj kod]

  W skład rady wchodzą radni w liczbie:

 • 15 w gminach do 20 000 mieszkańców
 • 21 w gminach do 50 000 mieszkańców
 • 23 w gminach do 100 000 mieszkańców
 • 25 w gminach do 200 000 mieszkańców
 • oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Wyjątkowo w Warszawie radnych jest 60.

  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511). Domniemanie kompetencji - dana instytucja ma jedynie zarysowane kompetencje, a do jej zakresu działań należy wszystko, co nie zostało zastrzeżone dla podległych instytucji np. Radzie Ministrów przysługuje konstytucyjne domniemanie kompetencji, co oznacza, że do jej kompetencji należą wszystkie sprawy państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządów terytorialnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zobowiązanie (łac. obligatio) – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny (łac. vinculum iuris) łączący dłużnika z wierzycielem, który polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 § 1 kodeksu cywilnego). Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Zobowiązania to księga trzecia Kodeksu cywilnego.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).
  Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza. Domeną władzy ustawodawczej jest według nich stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.
  Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.
  Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.
  Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) – okręgi wyborcze, w których obowiązuje ordynacja większościowa „pierwszy na mecie” lub ordynacja stosunkowa alternatywnego głosu proporcjonalnego, według której tylko jeden możliwy do obsadzenia z danego okręgu wyborczego mandat otrzymuje kandydat poparty przez największą liczbę wyborców spośród wszystkich kandydujących z danego okręgu wyborczego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.