• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada chorągwi

  Przeczytaj także...
  Komenda chorągwi - zarząd chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Olgierd Fietkiewicz (ur. 1 lipca 1932, zm. 6 czerwca 2000) - historyk i inicjator badań dziejów i teorii harcerstwa, redaktor czasopism harcerskich, redaktor naczelny Leksykonu harcerstwa, autor biografii i bibliografii harcerskich, członek władz ZHP, harcmistrz.
  Zjazd chorągwi - najwyższa władza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd obraduje jako zjazd zwykły lub zjazd nadzwyczajny.

  Rada chorągwi – władza uchwałodawcza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Skład[]

  W skład rady chorągwi wchodzi 7–11 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego. Rada chorągwi wybierana jest przez zjazd chorągwi na 4-letnią kadencję.

  Kompetencje[]

  Rada chorągwi:

  Komisja rewizyjna chorągwi - organ kontrolny chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu, posiadającej osobowość prawną.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
 • ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
 • przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
 • ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
 • decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
 • decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.
 • Do 2013 (XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP) rada chorągwi ponadto:

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Absolutorium (łac. absolutorium - zwolnienie, unieważnienie) - określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony (np. parlament) na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku rządu) w określonym przedziale czasowym.
 • zatwierdzała budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdzała sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
 • rozpatrywała sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, oceniała ich działalność i, na wniosek komisji rewizyjnej chorągwi, podejmował co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi.
 • Obecnie kompetencje te należą do komisji rewizyjnej chorągwi.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi, rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.

  Rada chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę chorągwi może zwołać także komisja rewizyjna chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków rady lub 1/3 komend hufców.

  W obradach rady chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie komendy chorągwi, przedstawiciele komisji rewizyjnej chorągwi oraz sądu harcerskiego chorągwi.

  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.Sąd harcerski chorągwi - sąd koleżeński w chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostce terenowej ZHP o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu. Wybór sądu harcerskiego chorąwi jest obligatoryjny (w odróżnieniu od wyboru sądu harcerskiego hufca). Wyboru członków sądu harcerskiego dokonuje zjazd chorągwi, w jego skład wchodzi minimum 9 instruktorów. Sąd harcerski na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego sądu, przewodniczący zaś może wybrać swojego zastępcę oraz sekretarza sądu.

  Bibliografia[]

 • Statut ZHP (tekst jednolity) (pol.). Dokumenty wewnętrzne Związku Harcerstwa Polskiego. [dostęp 2014-05-11]. – § 59
 • Rada chorągwi. W: Olgierd Fietkiewicz (red.): Leksykon harcerstwa. Wyd. I. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 386. ISBN 83-203-1779-7. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.