• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Miasta  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Rada Gminy Kłodzko – organ stanowiący i kontrolny samorządu gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 r. i w jej skład wchodzą radni wybierani w gminy Kłodzko w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna VI kadencja rady trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Rady Gminy Kłodzko jest Zbigniew Tur. Wójtem gminy jest Stanisław Longawa.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • rada dzielnicy
 • lista gmin w Polsce
 • referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. W przypadku miasta na prawach powiatu także powiatu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
  2. Art. 229 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
  3. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
  4. Art. 92. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
  5. Art. 482 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, z późn. zm.)
  6. Art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  7. Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319)
  9. Art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 741)
  10. Art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 741)
  11. Art. 96 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2019 r. poz 506)
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca prawo wyborcze. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy.
  Budżet gminy – plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem:
  Rada Miejska w Kłodzku – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejskiej Kłodzko. Istnieje od 1990 r. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencje trwającą 4 lata, licząc od dnia wyboru. Obecnym przewodniczącym jest Piotr Brzostowicz (PSL), a funkcję wiceprzewodniczącego pełnią: Grzegorz Muskała (PiS) i Adam Kowalski (Dolny Śląsk XXI).
  Rada Miejska w Łodzi – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej w Łodzi. Rada obecnej – szóstej – kadencji liczy 43 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata. Jako organ gminy, działa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym, która określa m.in. jej liczebność. Zadania Rady Miejskiej w Łodzi określają także inne ustawy, w tym – ustawa o samorządzie powiatowym. (Łódź jest miastem na prawach powiatu, czyli gminą, która wykonuje także zadania powiatu). Na czele Rady stoi przewodniczący, którego wspomaga trzech wiceprzewodniczących. Od 26 czerwca 2013, po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego Tomasza Kacprzaka (PO), był wakat na tym stanowisku. Odwołano wówczas również wiceprzewodniczącą Elżbietę Królikowską-Kińską (PO); na stanowiskach wiceprzewodniczących pozostali Grzegorz Matuszak (SLD) oraz Krzysztof Stasiak (PiS). 28 sierpnia 2013 wybrano nową przewodniczącą Rady - Joannę Kopcińską (PO, frakcja Krzysztofa Kwiatkowskiego)
  Rada Miejska w Krotoszynie – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejsko-wiejskiej Krotoszyn. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata. Obecną przewodniczącą jest Zofia Jamka, I Wiceprzewodniczącą Natalia Robakowska, II Wiceprzewodniczącym Krzysztof Kierzek
  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.