• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • RSW "Prasa"

  Przeczytaj także...
  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.Ryszard Strzelecki (ur. 31 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 10 stycznia 1988 tamże) – działacz państwowy w okresie PRL, inżynier mechanik.
  Helena Kozłowska (właśc. Bela Frisz), po mężu Schonherz (ur. 24 września 1906 w Oświęcimiu, zm. 23 listopada 1967 w Warszawie) - działaczka KPP, członek Zarządu Głównego ZWM od 1943, KC PPR i Centralnej Trójki PPR od 1944, KC PZPR w latach 1948-1959, 1945-1947 zastępczyni kierownika i kierownik Wydziału Propagandy KC PPR, od 1954 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, członkini Komisji Rewizyjnej KC PZPR, członek Rady Naczelnej ZBoWiD.

  Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” (RSW „Prasa”) – przedsiębiorstwo utworzone uchwałą Sekretariatu KC PPR 25 kwietnia 1947 roku działało na rynku wydawniczym do roku 1973. Wydawnictwo działało jako spółdzielnia z członkostwem osób prawnych i z udziałem większościowym PZPR. RSW „Prasa” w czasie swej działalności wydawała przeszło 50% wszystkich periodyków wychodzących w Polsce, w tym przeszło 90% wszystkich dzienników.

  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 roku przez byłych członków Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, OMS "Życie" oraz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Spartakus" z inicjatywy Hanny Szapiro-Sawickiej. ZWM stanowił młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety radzieckiej racji stanu – jej podporządkował swoją taktykę propagandową i realizowane akcje, w tym akcje zbrojne. We wrześniu 1943 roku Zarząd Główny ZWM wydał swoją Deklarację programową, w której określił podstawowe cele działalności Związku. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 roku, wchodząc w skład nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.

  Majątek RSW „Prasa” powstał na bazie 14 wydawnictw i przedsiębiorstw z całego kraju oraz ze wszystkich drukarń będących wówczas w posiadaniu Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów PPR i ZWM.

  W 1948 Zarząd Główny RSW „Prasa” utworzył Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK).

  10 maja 1947 powołano Radę Nadzorczą RSW „Prasa” w składzie:

  Jerzy Albrecht (ur. 7 października 1914 we Wrzeszczewicach koło Łasku, zm. 8 września 1992 w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, ekonomista.Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  1. Jakub Berman
  2. Roman Zambrowski
  3. Aleksander Zawadzki
  4. Zenon Kliszko
  5. Franciszek Mazur
  6. Jerzy Albrecht
  7. Stefan Jędrychowski
  8. Helena Kozłowska
  9. Mieczysław Wągrowski
  10. Aleksander Kowalski
  11. Hilary Chełchowski
  12. Edward Ochab
  13. Kuszewski
  14. Eugeniusz Szyr
  15. Edmund Pszczółkowski
  16. Roman Piotrowski
  17. Mieczysław Popiel
  18. Julian Kole
  19. Mateusz Ochs
  20. Leon Kasman
  21. Ferdynand Chaber

  Zastępcami członków Rady Nadzorczej zostali: Ignacy Loga-Sowiński, Jan Izydorczyk, Ryszard Strzelecki.

  Edmund Pszczółkowski (ur. 25 października 1904 w Warszawie, zm. 3 stycznia 1997 w Warszawie) – generał brygady, polityk.Roman Zambrowski (ur. 15 lipca 1909 w Warszawie, zm. 19 sierpnia 1977 w Warszawie) – działacz państwowy i partyjny w okresie PRL oraz nauczyciel pochodzenia żydowskiego, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego.

  1 stycznia 1973 roku RSW „Prasa” przejęła majątek Centrali Zjednoczenia „Ruch” i przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu oraz działalność wydawniczą prowadzoną przez Spółdzielnię Wydawniczą „Książka i Wiedza” przekształcając się w „RSW Prasa-Książka-Ruch”.

  Mieczysław Wągrowski (ur. 28 grudnia 1902 r. w Warszawie, zm. 2 stycznia 1967 r. w Warszawie), pseudonimy: "Antek", "Wicek" - działacz komunistyczny, generał brygady, szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy i I kadencji, szef Polskiej Misji Wojskowej w Wielkiej Brytanii i w Korei.Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” (RSW „Prasa-Książka-Ruch”) – polskie wydawnictwo powstałe w 1973 w wyniku połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch".

  Przypisy

  1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, Spółdzielni Wydawniczej „Książka” i Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza” (M.P. z 1948 r. Nr 79, poz. 696).
  2. Współczesne polskie księgarstwo: mały słownik encyklopedyczny. Radosław Cybulski (red.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, s. 96–97. ISBN 83-04-00676-6.

  Linki zewnętrzne[]

 • MSWiA – Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej PZPR. [dostęp 2016-01-05].
 • Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hilary Chełchowski (ur. 10 stycznia 1908 we wsi Mosaki-Stara Wieś w pow. przasnyskim, zm. 10 grudnia 1983 w Warszawie) – działacz partyjny i państwowy w okresie PRL.
  Eugeniusz Szyr (ur. 15 kwietnia 1915 w Łodygowicach, zm. 15 stycznia 2000 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, major Wojska Polskiego.
  Edward Ochab (ur. 16 sierpnia 1906 w Krakowie, zm. 1 maja 1989 w Warszawie) – polski komunistyczny działacz społeczny i polityczny w okresie PRL. Generał brygady, I sekretarz KC PZPR w 1956 i przewodniczący Rady Państwa w latach 1964–1968. Poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III i IV kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR, nadzorującej Ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Aleksander Zawadzki, ps. Kazik, Wacek (ur. 16 grudnia 1899 w Dąbrowie Górniczej, zm. 7 sierpnia 1964 w Warszawie) – polski działacz partyjny i państwowy, kierownik Centralnego Wydziału Wojskowego KPP, przewodniczący Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR (1944), zastępca ds. polityczno-wychowawczych Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego (1944–1945), generał dywizji Wojska Polskiego, członek Sekretariatu KC PPR (1948), sekretarz Komitetu Centralnego PZPR (1948–1954), członek KC i Biura Politycznego KC PZPR (1948–1964), przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych (1949–1950), dwukrotny wicepremier RP (1949 i 1950–1952), przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, a następnie Frontu Jedności Narodu, Przewodniczący Rady Państwa PRL (1952–1964), poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II i III kadencji.
  Julian Kole (właśc. Josek Kole) (ur. 24 października 1908, zm. 26 października 1998) - działacz państwowy i partyjny.
  Mieczysław Popiel (ur. 30 czerwca 1904, zm. 20 listopada 1992) – polityk polskiego ruchu komunistycznego, członek PPS (1928-1929), KPP (od 1931), PPR (od 1944) i PZPR (od 1948). Działacz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Życie". Minister żeglugi w rządach Józefa Cyrankiewicza i Bolesława Bieruta, poseł Sejmu Ustawodawczego oraz poseł na Sejm PRL I kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.