• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Równowaga biologiczna - akwarystyka

  Przeczytaj także...
  Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).Akwarysta – osoba zajmująca się akwarystyką w ramach relaksu (hobbysta, miłośnik) lub zawodowo (specjalista w zakresie akwarystyki, hodowca zwierząt lub roślin akwariowych). Akwaryści działają samodzielnie, zrzeszają się w klubach lub stowarzyszeniach akwarystów.
  Testy akwarystyczne – zwyczajowo przyjęta nazwa zestawów odczynników chemicznych przeznaczonych do badania jakości wody w akwarium.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Równowaga biologiczna – w akwarystyce jest to stan, w którym ekosystem akwarium, w długim okresie zachowuje dynamiczną równowagę pomiędzy biocenozą i biotopem w sposób zapewniający dobrostan utrzymywanych w akwarium zwierząt i roślin zgodnie z zamierzeniami i celem akwarysty co do kształtu i składników tworzonego w akwarium środowiska.

  Nitryfikacja – proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne.Równowaga biologiczna, równowaga biocenotyczna, stabilność ekologiczna – stan biocenozy, w którym nie ulega ona większym zmianom ilościowym i jakościowym, w wyniku działania procesów samoregulacji ekologicznej. Liczba producentów, konsumentów i destruentów jest w zasadzie stała i ulega tylko nieznacznym wahaniom. Naruszenie równowagi powoduje "rozstrojenie" biocenozy i związane jest zazwyczaj z ingerencją człowieka.

  Akwarium osiąga równowagę biologiczną po pewnym okresie od założenia. Powinna ona zostać osiągnięta po około sześciu tygodniach. Jest to czas, w którym w pełni rozwiną się procesy nitryfikacyjne i cykl azotowy lub stabilizują się procesy związane z odcięciem dostępu tlenu przez zalanie podłoża glebowego (dotyczy akwariów low-tech), do tego momentu mogą w akwariach zachodzić gwałtowne procesy biologiczne i chemiczne, a w szczególności:

  Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−); w systemie Stocka: azotany(V)) − grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego (HNO3).Biotop (gr. bíos życie, tópos miejsce) – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
 • gwałtowne wahania poziomu związków amonowych, azotynów, azotanów włącznie z osiąganiem przez nie stężeń niebezpiecznych dla zwierząt,
 • inwazyjne zakwity glonów,
 • gwałtowne wahania odczynu PH wody,
 • gwałtowne wydzielanie metali ciężkich z podłoża glebowego.
 • Jeżeli po upływie tego czasu akwarysta stwierdza objawy świadczące o tym, że równowaga biologiczna w akwarium nie została osiągnięta, najczęściej świadczy to o popełnionych błędach w momencie zakładania akwarium oraz błędach pielęgnacyjnych w okresie, gdy akwarium się stabilizuje, a akwarium w takim wypadku wymaga podjęcia zabiegów mających na celu stworzenie warunków sprzyjających powstaniu równowagi.

  Biocenoza (gr. bios życie i koinós wspólny) – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne (nieożywione) tworzą ekosystem.Akwarium (łac. aquarium – naczynie na wodę) – sztuczny zbiornik wodny o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, z co najmniej jedną ścianą z materiału przezroczystego, zwykle ze szkła, służący do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym.

  Objawy świadczące o równowadze biologicznej w akwarium[]

 • Zdrowy wzrost, wygląd i zachowanie zwierząt zgodne z cechami przypisanymi danemu gatunkowi,
 • zdrowy wzrost i wygląd roślin zgodne z cechami przypisanymi danemu gatunkowi,
 • utrzymywanie się glonów w ilości niestanowiącej zagrożenia dla innych organizmów i niemających wpływu na pogorszenie wrażenia estetycznego,
 • stabilne parametry wody, takie jak twardość, odczyn, stężenie związków azotowych (wartości mierzalne testami akwarystycznymi).
 • Objawy świadczące o braku lub zachwianiu równowagi biologicznej w akwarium[]

  Równowaga biologiczna w akwarium jest stanem bardzo delikatnym i łatwo ulegającym zaburzeniu przez nawet pozornie błahe czynniki (np. wprowadzenie do akwarium nowych ryb, roślin, zmiany filtracji, natężenia oświetlenia itp.) Zwykle jako oznaka braku lub zachwiania równowagi uważane są gwałtowne, inwazyjne zakwity glonów stwarzające zagrożenie dla zwierząt, roślin i niszczące efekt estetyczny akwarium, jednak o jej braku mogą świadczyć też następujące objawy:

  Jon amonowy to jon powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku. Tworzy się w roztworze wodnym amoniaku:Struktura ekosystemu – rozmieszczenie elementów specyficznego systemu, którym jest ekosystem, oraz wzajemne powiązania między tymi elementami.
 • gwałtowny zakwit pierwotniaków objawiający się mlecznym zmętnieniem wody,
 • dziwne, niezgodne z cechami gatunku, zachowanie ryb,
 • śnięcie ryb,
 • zły wzrost roślin lub jego stagnacja,
 • zapach zgnilizny lub siarkowodoru wyczuwalny nad akwarium.
 • Zobacz też[]

 • równowaga biocenotyczna,
 • struktura ekosystemu,
 • choroby ryb akwariowych.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.Choroby ryb akwariowych stanowią duży problem szczególnie dla początkujących akwarystów. Ich powstawanie jest zwykle skutkiem zaniedbań - niewłaściwą temperaturą, składem chemicznym wody, nieodpowiednim pokarmem lub tzw. przerybieniem (zbyt dużo ryb w stosunku do objętości zbiornika). Osłabione w ten sposób ryby stają się łatwiejszym łupem dla bakterii, wirusów, grzybów, czy pasożytów. Częstą przyczyną zachorowań jest także wprowadzenie do akwarium z zewnątrz chorych ryb i roślin, lub zakażonych nosicieli chorób.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Azotyny (nazwa Stocka: azotany(III)) – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu azotawego (azotowego(III)).
  Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O] w roztworach wodnych.
  Akwarystyka – dziedzina wiedzy dotycząca hodowli wodnych zwierząt i roślin w akwarium, amatorskie lub zawodowe zajmowanie się hodowlą organizmów wodnych w akwariach. Ze względu na środowisko, z którego pochodzą hodowane organizmy wyróżnia się akwarystykę słodkowodną oraz morską. Osoba zajmująca się akwarystyką to akwarysta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.