• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Quoted-Printable

  Przeczytaj także...
  Najbardziej znaczący bit (ang. most significant bit, MSB), zwany też najstarszym bitem – bit o największej wadze, znajdujący się w słowie cyfrowym na miejscu najbardziej wysuniętym w lewo, przedstawiający największą wartość liczbową. Np. 10010101.Grupa dyskusyjna – w Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. Grupy dyskusyjne przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających na automatyczną wymianę e-maili, grup Usenetowych, grup występujących w Fidonecie i forów dyskusyjnych dostępnych przez bramki WWW.
  Base64 – rodzaj kodowania transportowego, zmodyfikowany pod kątem zwiększenia przenośności wersja kodowania uuencode. Kodowanie to zostało zdefiniowane w dokumencie RFC 4648.

  Quoted-Printable – zgodne z MIME kodowanie transportowe zdefiniowane w RFC 2045 (6.7).

  Kodowanie to wykorzystuje się głównie w poczcie elektronicznej dla różnych języków narodowych korzystających z alfabetów łacińskich do kodowania znaków spoza zestawu ASCII, czyli których kody są większe od 127 (tzn. których najstarszy bit równy jest 1). Bywa też ono wykorzystywane do wysyłania wiadomości na grupy dyskusyjne, choć jest to niezalecane.

  uuencode (z ang. Unix to Unix Encode) – kodowanie transportowe, sposób konwertowania plików zawierających znaki spoza zestawu ASCII (w szczególności plików binarnych) na kod ASCII, wykorzystywany podczas wymiany poczty elektronicznej. Pozwala na wysłanie załączników przez Internet w taki sposób, aby inny komputer mógł przywrócić plikowi oryginalny format. Nazwa kodowania i programu kodującego wywodzi się od pierwotnego zastosowania do przesyłania plików z wykorzystaniem oprogramowania UUCP. Protokół UUCP konwertuje znaki między poszczególnymi stronami kodowymi i z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przesyłania plików binarnych.Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.

  Kodowanie quoted-printable słabo nadaje się do przesyłania danych binarnych, ponieważ dla równomiernego rozkładu wartości bajtów (np. w plikach skompresowanych) daje średni narzut rzędu 225%, w porównaniu do 33% dla kodowania base64.

  Nieco zmodyfikowana wersja tego kodowania, zwana Q-encoding, jest wykorzystywana przy rozszerzonym zapisie pól nagłówka wiadomości internetowych i jest opisana w RFC 2047 (4.2).

  Kodowanie[ | edytuj kod]

  Quoted-Printable pozostawia bez zmiany wszystkie bajty o wartościach mniejszych niż 127, które nie są znakami sterującymi ASCII lub spacją (czyli o wartościach większych od 32) i nie są znakiem równości = (kod 61, szesnastkowo 3D).

  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

  Pozostałe bajty zamienia na 3-bajtowe napisy zakodowane w ASCII, reprezentujące kody szesnastkowe tych bajtów poprzedzone znakami modyfikacji, którymi są znaki równości =. Sam znak równości, w celu uniknięcia wieloznaczności, jest zastępowany ciągiem =3D.Znaki tabulacji (kod 9) i spacji (kod 32, szesnastkowo 20) zapisywane są bez zmian, chyba że znajdują się na końcu kodowanej linii, wtedy mogą przyjąć odpowiednio postać =09 i =20. Alternatywnym rozwiązaniem, aby znaki tabulacji i spacji nie znalazły się na końcu kodowanej linii, jest wstawianie na końcu każdej z nich znaku równości =, który działa wtedy jak miękkie łamanie linii.

  Kodowanie transportowe – rodzaj kodowania, którego celem jest ochrona danych podlegających kodowaniu przed uszkodzeniem ze względu na pewne ograniczenia warstwy sieci (patrz model OSI) odpowiedzialnej za transport tych danych. Przykładem takiego ograniczenia może być niezdolność niektórych starszych maszyn do przesyłania danych więcej niż 7-bitowych. Próba przesłania danych 8-bitowych (tj. składających się z bajtów 8-bitowych) bez użycia specjalnego kodowania spowodowałaby uszkodzenie tych bajtów, które mają ustawiony (tj. równy 1) najstarszy bit.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  Maksymalna długość każdej zakodowanej linii wynosi 76 znaków. Jeśli w danym miejscu ma być wstawiony znak końca linii, to musi być on umieszczony jako sekwencja CR (kod 13) LF (kod 10) w systemie ASCII, a nie jako szesnastkowe wartości zakodowane w postaci =0D=0A.

  Przykład[ | edytuj kod]

  Poniższy tekst jest w języku francuskim z francuskimi literami diakrytycznymi, które są zakodowane zwykle na 2 bajtach w formacie zapisu UTF-8:

  Szesnastkowy system liczbowy, system heksadecymalny, hex – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Skrót hex pochodzi od angielskiej nazwy hexadecimal. Do zapisu liczb w tym systemie potrzebne jest szesnaście znaków (cyfr szesnastkowych).UTF-7 (ang. 7-bit Unicode Transformation Format) – sposób zapisu tekstu w formacie Unicode przy użyciu zmiennej liczby znaków ASCII, nadający się na przykład do użycia w wiadomościach MIME.
  J'interdis aux marchands de vanter trop leur marchandises. Car ils se font vite pédagogues et t'enseignent comme but ce qui n'est par essence qu'un moyen, et te trompant ainsi sur la route à suivre les voilà bientôt qui te dégradent, car si leur musique est vulgaire ils te fabriquent pour te la vendre une âme vulgaire.
  

  Po zakodowaniu powyższego tekstu w Quoted-Printable otrzymać można następującą postać:

  Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.Wiadomość internetowa to plik tekstowy zawierający list poczty elektronicznej lub artykuł grup dyskusyjnych sformatowany zgodnie ze standardem opisanym w RFC 5322.
  J'interdis aux marchands de vanter trop leur marchandises. Car ils se font =
  vite p=C3=A9dagogues et t'enseignent comme but ce qui n'est par essence qu'=
  un moyen, et te trompant ainsi sur la route =C3=A0 suivre les voil=C3=A0 bi=
  ent=C3=B4t qui te d=C3=A9gradent, car si leur musique est vulgaire ils te f=
  abriquent pour te la vendre une =C3=A2me vulgaire.
  

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • uuencode
 • UTF-7
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Koder i dekoder Quoted-printable (węg. • ang.)
 • Znak modyfikacji lub znak escape (czyt. eskejp) – w informatyce i telekomunikacji pojedynczy znak powodujący inną niż domyślna interpretację znaku lub sekwencji znaków po nim następujących. Termin sekwencja zmodyfikowana dotyczy łącznie znaku modyfikacji wraz ze znakiem lub sekwencją po nim następującymi. Zwykle takim znakiem jest odwrotny ukośnik "".Kod sterujący lub znak sterujący (ang. control code) – znak, który w danym kodowaniu znaków nie przenosi informacji, ale służy do sterowania urządzeniem przetwarzającym dane, np. drukarką, terminalem, czy modemem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.
  MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.591 sek.