• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pytania kwestionariuszowe

  Przeczytaj także...
  Pytanie metryczkowe – pytania używane min. w ankietach i wywiadach, mające na celu uzyskanie odpowiedzi dotyczących cech społeczno-demograficznych respondenta, np. wiek, miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, itp. Zwykle znajdują się one na końcu kwestionariusza, zwane często metryczką. Mają za zadanie m.in. ustalić pewne dane niezależne, mające później wpływ na inne dane, np. wykształcenie może mieć wpływ na opinię o systemie podatkowym. Są to wartości zmiennych niezależnych w badaniu. Badacz decyduje o wykorzystaniu tych zmiennych ze względu na rodzaj próby i jej problematykę.Pytanie rozstrzygnięcia - rodzaj pytania kwestionariuszowego zaczynającego się od partykuły "czy", po której następuje pewne zdanie oznajmujące. Pytania te przewidują możliwość tylko dwóch odpowiedzi właściwych: "tak" lub "nie" i zawsze są pytaniami zamkniętymi.
  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Pytania kwestionariuszowe w socjologii to wypowiedzi w formie pytań, a właściwie pewne problemy do rozwiązania, które – sformułowane przez badacza i zapisane w kwestionariuszu – stawiane są respondentowi w czasie prowadzenia badań w oparciu o metodę wywiadu kwestionariuszowego. Zazwyczaj pytanie kwestionariuszowe ma formę zdania pytającego, lecz może być także sformułowane w formie zdania rozkazującego np. „Proszę wybrać jedną z podanych niżej odpowiedzi”. W takim przypadku badany musi mieć wgląd w listę odpowiedzi ustawionych na pewnej skali w formie kafeterii, które są odczytywane, jeśli pytania zadaje ankieter lub odczytuje je badany, gdy badania prowadzone są techniką ankiety.

  Pytanie otwarte to rodzaj pytania kwestionariuszowego, na które respondent może udzielić swobodnej odpowiedzi (przeciwieństwo: pytanie zamknięte).Ankieter – w sondażowych badaniach ilościowych osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem. Zadaniem ankietera jest:

  Rodzaje pytań kwestionariuszowych []

 • podział ze względu na cel:
 • pytanie wprowadzające
 • pytanie o fakty
 • pytanie o motywy
 • pytanie o opinie
 • pytanie sondujące
 • pytanie o sugestie
 • pytanie uzupełniające
 • pytanie o wiedzę
 • pytanie o źródła informacji
 • podział ze względu na funkcje w kwestionariuszu:
 • dotyczące problematyki
 • pytanie metryczkowe
 • pytanie filtrujące
 • pytania wykluczające się
 • pytanie sprawdzające
 • pytanie podchwytliwe i puste
 • podział ze względu na zakres problematyki:
 • pytania globalne
 • pytania szczegółowe
 • podział ze względu na sposób nawiązania do problemu:
 • pytanie bezpośrednie
 • pytanie pośrednie
 • pytanie nieprojekcyjne
 • pytanie projekcyjne
 • podział ze względu na budowę:
 • pytanie otwarte (kryterium techniczne i logiczne)
 • pytanie dopełnienia
 • pytanie zamknięte (kryterium techniczne i logiczne)
 • pytanie rozstrzygnięcia
 • pytanie alternatywne
 • pytanie wieloalternatywne
 • pytanie dyzjunktywne
 • pytanie koniunktywne
 • rangowanie
 • porównywanie parami
 • skale
 • dyferencjał semantyczny
 • pytania w postaci tabel
 • Przypisy

  1. Leszek Gruszczyński: Kwestionariusze w socjologii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 27-101. ISBN 83-226-1103-X.
  2. Henryk Ogryzko-Wiewiórkowski: Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii. Lublin: UMCS, 1986, s. 93 i nast..
  Pytanie alternatywne - rodzaj pytania kwestionariuszowego. Pytania alternatywne są najprostsze i najłatwiejsze w odbiorze. Istota tych pytań polega na tym, że respondent ma do wyboru tylko jedną z dwóch wzajemnie wykluczających się odpowiedzi. Przykładem może być pytanie o płeć.Dyferencjał semantyczny – (ang. semantic differential) nazywany jest również skalą semantyczną lub skalą Osgooda, od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda (ur. 1916 – zm. 1991). Dyferencjał semantyczny jest formatem pytania (stosowanym głównie w socjologii) służącym do badania oceny jakiegoś zjawiska. Zbudowany jest na skali, która zawiera 7 punktów. Respondenci muszą dokonać oceny danego zjawiskami wybierając natężenie dwóch przeciwnych zagadnień np. bardzo pozytywne i bardzo negatywne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wywiad kwestionariuszowy (standaryzowany) albo survey jest to jedna z metod stosowanych w naukach społecznych. Metoda ta polega na uzyskiwaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza uzyskiwanie odpowiedzi przez ankietera od wybieranych na podstawie odpowiednio dobieranych prób badawczych respondentów. Metoda ta jest najbardziej powszechną w socjologii. Badacz ma zaplanowane pytania, kolejność pytań, formę i stylistykę i według tego dokonuje badania.
  Pytanie filtrujące – rodzaj pytania kwestionariuszowego umieszczane (w kwestionariuszu) jako poprzedzające w stosunku do następnego (następnych). Najczęściej nazwę tę stosuje się wobec pytań stawianych na samym początku wywiadu i mających ustalić, czy respondent spełnia wymogi określone przez twórcę badania. Zazwyczaj jest to przynależność do populacji podlegającej badaniu (ewentualnie jednej z wielu, jeśli poszczególnym grupom przyznane zostały parytety). Wśród najczęstszych pytań tego typu są pytania o wiek, płeć, przedział dochodu, profile zachowań itp. Bardzo częste jest pytanie o badania ankietowe, w których respondent brał udział – badacze wolą unikać "zawodowych respondentów" jako mniej wiarygodnych.
  Pytanie projekcyjne rodzaj pytania kwestionariuszowego. Istotą tych pytań jest to, że próbują one dotrzeć do wiedzy o respondencie poza jego świadomością. Uruchamia się tu proces projekcji.
  Pytanie sprawdzające - rodzaj pytania kwestionariuszowego. Pytania te służą do sprawdzenia odpowiedzi udzielonych przez respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu.
  Kafeteria – lista możliwych odpowiedzi na pytanie zamknięte lub półotwarte dołączana w kwestionariuszu do tego pytania.
  Narzędzie ankiety w socjologii polega na dostarczeniu respondentom kwestionariuszy z pytaniami z prośbą o ich wypełnienie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.