• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyszłość

  Przeczytaj także...
  Zapadanie grawitacyjne (kolaps) – zjawisko kurczenia się skupisk materii pod wpływem siły grawitacji. Jeden z najbardziej powszechnych procesów zachodzących we Wszechświecie w najróżniejszych skalach przestrzennych i czasowych, począwszy od formowania się gromad galaktyk, galaktyk, a skończywszy na narodzinach, ewolucji i śmierci gwiazd. Zapadanie obłoków gazu zachodzi, gdy nie jest możliwe zachowanie równowagi hydrostatycznej, tzn. kiedy ciśnienie całkowite gazu nie jest w stanie zrównoważyć oddziaływań grawitacyjnych. Stan taki osiągany jest przez dowolne skupisko materii, które przekroczy masę krytyczną, zwaną masą Jeansa.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Postęp społeczny - całościowy rozwój danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego, przybliżający je do określonego, wartościowanego pozytywnie stanu.

  Przyszłość – część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą.

  W tym sensie przyszłości przeciwstawia się przeszłość (zbiór zdarzeń, które wydarzyły się wcześniej) oraz teraźniejszość (zbiór zdarzeń, które właśnie się dzieją).

  Znaczenie przyszłości dla ludzkości[edytuj kod]

  Rozważania na temat przyszłości zawsze zajmowały szczególne miejsce w filozofii oraz w życiu duchowym człowieka. Jest rzeczą dyskusyjną, czy ludzki mózg jest wynikiem ewolucji zdolności potrzebnych do przewidywania przyszłości, to znaczy abstrakcyjnej wyobraźni, logiki i wnioskowania indukcyjnego. Wyobraźnia pozwala nam "zobaczyć" wiarygodny model danej sytuacji bez efektywnego obserwowania go. Logiczne rozumowanie pozwala przewidywać nieuniknione konsekwencje akcji i sytuacji. Indukcja pozwala na połączenie przyczyny z konsekwencjami, co jest fundamentem każdej prognozy. Taka zdolność do posiadania chociażby szczątkowej wiedzy o tym, co prawdopodobnie się wydarzy, jest znaczącym elementem w ewolucji ludzkości.

  Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.

  Człowiek, pomimo posiadania tak potężnych instrumentów, dążył do jeszcze lepszego przewidywania przyszłości. Osoby twierdzące, że potrafią przewidywać przyszłość za pomocą postrzegania pozazmysłowego (np. wyrocznie i wróżbici) cieszyły się olbrzymim szacunkiem w wielu społecznościach zarówno w przeszłości, jak i teraz. Wiele pseudonauk, takich jak astrologia lub chiromancja, powstało po to, aby móc przewidywać przyszłość. W pewnym sensie również fizyka jest nauką próbującą dokonywać ilościowych i jakościowych prognoz przyszłości. Nauką zajmującą się formułowaniem przewidywań dotyczących postępu społecznego i technicznego jest futurologia. Na krótszą skalę, przewidywaniem przyszłości zajmują się też prognozy pogody.

  Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.Koniec świata – potencjalny, różnie wyobrażany proces zakończenia istnienia czegoś. Jest on powszechnie związany z nauką, filozofią, religią i kulturą.

  Przyszłość jest także doskonałym tematem dla religii. Często religie oferują proroctwa o życiu po śmierci i o końcu świata.

  W kosmologii i fizyce[edytuj kod]

  Dwa największe pytania kosmologii dotyczą początku i końca wszechświata. Na drugie z pytań zaproponowano kilka odpowiedzi:

 • Wszechświat pozostanie w stanie, w jakim się obecnie znajduje (zob. teoria stanu stacjonarnego)
 • Grawitacja zatrzyma ekspansję Wszechświata, a następnie spowoduje jego zapadanie się
 • Grawitacja nie zatrzyma rozszerzającego się Wszechświata, po czym nastąpi jego "śmierć cieplna"
 • W fizyce zgodnie z koncepcjami ogólnej teorii względności przyszłość jest zdefiniowana w lokalnym układzie współrzędnych jako ta część czasoprzestrzeni, na którą mogą wpływać zdarzenia mające miejsce w lokalnym układzie. Inaczej, jest to ta część czasoprzestrzeni, do której można przekazać jakiekolwiek informacje za pomocą sygnałów podróżujących z prędkością mniejszą lub równą prędkości światła. Tak określone pojęcie przyszłości ma wyłącznie lokalny charakter i w tym sensie przyszłość każdego obserwatora obejmuje inny podzbiór punktów czasoprzestrzeni (choć możliwe jest osiągnięcie stanu, w którym zbiory te są identyczne). Zapoznaj się również z: stożek światła.

  W starożytności wyrocznią (łac. oraculium, gr. manteion) nazywano miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych.Wróżenie (wróżbiarstwo, dywinacja) – zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji, także sił nadnaturalnych. W środowisku naukowym wróżenie uznawane jest za pseudonaukę. Na chwilę obecną nie istnieje żaden dowód w jakikolwiek sposób potwierdzający skuteczność wróżenia.

  Zobacz też[edytuj kod]

 • czas
 • przeszłość
 • teraźniejszość • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przeszłość - w liniowej koncepcji czasu, jest to część linii czasu, która już się wydarzyła. Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które już miały miejsce.
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Mózgowie (łac. encephalon z gr. en "w, wewnątrz" i kephalos "głowa") – część ośrodkowego układu nerwowego leżąca w czaszce. Jest to najbardziej złożony narząd człowieka. Stopień jego rozwoju prawdopodobnie warunkuje istnienie świadomości.
  Prognoza pogody - przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery. Prognozy pogody można sklasyfikować w zależności od czasu prognozy, obszaru, i sposobu prognozy.
  Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji formułowanej przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowanej w roku 1916.
  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).
  Postrzeganie pozazmysłowe (ESP, ang. ExtraSensory Perception) - rzekoma umiejętność zdobywania informacji poznawczej inaczej niż za pomocą znanych zmysłów, tzn. na przykład wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku lub propriocepcji (zmysłu orientacji przestrzennej własnego ciała). ESP - postrzeganie pozazmysłowe jest nazwane jako "szósty" zmysł, instynkt lub przeczucie, jest również znana jako intuicja.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.