• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyrządy pomiarowe

  Przeczytaj także...
  Wzorzec inkrementalny − wzorzec zawierający rozłożone na przemian strefy o jednakowej szerokości różniące się właściwościami fizycznymi. Wzorzec inkrementalny do pomiaru długości ma strefy te rozmieszczone wzdłuż linii prostej, natomiast do pomiaru kątów − na tarczy albo na powierzchni walcowej. Pomiar odbywa się przyrostowo na zasadzie zliczania ilości stref. Do zliczania w obu kierunkach (praca rewersyjna) wymagane są co najmniej dwa detektory przesunięte względem siebie o całkowitą liczbę okresów plus ±1/4 okresu wzorca. Możliwe jest również odczytanie ułamkowej części okresu za pomocą interpolatora.Płytki wzorcowe (płytki Johanssona) – jednomiarowe końcowe wzorce długości w kształcie prostopadłościanów. Wynalazcą jest Carl Edvard Johansson, który w 1901 r. otrzymał na nie szwedzki patent No. 17017. Dzięki przywieraniu dokładnie obrobionych powierzchni pomiarowych, możliwe jest składanie ich w stosy. Pozwala to, korzystając z niewielkiej {~100) liczby płytek, utworzyć ponad 20 tys. wymiarów stopniowanych co 10 μm składając w stos co najwyżej 5 płytek. Płytki wzorcowe zostały wprowadzone do przemysłu ok. 1911 roku.
  Rejestrator, rejestrator przemysłowy - urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) informacji o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów technologicznych w czasie (np. temperatura, ciśnienie) oraz ewentualnie warunków, w których te procesy są realizowane (np. temperatura, wilgotność, zapylenie).

  Przyrząd pomiarowy, dawniej: narzędzie mierniczeurządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy przeznaczone do wykonywania pomiarów samodzielnie albo w połączeniu z jednym bądź wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm = 0,001 m³).Wzorzec miary – urządzenie przeznaczone do odtwarzania lub dostarczania jednej lub wielu znanych wartości danej wielkości fizycznej w sposób niezmienny podczas jego stosowania.

  Podział przyrządów pomiarowych[]

  Ze względu na spełniane funkcje wyróżnia się:

 • mierniki,
 • rejestratory,
 • charakterografy,
 • detektory.
 • Za względu na kontrolę metrologiczną wyróżnia się:

 • przyrządy pomiarowe kontrolne,
 • przyrządy pomiarowe użytkowe.
 • Przyrząd kontrolny i użytkowy może być przyrządem tego samego rodzaju, ale odmiennej dokładności.

  Miernik (probierz) - przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości (np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, wilgotności), zazwyczaj przy pomocy podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza cyfrowego. Szersze pojęcie to "przyrządy pomiarowe", obejmujące również urządzenia do rejestracji wartości, generatory pomiarowe, wzorce, analizatory itp.Kąt (płaski) w geometrii euklidesowej – każda z dwóch części (tj. podzbiorów) płaszczyzny zawartych między dwiema półprostymi (wraz z nimi), nazwanymi ramionami, o wspólnym początku, zwanym wierzchołkiem. Czyli jest to część wspólna dwóch półpłaszczyzn wyznaczonych przez dwie nierównoległe proste, wraz z ich brzegami nazywanymi ramionami; ich punkt przecięcia to wierzchołek).

  Ze względu na sposób prezentacji wskazań wyróżnia się:

 • przyrządy pomiarowe z odczytem analogowym (np. suwmiarki noniuszowe),
 • przyrządy pomiarowe z odczytem elektronicznym (cyfrowym).
 • Ze względu na wielkości fizyczne i inne właściwości podlegające pomiarom wyróżnia się:

 • przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych (dawniej: długości i kąta),
 • przyrządy do pomiaru siły i masy,
 • przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych,
 • przyrządy do pomiaru warunków środowiskowych,
 • przyrządy do pomiaru (badania) właściwości materiałów.
 • Przykłady narzędzi pomiarowych
 • Materialny etalon kreskowy metra obowiązujący do roku 1960

  Sprawdzian – przyrząd pomiarowy przy pomocy którego stwierdzamy, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej).Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.
 • Jednomiarowe wzorce kontrolne – płytki wzorcowe

 • Model wzorca inkrementalnego do pomiaru kąta

 • Przyrząd pomiarowy – czujnik do pomiaru małych przemieszczeń

 • Sprawdzian – sprawdzian dwugraniczny do kontroli średnicy wałków

 • Wielomiarowy wzorzec użytkowy objętości

  Detektor - urządzenie służące do wykrywania (detekcji) i ewentualnie rejestracji . Detekcji podlegać mogą różne obiekty, zjawiska i parametry fizyczne Detektory stosuje się wówczas, gdy badany sygnał nie możne być zarejestrowany bezpośrednio zmysłami człowieka lub wówczas, gdy działa jako element urządzenia automatycznie reagującego na nadejście sygnału oraz wtedy, gdy pożądana jest bezobsługowa rejestracja sygnałów. Detektor zamienia wykrywany sygnał na formę możliwą do obserwacji lub rejestracji.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
 • Zobacz też[]

 • sprawdzian
 • Skarbnica Wikipedii – przyrządy pomiarowe
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069).
  2. Ogólne wiadomości o narzędziach pomiarowych. W: Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej Siedlecki: Metrologia elektryczna. Wyd. ósme zmienione. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-techniczne, 2003, s. 47-48. ISBN 83-204-2826-2. (pol.)

  Linki zewnętrzne[]

 • Główny Urząd Miar
 • Materiał odniesienia – materiał lub substancja, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie jednorodne i określone w stopniu umożliwiającym stosowanie do wzorcowania przyrządu pomiarowego, oceny metody pomiarowej lub przypisania wartości właściwościom innych materiałów.Charakterograf (zwany również ploterem Body’ego ze względu na budowę płytki) jest urządzeniem służącym do przeprowadzenia szybkich pomiarów elementów elektronicznych oferującym niemal natychmiastową możliwość wykreślania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów półprzewodnikowych, np. złącza p-n.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.