• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przewodnik - stopień instruktorski  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" imienia Henryka Wieczorkiewicza jest lokalną organizacją harcerską. Jest zarazem stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
  Związek Harcerstwa Polskiego[edytuj kod]

  Idea stopnia[edytuj kod]

  Zgodnie z ideą stopnia w ZHP, przewodnik poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy, a we współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Wśród młodych powinien odznaczać się zdolnościami przywódczymi. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Przewodnik bierze także aktywny udział w pracach zespołów instruktorskich w swoim hufcu.

  Harcerski system wychowawczy realizowany w ciągu 100-letniej historii harcerstwa jest rozumiany jako jedność: zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się harcerskimi zasadami, wykorzystując harcerską metodę tworzy się program pobudzający do kształtowania w sobie cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie.Organizator był najniższym stopniem instruktorskim wprowadzonym w okresie PRL w polskim harcerstwie. Oznaczany był białą podkładką pod krzyżem harcerskim. Jego posiadaczami byli głównie nowomianowani drużynowi HSPS i nauczyciele. Stopień nadawano do 1980, a zniesiono w 1982.

  Warunki otwarcia próby[edytuj kod]

 • Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
 • Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.
 • Ukończone 16 lat.
 • Wymagania[edytuj kod]

  1. Kształtuje własną osobowoœść zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju.
  2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.
  3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe).
  4. Ukończył kurs przewodnikowski.
  5. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.
  6. Bierze udział w życiu hufca.
  7. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów.
  8. W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:

  –* stosowania instrumentów metodycznych,
  –* stosowania systemu małych grup,
  –* tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania,

  Stopnie instruktorskie - stopnie posiadane przez instruktorów harcerskich. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.Przyrzeczenie harcerskie – uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.

  oraz uczestniczył w: –

 • organizacji wyjazdowych form pracy,
 • –* pozyskiwaniu œśrodków na działalność drużyny/gromady,
  –* organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcje,
  –* prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady,
  –* współpracy ze środowiskiem działania –- rodzicami, szkołą, itp.

  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Warunki zamknięcia próby[edytuj kod]

  1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
  2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieży.
  3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla/harcerz orli.
  4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy.
  5. Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby.

  Uprawnienia wynikające z posiadania stopnia[edytuj kod]

  Osoba w stopniu przewodnika może:

  Polska odmiana skautingu zwana harcerstwem zaliczała się do czołówki polskich ruchów młodzieżowych w okresie międzywojennym. Harcerstwo, mimo początkowego do niego uprzedzenia pewnej części polskiego społeczeństwa, było ruchem, który w pejzażu organizacji młodzieżowych Polski międzywojennej był najbardziej aktywny i autentyczny. Organizacja harcerska nie była jednak mimo deklarowanej apolityczności wolna od konfliktów wyrastających na podłożu ogólnospołecznych sprzeczności targających ówczesną Polską.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
 • przyjmować w imieniu organizacji Obietnicę zucha, Przyrzeczenie Harcerskie
 • pełnić funkcje instruktorskie
 • kandydować do władz i zasiadać we władzach ZHP (z wyjątkiem komendanta chorągwi, Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP i członków sądów harcerskich, którymi mogą być wyłącznie harcmistrzowie, oraz komendanta szczepu, którymi mogą być co najmniej podharcmistrzowie)
 • być wychowawcą w placówce wypoczynku, bez konieczności ukończenia kursu dla wychowawców placówek wypoczynku.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[edytuj kod]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Stopień przewodnik (przewodniczka) jest najniższym stopniem instruktorskim w ZHR.

  Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.Filc – wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie. Rozróżnia się dwa rodzaje filców: filce bite, uzyskiwane przez bezpośrednie spilśnianie włókien, oraz filce tkane, uzyskiwane przez spilśnianie powierzchni tkanin.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo harcerskie – system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego. Występują w nim niewielkie różnice (1. punkt) zależnie od organizacji harcerskiej.
  Barwa granatowa (granat) – ciemny odcień barwy niebieskiej. Nazwa koloru pochodzi od nazwy owocu granatowca – w języku łacińskim granatum.
  Krzyż harcerski – odznaka harcerska stosowana w większości organizacji harcerskich w Polsce (wyjątek stanowi SHK Zawisza, które używa, jak całe FSE, krzyża FSE, przypinanego do beretu nad lewą skronią).
  Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.
  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.
  Mundur harcerski - rodzaj ubioru noszonego przez członków organizacji harcerskich. Pierwotnie zaprojektowany na wzór mundurów wojskowych miał zastępować ubrania cywilne mogące zniszczyć się na zbiórkach oraz budować wspólnotę harcerzy poprzez ich zewnętrzny jednolity wygląd. Krój mundurów zmieniał się kilkukrotnie w historii harcerstwa. Szczegóły dotyczące umundurowania są regulowane przez regulaminy mundurowe poszczególnych organizacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.