• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przerzucanie podatku

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Cena – ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). Poniżej inne definicje ceny:
  Cenowa elastyczność popytu – stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny, wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu:
  Wykres ilustrujący zależność obciążenia podatkiem od elastyczności podaży i popytu.
  Prosty wykres podaży i popytu ilustrujący rozłożenie incydencji podatkowej na konsumentów (pole żółte) i producentów (pole fioletowe), zależnie od nachylenia krzywych (elastyczności podaży i popytu), niezależnie od punktu poboru podatku, po jego wprowadzeniu (punkt B).

  Przerzucanie podatku – zjawisko, które występuje gdy podmiot płacący podatek ma możliwość przerzucenia ciężaru tego podatku na osoby trzecie (ostateczny ciężar podatku ponosi finalny nabywca produktu).

  Cenowa elastyczność podaży – stosunek względnej zmiany wielkości podaży do względnej zmiany ceny. Określa on, w jaki sposób ilość oferowanego na rynku dobra (wielkość podaży) będzie się zmieniała wraz ze zmianami ceny:Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.

  Realna dystrybucja obciążenia podatkowego – tzw. incydencja podatku (ang. tax incidence) – może nie pokrywać się z umiejscowieniem podstawy pobierania podatku w gospodarce, i jest przedmiotem badań ekonomii.

  Koszt podatku, którego podstawą jest np. dochód przedsiębiorstwa, może być de facto przerzucany na inne podmioty, np. klientów tego przedsiębiorstwa. Kluczowe w analizie efektów podatkowych jest to, że faktyczny punkt obciążenia podatkowego nie jest determinowany przez to, który podmiot bezpośrednio opłaca podatek, lecz cenowa elastyczność podaży i popytu charakterystyczna dla danego zachowania ekonomicznego. Przerzucalność podatku jest zależna od koniunktury gospodarczej, tego, czy podatnik ma silną pozycję ekonomiczną i może przerzucić podatek, czy też jest ona słaba i zmusza go do ponoszenia ciężaru podatków w całości. Ciężar podatku ponoszą uczestnicy rynku w proporcji do tego, w jakim stopniu są gotowi zrezygnować z czynnika ekonomicznego, który wskutek podatku stał się mniej opłacalny. Przerzucanie podatków wprzód polega na podwyższeniu ceny o kwotę podatku (lub jego część), natomiast przerzucenie wstecz (odrzucenie podatku) na obniżaniu przez podatnika cen płaconych dostawcom lub zarobków pracowników.

  Renta ekonomiczna - dodatkowa wypłata, jaką otrzymuje dany czynnik produkcji ponad dochód transferowy konieczny do skłonienia go do świadczenia swych usług właśnie w tym zastosowaniu. Renty ekonomicznej nie należy mylić z czynszem płaconym za wynajęty lokal lub dzierżawę ziemi, ani z dochodem z tytułu świadczeń społecznych.François Quesnay (ur. 4 czerwca 1694 Méré, zm. 16 grudnia 1774 w Wersalu) – francuski ekonomista, twórca szkoły fizjokratycznej.

  Przykładowo, sadownicy dysponują stałą powierzchnią sadów jabłkowych, a zmiana ich przeznaczenia zajmuje wiele lat, zatem podaż jabłek jest w krótkim terminie mało elastyczna. Niesprzedane produkty psują się i stanowią stratę producenta. Wprowadzenie podatku od konsumpcji jabłek zwiększy ich efektywny koszt, i wskutek efektu substytucyjnego, zmniejszy popyt u klientów, którzy będą częściej kupować inne owoce. Choć podatek jest opłacany przez konsumentów, jego ciężar poniesie w rzeczywistości w większości producent.

  Równowaga rynkowa jest jednym z fundamentalnych pojęć w ekonomii i w teorii ekonomii. Ogólnie, określa się tak sytuację, w której wszystkie siły rynkowe równoważą się, a wartości zmiennych ekonomicznych pozostają niezmienne. W szczególności, najczęściej mianem równowagi rynkowej określa się stan rynku, w którym ilość dóbr nabywanych przez konsumentów równa jest ilości tych dóbr wytwarzanych przez producentów, czyli stan w którym wielkość popytu na danym rynku jest równa wielkości podaży. Czynnikiem równoważącym podaż i popyt jest zazwyczaj cena. Cena, przy której występuje równowaga rynkowa nazywana jest ceną równowagi rynkowej.Koniunktura (łac. coniunctura) - splot okoliczności wywierający znaczny, głównie pozytywny, wpływ na warunki ekonomiczne.

  W odwrotnym, uproszczonym przykładzie, dystrybutor nowego hitu filmowego jest monopolistą na jego sprzedaż, i dzięki technologii cyfrowej może niskim kosztem dostosowywać podaż kopii filmu na rynek. Widzowie natomiast są gotowi obejrzeć wysoko oceniany film nawet za relatywnie wysoką cenę. Nałożenie dodatkowego podatku na dystrybucję filmu zwiększy jego cenę, ale nie zniechęci wielu klientów do wydania na niego pieniędzy. Nie zuboży zatem dystrybutora, ale widzów. Niezależnie od tego, że podatek opłaca ktoś inny, jego ciężar poniosą w większości konsumenci.

  Ulga podatkowa – przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.Podatek pośredni – danina publiczna płacona w pieniądzu, przymusowa, bezzwrotna, niezwiązana, zasilająca budżet państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.

  Zjawisko to dotyczy również ulg podatkowych i innego rodzaju publicznych subwencji. Na przykład, choć bezpośrednimi odbiorcami dopłat do kredytów studenckich są osoby zaciągające pożyczki, w pewnych sytuacjach rynkowych może się okazać, że ich prawdziwymi beneficjentami są banki kredytowe, które zawyżyły dotychczasowe ceny kredytów, a dobrobyt pożyczkobiorców pozostał taki sam lub wręcz zmalał.

  Fizjokratyzm – szkoła ekonomiczna powstała we Francji (druga połowa XVIII wieku). Jej hasła były związane z ideą porządku naturalnego. Fizjokraci akcentowali znaczenie pracy i rolnictwa jako jedynych źródeł bogactwa.Efekt substytucyjny- zmiana stosunku nabywanych dóbr (usług) wywołana zmianą ceny jednego z nich. Wraz z efektem dochodowym opisuje wpływ zmiany ceny na siłę nabywczą i decyzje konsumenta.

  Pojęcie to zostało spopularyzowane przez wczesną szkołę ekonomiczną fizjokratów, w szczególności François Quesnaya. Uważali on, że ostatecznie wszystkie podatki sprowadzają się do mniej lub bardziej pośredniego obciążania renty z ziemi, dlatego najefektywniej byłoby je znieść i zastąpić jednolitym podatkiem od wartości gruntu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podatek pośredni
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 17: Taxing Corporate Income, [w:] Mirrlees, James, Stuart Adam., Tax by design: The Mirrlees review., Oxford University Press, 2011.
  2. Indirect Tax | Topics | tutor2u Economics, tutor2u.net [dostęp 2017-11-26] (ang.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 203, ​ISBN 83-89355-61-2​.
 • Entin, Stephen J. Tax incidence, tax burden, and tax shifting: Who really pays the tax?. Heritage Foundation, 2004.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.