• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przepływ nienaruszalny

  Przeczytaj także...
  Przepływ katastrofalny - przepływ powodziowy poniżej budowli piętrzącej, który jest poza możliwością sterowania urządzeniami upustowymi i powoduje katastrofalne straty w mieniu oraz zagraża życiu lub zdrowiu ludzi . Jest podawany w m/s.Przepływ dozwolony - przepływ rzeki poniżej budowli piętrzącej, który nie powoduje szkód powodziowych na terenach poniżej tej budowli. Jest podawany w m/s, l/s, dm/s.
  Przepływ wyprzedzający - przeływ nieprzekraczający przepływu dozwolonego, który, w zależności od prognoz i aktualnej pojemności użytkowej zbiornika, umożliwia częściowe opróżnienie zbiornika przed spodziewanym wezbraniem . Jest podawany w m/s.

  Przepływ nienaruszalny - przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym . Zwykle przyjmuje się, że w zależności od rzeki może on wynosić od 0,5 do 1,5 SNQ tj. średniego z najniższych rocznych przepływów wody w rzece w wieloleciu.

  Ciek – ogólne określenie wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych liniowych, płynących pod wpływem siły ciężkości, płynące stale lub w ciągu dłuższych okresów w wyżłobionych przez siebie łożyskach otwartych. Pojęcie cieku należy łączyć z płynącą wodą i korytem przez nią wyżłobionym.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Przypisy

  1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 (z późniejszymi zmianami)

  Zobacz też[]

 • przepływ rzeki
 • przepływ wyprzedzający
 • przepływ dozwolony
 • przepływ powodziowy
 • przepływ katastrofalny
 • przepływ gwarantowany
 • Przepływ cieku – ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta cieku wodnego (np. koryta rzeki) w jednostce czasu. Jest podawany w m³/s lub l/s. Przepływ cieku bywa określany synonimicznie mianem natężenia przepływu.Przepływ powodziowy - przepływ poniżej budowli piętrzącej, ustalany w zależności od prognoz, dostosowany do przepustowości urządzeń upustowych, mogący powodować szkody powodziowe . Jest podawany w m/s, l/s, dm/s.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przepływ gwarantowany – przepływ poniżej budowli piętrzącej, rozumiany jako suma przepływu nienaruszalnego oraz przepływu niezbędnego do pokrycia potrzeb wodnych różnych odbiorców wody, w tym w szczególności potrzeb wodnych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania danej budowli . Jest podawany w m/s, l/s, dm/s.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.