• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przedsiębiorca telekomunikacyjny

  Przeczytaj także...
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych - według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, jest to wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług.Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  Prawo telekomunikacyjne – polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami oraz w innych ustawach.

  Przedsiębiorca telekomunikacyjny – według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, jest to podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do:

  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”;
 • dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, zwany jest „operatorem”.
 • Dostawcą usług i operatorem może być ten sam podmiot.

  Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zostaje się po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE. Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do rejestru, a także zaświadczenie o wpisie do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej. Prezes UKE jest zobligowany do wpisu do rejestru w ciągu 7 dni, o ile wniosek nie zawiera błędów formalnych.

  Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej to, według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego.Udogodnienia towarzyszące - według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, są to dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w nich usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach.

  Działalność w zakresie telekomunikacji mogą prowadzić także jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem zarejestrowania się w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonym przez Prezesa UKE. Wpis do tego rejestru odbywa się na identycznych zasadach jak rejestracja przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

  Publiczna sieć telekomunikacyjna to, według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

  Zobacz też[]

 • przedsiębiorca • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.