• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przecinek  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Separator (programowanie) – rodzaj ogranicznika zdefiniowanego w składni określonego języka programowania i stanowiącego element kodu źródłowego rozdzielający w ciągu znaków kodu źródłowego poszczególne jednostki leksykalne.Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  ,

  Przecinek – jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych. Jego nazwa pochodzi od tego, że „przecina” on zdanie, czyli je rozdziela.

  Przecinek w języku polskim[ | edytuj kod]

  Przecinek stawiamy[ | edytuj kod]

 • Przecinek stawiamy w zdaniach złożonych podrzędnie, czyli między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym, w których jest spójnik.
 • Jestem ciekawa, co dzisiaj się wydarzy. Na geografii dowiedziałam się, że stolicą Portugalii jest Lizbona. Zobaczymy, czy wygra dzisiaj mistrz tej dyscypliny. Muszę pójść na basen, bo już rok nie pływałam. Słowacki w okresie mistycznym wyznawał, że pisze tylko to, co mu aniołowie dyktują. (Jan Parandowski)
 • Przecinek stawiamy przed zdaniem nadrzędnym, a po zdaniu podrzędnym, kiedy część podrzędna ze spójnikiem albo zaimkiem rozpoczyna zdanie złożone.
 • Kto pierwszy znajdzie mój szalik, dostanie nagrodę. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
 • Stawiamy przecinek pomiędzy połączonymi bezpośrednio równorzędnymi wyrazami zdania pojedynczego.
 • W domu było pięć pokoi, kuchnia, jadalnia, dwie łazienki, garderoba. Moja mama jest mądra, dobra, wyrozumiała. Położyła kucharka na stole: kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. (Julian Tuwim, Warzywa)
 • Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo.
 • Szybowiec ruszył, nabrał pędu, gładko oddzielił się od ziemi, stromo wspiął się wzwyż. (J. Meissner)
 • Rozdzielamy przecinkami zdania współrzędne połączone następującymi spójnikami:
 • a) przeciwstawnymi: a, ale, i (gdy powtarza się w zdaniu), lecz, jednak, jednakże, zaś, wszakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, dlatego że, mimo że, chyba że, jedynie, przecież, raczej, tymczasem, za to, ponieważ, na przykład: Była i ładna, i mądra. Mój brat jest naukowcem, a ja zajmuję się sportem. Mieliśmy pójść na spacer, lecz zaczął padać deszcz. W klasie o profilu biologiczno-chemicznym biologia jest trzy razy w tygodniu, natomiast w klasie o profilu ogólnym dwa razy w tygodniu.

  Uwaga: w połączeniach dwóch spójników jak „dlatego że”, „chyba że”, „mimo że” nie stawiamy przecinka przed „że”, lecz przed całym wyrażeniem, na przykład:

  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1993 program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 dostępny w wersji polskiej.
  Zrobił to, mimo że był chory. Nie zrobię tego, chyba że mi pomożesz. b) wynikowymi: więc, dlatego, toteż, to, zatem, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego, na przykład: Kochał ją, więc postanowił się z nią ożenić. Nie odzywasz się, wobec tego ja też nie będę się odzywać. c) synonimicznymi (wyjaśniającymi): czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy, na przykład: Rzeczowniki w języku polskim mają deklinację, czyli odmieniają się przez przypadki. Niedługo będzie rok przestępny, to znaczy, że będzie miał 366 dni.
 • Stawiamy przecinek przed wyrazami i wyrażeniami powtarzanymi.
 • Ania jest bardzo, bardzo mądra. Zjadłabym dużo, dużo słodyczy.
 • Przecinkiem oddzielamy w zdaniu wyrazy i wyrażenia występujące w wołaczu.
 • Dorotko, sprzątnij książki ze stołu. Podejdź do mnie, Adasiu.
 • Przecinkiem oddzielamy w zdaniu różne wtrącenia.
 • Dziś wiele dzieci, na przykład Darek, Mariusz i Magda, dostało piątki z języka polskiego. Odwiedzamy go często, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Następnie, będąc jeszcze w zamroczeniu, wstał z ziemi.
 • Oddzielamy przecinkiem wyrazy zakończone na -ąc, -wszy, -łszy (imiesłowy przysłówkowe) wraz z określeniami.
 • Spacerował z psem, pogwizdując. Kobieta się zarumieniła, słysząc te słowa. Wróciwszy z wycieczki, pobiegł szybko do kolegi. Mama, przygotowując nam obiad, cicho tłumaczyła coś tacie.
 • Dwoma przecinkami oddzielamy wypowiedzenia wtrącone w zdaniach złożonych. Są nimi najczęściej: sądzę, myślę, przypuszczam, wiadomo, zdaje się, być może, jak widać.
 • Za rok, być może, wyjadę do Australii. Jestem chory, zdaje się, na anginę.
 • Dwoma przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne, które jest wplecione w część nadrzędną.
 • Wszystko, co dotychczas zrobiłem, przyszło mi z dużą trudnością. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.
 • Przecinek stawia się po wyrazach wyrażających okrzyk: ach, hej, halo, o, ho, oj.
 • Halo, kto mówi? Oj, jak mnie boli noga. Ej, ty!

  Przecinka nie stawiamy[ | edytuj kod]

 • Zasadniczo nie stawiamy przecinka przed następującymi spójnikami: albo, ani, bądź, czy, i, lub, niż, oraz, tudzież. W tej formie łatwiej zapamiętać:
 • „Czy lub bądź ani niż tudzież oraz albo i”

  C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.Kropka – oddzielający znak przestankowy, stawiany na końcu wypowiedzenia, będący wskazówką dla czytającego na głos, że należy zniżyć głos oraz zrobić przerwę.
  Siedzę w domu i piszę wypracowanie. Pojadę w góry na kolonie lub wybiorę się z rodzicami nad morze. Nie chcę być górnikiem ani marynarzem.

  Uwaga 1! W sytuacji, gdy taki spójnik następuje po wypowiedzeniu wtrąconym (o czym mowa wyżej) albo po wplecionym zdaniu podrzędnym (o czym mowa wyżej), to taka wstawka zgodnie z normalną zasadą jest oddzielona od reszty zdania dwoma przecinkami, a przecinek zamykający wstawkę stoi wtedy przed spójnikiem.

  Literał tablicowy to literał reprezentujący w kodzie źródłowym konkretną wartość, będącą tablicą elementów.Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.

  Uwaga 2! Jeżeli jednak takie spójniki się powtarzają, stawiamy przecinek przed drugim i ewentualnie przed następnym członem zdania, który zaczyna się od tego spójnika. Albo zrobisz to dziś, albo nie rób tego wcale. Nie było go ani w kuchni, ani w jadalni.

 • Nie stawiamy przecinka przed porównaniami, które są wprowadzane przez wyrazy: jak, jakby, niż, niby i tym podobne.
 • Jesteś piękna niczym poranek majowy. Nie ma jak w domu. Jest zdrowa jak ryba.

  Uwaga! Stawiamy przecinek przed wyrazami: jak, jakby, niż, niby i tym podobne w zdaniach złożonych porównawczych.

  Interpunkcja – graficzny odpowiednik intonacji, rytmu i tempa mowy, akcentu wyrazowego i zdaniowego. Stanowi ją zbiór znaków (we współczesnej polszczyźnie jest ich 10), inaczej zwanych znakami przestankowymi, uzupełniających zapis literowy tekstu. Nie odpowiadają one ani fonemom języka mówionego, ani leksemom. Znaki te pozwalają na odzwierciedlenie w tekście pisanym zależności składniowych między członami wypowiedzenia lub między wypowiedzeniami, na wyodrębnienie, podkreślenie – ze względów znaczeniowych lub emocjonalnych – pewnych wyrazów lub fragmentów tekstu, a także na ujednoznacznienie tekstu pisanego.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Zróbcie to ćwiczenie tak, jak umiecie. Łatwiej to napisać, niż powiedzieć.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Argument (parametr aktualny), w informatyce, to element składni w określonym języku programowania, który w wyniku wywołania podprogramu, zostaje utożsamiony (skojarzony) z określonym parametrem podprogramu. Można stwierdzić, że argument konkretyzuje pewien abstrakcyjny parametr (nadając mu konkretną wartość, kojarząc parametr z określonym miejscem pamięci, zwracając konkretną wartość do miejsca wywołania itp.).
  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Separator dziesiętny, znak dziesiętny – znak używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczby. Jest to najczęściej przecinek (,), kropka (.) lub znak momayyez (zbliżony do ukośnika) w krajach arabskich.
  Parametr (parametr formalny) - element składni w określonym języku programowania, umożliwiający komunikację pomiędzy podprogramem wywołanym, a programem wywołującym. Parametry deklaruje się wraz z deklaracją określonego podprogramu w jego nagłówku.
  Cudzysłów – para znaków interpunkcyjnych, służących w języku polskim m.in. do wyodrębniania cytatów, pseudonimów, ironii.
  Literał liczbowy to literał reprezentujący konkretną wartość liczbową wpisaną bezpośrednio w kod źródłowy tworzonej aplikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.