• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prorektor do spraw studenckich

  Przeczytaj także...
  Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską. W rozumieniu polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant to uczestnik studiów doktoranckich.

  Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.

  W praktyce uczelnianej prorektorowi właściwemu do spraw studenckich przydziela się następujący zakres spraw:

 • wykonywanie czynności z zakresu indywidualnych spraw doktoranckich i studenckich, np. w sprawach:
 • odwołań od decyzji dziekana w sprawie skreśleń z listy studentów,
 • odwołań od decyzji dziekana w sprawie wznowień studiów lub przyjęć na odpowiedni rok studiów,
 • udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne, zwalniania z całości lub części opłaty, rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności;
 • organizowanie i nadzorowanie rekrutacji na studia;
 • nadzór nad działalnością studencką:
 • sprawowanie nadzoru w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów,
 • zatwierdzanie regulaminów dotyczących spraw studenckich,
 • współpraca z samorządem studenckim i doktoranckim oraz ruchem kulturalno-naukowym,
 • nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów,
 • wnioskowanie o przyznanie nagród rektora dla studentów i doktorantów.
 • W uczelniach publicznych prorektor właściwy do spraw studenckich pochodzi z wyboru. Wyboru dokonuje kolegium elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez rektora, pochodzących z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni. Osoba kandydująca na prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonującym wyboru.

  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Prorektor właściwy do spraw studenckich może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru. Przed 1 października 2018 r. wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony przez rektora lub przez trzy czwarte przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład senatu.

  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dziekan
 • prodziekan
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 75 ust. 2 i 3 oraz art. 78 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rektorzy w Polsce
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.