• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proporcja - matematyka  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Rysunek obok ilustruje ten związek geometrycznie. Wyrażony algebraicznie:Równość – relacja, która jest relacją równoważności. Jest to zatem relacja zwrotna, przechodnia i symetryczna. Ważną cechą relacji równości a = b {displaystyle a=b} jest to, że dla dowolnej funkcji f {displaystyle f} zachodzi:

  Proporcjarówność dwóch stosunków postaci

  lub (inny zapis)

  W zapisie tym a i d nazywamy wyrazami skrajnymi, b i c – środkowymi.

  Proporcja − rozumiana jest jako współgranie poszczególnych części w całości. Jest to jedno z głównych zagadnień teorii sztuki. Już w starożytności był poruszany ten problem. Wówczas powstała teoria pitagorejsko-platońska. Pitagorejczycy mówili o współbrzmieniu dwóch strun − efekcie, osiągniętym, gdy wysokości dźwięków generowanych przez te dwie struny są od siebie oddalone w stosunku 1:2, 2:3, 3:4. Natomiast Platon twierdził, że ta harmonia zachodzi wtedy, gdy występuje trzeci składnik w postaci proporcji. Wszystko co dobre jest piękne, a skoro jest piękne, to jest to efekt proporcji. Proporcje ciała określano przez kanony Polikleta i Lizypa. Proporcje architektury przez porządki architektoniczne.Proporcjonalność odwrotna – taka zależność między dwiema zmiennymi wielkościami x i y, w której iloczyn tych wielkości jest stały (x·y = const). Zależność tę można opisać wzorem

  Podstawowa własność proporcji mówi, że iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych:

  Reguła trzech[ | edytuj kod]

  Jeśli dane są trzy wyrazy w proporcji, czwarty można wyliczyć posługując się wzorami:

  Wzory te znane są jako reguła trzech. W Europie weszły do użytku w XV-XVII wieku w praktyce kupieckiej.

  Stosunek – ilorazowe odniesienie jednej wartości do drugiej. Zapisywany jest często w postaci ułamka lub przy użyciu znaku dzielenia.Mnożenie – działanie dwuargumentowe będące jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Mnożone elementy to czynniki (określane również jako mnożna i mnożnik), a jego wynik to iloczyn. Może być ono traktowane jako zapis wielokrotnego dodawania elementu do siebie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Proporcjonalność prosta – taka zależność między dwiema zmiennymi wielkościami x i y, w której iloraz tych wielkości jest stały (x/y = const). Prowadzi to do wzoru

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.954 sek.