• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Promień

  Przeczytaj także...
  Promień atomowy - umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych.Promień walencyjny atomów, zwany też czasami promieniem kowalencyjnym – średnia odległość najdalej położonych od jądra atomu elektronów występująca w pojedynczych wiązaniach chemicznych tworzonych przez te atomy. Można też powiedzieć, że promień walencyjny jest równy połowie średniej długości pojedynczych wiązań chemicznych jakie zwykle tworzy dany atom.
  Promień Larmora (promień cyklotronowy) – to promień toru kołowego lub śrubowego, po którym poruszają się cząstki naładowane w jednorodnym polu magnetycznym. Jeżeli prędkość cząstki jest prostopadła do linii pola magnetycznego, torem ruchu jest okrąg. Promień cyklotronowy zależy od stosunku ładunku do masy cząstki oraz od jej prędkości i wartości indukcji pola magnetycznego. Zależność tę wyraża wzór

  Matematyka[]

 • promień figury
 • promień grafu – pojęcie z zakresu teorii grafów
 • promień krzywizny krzywej
 • promień wodzący – współrzędna we współrzędnych biegunowych
 • Fizyka i chemia fizyczna[]

 • W znaczeniu geometrycznym
 • promień atomowy
 • promień jonowy
 • promień Larmora – promień toru, wzdłuż którego wirują cząstki dookoła magnetycznych linii sił
 • promień Schwarzschilda – pojęcie z ogólnej teorii względności
 • promień van der Waalsa
 • promień walencyjny
 • promień świetlny
 • promień zwyczajny i promień nadzwyczajny – w kryształach dwójłomnych
 • zielony promień – fenomen z zakresu optyki atmosferycznej
 • Astronomia[]

 • promień równikowy i promień biegunowy planety
 • Inne[]

 • promień krytyczny – odległość dobrej zrozumiałości między mikrofonem a źródłem dźwięku
 • Promień (miesięcznik) – miesięcznik gimnazjalny w II RP
 • "Zielony promień" – powieść Juliusza Verne'a
 • Organizacja Promień – polska organizacja postępowo-niepodległościowa z początku XX wieku
 • Spółdzielnia Inwalidów w Biłgoraju
 • Promień Żary – polski klub piłkarski
 • Płomień – polski film fabularny z 1982 roku
 • Zielony promień (inna wersja tytułu polskiego wydania Promień zielony) (fr. Le Rayon vert, 1882) - jednotomowa powieść podróżniczo-romantyczno-przygodowa Juliusza Verne’a z cyklu Niezwykłe podróże złożona z 23 rozdziałów. Poświęcona fenomenowi przyrodniczemu o tej samej nazwie.Odległość graniczna (także odległość krytyczna, promień krytyczny, promień dobrej zrozumiałości) – odległość od źródła umieszczonego w pomieszczeniu, w której moc fali bezpośredniej jest równa mocy fal odbitych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Promień biegunowy - wielkość oznaczająca odległość między środkiem ciała, a jego biegunem geograficznym. Różnica między promieniem biegunowym, a równikowym jest zazwyczaj konsekwencją ruchu obrotowego ciała wokół własnej osi, którego wynikiem jest tzw. spłaszczenie.
  Promień (oznaczany literą r od łacińskiego słowa radius) to w geometrii odcinek łączący środek koła, okręgu, kuli lub sfery z dowolnym punktem położonym na jej brzegu, a także długość tego odcinka. Długość promienia jest w tym przypadku zawsze równa połowie długości średnicy, co wyraża wzór
  Promień nadzwyczajny – w kryształach dwójłomnych jest to jeden z dwu promieni powstałych z rozdzielenia promienia światła padającego na taki kryształ. Charakteryzuje się anizotropią prędkości rozchodzenia się w krysztale (prędkość ta zależy od kierunku). Nie spełnia on prawa Snelliusa (np. może zmieniać kierunek nawet wówczas gdy światło pada prostopadle do powierzchni kryształu). Nie musi on leżeć w jednej płaszczyźnie z promieniem padającym (zob. płaszczyzna padania światła). Polaryzacja tego promienia jest równoległa do płaszczyzny głównej (płaszczyzny przechodzącej przez dany promień światła i przecinającą go oś optyczną). Promień taki oznacza się symbolem e (ang. extraordinary), ponieważ ma inne właściwości w porównaniu z promieniem zwyczajnym, który spełnia prawo Snelliusa.
  Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji formułowanej przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowanej w roku 1916.
  Promień świetlny to nieskończenie wąska wiązka światła. Jest to model używany do opisu rozchodzenia się światła w optyce geometrycznej.
  W fizyce i astronomii, zwłaszcza w teorii grawitacji – ogólnej teorii względności promień Schwarzschilda jest charakterystycznym promieniem stowarzyszonym z każdą masą. Wzór podał Karl Schwarzschild w roku 1916 - był to jeden z rezultatów jego badań i prób wyprowadzenia dokładnego rozwiązania równań pola grawitacyjnego na zewnątrz statycznej, sferycznie symetrycznej gwiazdy (zobacz: Metryka Schwarzschilda, która jest rozwiązaniem równań pola Einsteina). Promień Schwarzschilda jest proporcjonalny do masy. Promień Schwarzschilda zwany jest też czasami promieniem grawitacyjnym, choć najczęściej jako promień grawitacyjny określa się wielkość dwukrotnie mniejszą, mającą zastosowanie przy opisie rotujących (pozbawionych sferycznej symetrii) czarnych dziur opisywanych metryką Kerra, na przykład dla Słońca promień Schwarzschilda wynosi 2953 m..
  Zielony promień lub zielony błysk – rzadkie zjawisko występujące w atmosferze podczas zachodu oraz wschodu Słońca. Tuż powyżej zachodzącego lub wschodzącego Słońca lub tuż po jego schowaniu się za horyzontem widoczny jest, zwykle nie dłużej niż przez kilka sekund, niewielki zazwyczaj zielony obszar na nieboskłonie. Czasami kolor zjawiska bywa inny od żółtego aż do fioletowego. Zielony promień może być obserwowany z każdej wysokości (nawet z samolotu) i na każdej szerokości geograficznej. Zazwyczaj zjawisko najłatwiej zaobserwować nad morzem i w miejscach gdzie horyzont nie jest przesłaniany.

  Reklama