• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Programowanie obiektowe  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Przeciążanie operatorów (ang. operator overloading, przeładowanie operatorów) to rodzaj polimorfizmu występującego w niektórych językach programowania, polegający na tym, że operator może mieć różne implementacje w zależności od typów użytych argumentów (operandów).
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • obiektowy język programowania
 • Common Object Request Broker Architecture
 • Zasady SOLID
 • programowanie agentowe
 • programowanie funkcyjne
 • programowanie sterowane zdarzeniami
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Deborah J. Armstrong., The Quarks of Object-Oriented Development., 2006.
  2. John C. Mitchell, Concepts in programming languages, 2003.
  3. Michael Lee Scott, Programming language pragmatics, Edition 2, 2006.
  4. Benjamin Pierce, Types and Programming Languages., 2002.
  5. Grady Booch, Software Engineering with Ada, 1986.
  6. W oryginale: “Object-oriented programming is more than just classes and objects; it’s a whole programming paradigm based around objects (data structures) that contain data fields and methods. It is essential to understand this; using classes to organize a bunch of unrelated methods together is not object orientation.” Junade Ali, Mastering PHP Design Patterns, 2016.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Programowanie obiektowe (materiały dydaktyczne MIMUW na studia informatyczne I stopnia)
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe (materiały dydaktyczne MIMUW na studia informatyczne II stopnia)
 • Czy programowanie obiektowe nadaje się do budowania aplikacji biznesowych? w: Computerworld 20.05.1996.
 • Języki interpretowane to języki programowania, które zazwyczaj implementowane są w formie interpretera, a nie kompilatora. Teoretycznie każdy język może być kompilowany i interpretowany, dlatego rozróżnienie to polega na najczęściej stosowanych rozwiązaniach, a nie zależy od cech samego języka. Program w języku interpretowanym nie jest kompilowany, lecz jest przechowywany w postaci kodu źródłowego i dopiero podczas uruchomienia wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter języka.Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70. XX wieku. Język ten wygrał konkurs zorganizowany przez Departament Obrony USA (U.S. Department of Defense – DoD), pokonując 19 innych projektów. Nazwa języka, nadana przez DoD, pochodzi od imienia lady Augusty Ady Lovelace, uważanej za pierwszą programistkę w historii.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  Szablon (ang. template) to jedno z podejść do programowania uogólnionego stosowane w językach C++ oraz D. Podobnym rozwiązaniem są typy generyczne (lub uogólnione) stosowane w językach takich jak Java, C#, Eiffel, VB .NET, Haskell.
  OCaml znany pierwotnie jako Objective Caml to wielo-paradagmatowy język programowania oraz implementacja tego języka w postaci zestawu narzędzi i bibliotek.
  W językach obiektowych domieszka (ang. mixin) jest rodzajem klasy, która dostarcza określoną funkcjonalność innym klasom bez możliwości tworzenia jej obiektów. W przeciwieństwie do zwykłego dziedziczenia, domieszkowanie klasy nie jest formą specjalizacji, lecz zwykłym dostarczeniem odpowiedniej funkcjonalności. Klasa może pozyskać część lub całość funkcjonalności z jednej lub większej liczby domieszek.
  SOLID - mnemonik zaproponowany przez Roberta C. Martina, opisujący pięć podstawowych założeń programowania obiektowego: zasady jednej odpowiedzialności (Single responsibility), zasady otwarte-zamknięte (Open-close), zasady podstawienia Liskov (Liskov substitution principle), zasady separacji interfejsów (Interface segregation principle) oraz zasady odwrócenia zależności (Dependency inversion principle)
  Programowanie proceduralne to paradygmat programowania zalecający dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone operacje.
  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.