• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prognozowanie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Szereg czasowy to realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym. Jeżeli krok nie będzie regularny wtedy mamy do czynienia z szeregiem czasowym rozmytym.Metoda najmniejszych kwadratów – standardowa metoda przybliżania rozwiązań układów nadokreślonych, tzn. zestawu równań, w którym jest ich więcej niż zmiennych. Nazwa „najmniejsze kwadraty” oznacza, że końcowe rozwiązanie tą metodą minimalizuje sumę kwadratów błędów przy rozwiązywaniu każdego z równań.
  Kryteria klasyfikacji[ | edytuj kod]

  Okres[ | edytuj kod]

  Z uwagi na okres, który obejmuje, prognozowanie dzieli się na:

 • krótkoterminowe, obejmujące okres do 12 miesięcy,
 • średnioterminowe, obejmujące okres od 1 do 5 lat,
 • długoterminowe, obejmujące okres powyżej 5 lat.
 • Charakter[ | edytuj kod]

  Z uwagi na charakter prognozowanych zjawisk, można je podzielić na:

 • ilościowe (wynik prognozy wyrażony liczbowo)
 • punktowe (liczba)
 • przedziałowe (przedział liczbowy)
 • wariantowe (warianty)
 • jakościowe (wynik prognozy wyrażony słownie).
 • Cel[ | edytuj kod]

  Z uwagi na cel prognozowania, wyróżnia się:

  Prognozowanie analogowe - jedna z metod prognozowania przyszłości danej zmiennej poprzez użycie informacji o zachowaniu innej zmiennej, której zmiany w czasie są podobne ale nie równoczesne.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
 • prognozy badawcze, identyfikujące przyszłe zdarzenia i ich warianty,
 • prognozy ostrzegawcze, mające na celu ostrzeganie o możliwości wystąpienia niepożądanych wydarzeń,
 • prognozy normatywne, służące do dokonywania wyboru (programowania przyszłości).
 • Metody prognozowania[ | edytuj kod]

  Metoda prognozowania – sposób przetwarzania informacji opisujących sytuację prognostyczną w prognozę, dostosowany do przyjętej zasady prognozowania.

  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Mikroekonomia – dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem wyborów ludzkich w warunkach rzadkości dóbr, w tym w szczególności badaniem zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorstw oraz interakcji między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach. Jest to nauka zajmująca się szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących produkcji oraz wymiany (zakupu i sprzedaży) dóbr.

  Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych bez tendencji[ | edytuj kod]

  Metody te są stosowane, gdy w szeregu czasowym występuje składowa systematyczna w postaci stałego poziomu i wahania przypadkowe. Wykorzystuje się tu zasadę ekstrapolacji i status quo.

  W przypadku badania prognostycznego na podstawie szeregów czasowych wykorzystuje się następujące metody:

 • metoda naiwna
 • metoda średniej ruchomej prostej
 • metoda średniej ruchomej ważonej
 • prosty model wyrównywania wykładniczego
 • Prognozowanie ilościowe[ | edytuj kod]

  Wykorzystuje formalne metody matematyczne i statystyczne do budowy modeli prognostycznych.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny – część mowy tworzona poprzez dodanie przyrostka -ny, -ony (także -’ony ← -’eny), -ty do tematu czasu przeszłego danego czasownika (np. pisać → pisa-ć → pisa-ny, zrobić → zrobi-ć → zrobi-ony, nieść → niós-ł (← nies-ł) → nies-’ony → niesiony). Podobnie jak przymiotnik odmienia się przez liczby, przypadki i rodzaje. W przeciwieństwie do przymiotnika nie odmienia się przez stopnie.

  W zależności od prognozowanej zmiennej, w prognozowaniu stosowane są:

 • zmienna ciągła
 • modele trendu
 • analizę harmoniczną
 • analizę regresji
 • metodę najmniejszych kwadratów
 • zmienna dyskretna
 • modele probitowe
 • modele logitowe
 • analiza dyskryminacyjna
 • Prognozowanie jakościowe ( | edytuj kod]

  Wykorzystujące wiedzę ekspertów na temat prognozowanych zjawisk i procesów.

  W metodach myślowych wyróżnia się:

  Fluktuacja, wahania przypadkowe - przypadkowe, nie dające się przewidzieć, odchylenia od wartości średniej zmiennej losowej (np. wielkości fizycznej) podlegającej stochastycznym zmianom w czasie i nie wykazujące żadnej tendencji.Szacowanie (także: szacunek, wycena) - przybliżone określanie wartości jakiejś wielkości przy posiadaniu niepełnych danych, występowania zakłóceń lub stosowaniu uproszczonego modelu opisującego parametry, cechy lub charakter tej wielkości (lub zjawiska wpływające na jej zachowanie).
 • metody bezpośrednie
 • wykorzystujące dane nt. dotychczasowego przebiegu procesu,
 • metody pośrednie
 • wykorzystujące dane nt. przebiegu badanego procesu oraz innych (np. analogicznych) procesów.
 • metody analogowe (Prognozowanie analogowe)


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metoda średniej ruchomej ważonej jest jedną z metod prognostycznych dotyczącą analizy szeregów czasowych bez tendencji. Stosowana jest przy stałym poziomie zjawiska i znacznych wahaniach przypadkowych
  Efekt spekulacyjny - efekt uwzględniający oczekiwania konsumentów, co do poziomu przyszłych cen, ma dwa warianty. Pierwszy wariant mówi o tym, że jeśli konsumenci oczekują wzrostu cen, to zakupują danego dobra więcej (na zapas). Drugi wariant natomiast mówi, że jeśli konsumenci spodziewają się spadku cen, to ograniczą zakup danego dobra i poczekają do spodziewanej obniżki.
  Język nowogrecki, język grecki nowożytny, greka nowożytna, demotyk(a) (nowogr. η Ελληνική γλώσσα, i Ellinikí glóssa; τα Ελληνικά, ta Elliniká) – język indoeuropejski, używany współcześnie w Grecji (ok. 11 mln mówiących) i na Cyprze (ok. 750 tys.). Jest on jednocześnie językiem urzędowym tych państw (na Cyprze obok tureckiego).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Regresja − metoda statystyczna pozwalająca na badanie związku pomiędzy wielkościami danych i przewidywanie na tej podstawie nieznanych wartości jednych wielkości na podstawie znanych wartości innych.
  Horyzont prognozy to przedział czasowy ( t 0 , t 0 + k ) {displaystyle (t_{0},t_{0}+k);} , gdzie t 0 {displaystyle t_{0};} to okres dla którego posiadamy ostatnie dane, a k {displaystyle k;} jest tzw. długością horyzontu prognozy, określający okresy, dla których wyliczana jest prognoza. Zwykle im dłuższy horyzont prognozy, tym mniej dokładne przewidywania.
  Metoda delficka należy do grupy metod heurystycznych, w których do podejmowania decyzji wykorzystuje się wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. Wykorzystywana jest do określenia prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń. Postawioną prognozę uzyskuje się poprzez przeprowadzenie serii ankiet wśród ekspertów. Nazwa metody delfickiej pochodzi od nazwy starożytnego greckiego miasta Delfy, gdzie w świątyni Apollina przy pomocy kapłanki zwanej Pytią przepowiadali przyszłość. Za prekursorów metody delfickiej uważa się O. Helmer’a oraz N. Dalkey’a, którzy opisali tę metodę w latach 50. XX wieku dla oceny sytuacji militarnych (zapobieganie dużym ofiarom bombardowań w Stanach Zjednoczonych). Jej pierwsze szerokie zastosowanie miało miejsce przy prowadzeniu badań prognostycznych przez T. J. Gordon’a i O. Helmer’a w 1963 r. w RAND Corporation (Research and Development Corporation) w Santa Monica (Kalifornia, USA). Pierwowzorem jest metodyka stosowana na zgromadzeniach kardynałów w Watykanie, której celem było dojście do wspólnego stanowiska – pomimo sprzecznych opinii. Tradycyjne ekspertyzy prognostyczne "są z reguły drogie, charakteryzują się dominacją jednej lub kilku indywidualności, dużą presją grupy na uczestników konferencji, brakiem odpowiedzialności uczestników oraz niechęcią do publicznej zmiany zajętego wcześniej stanowiska, a także przeciążeniem zbędnymi lub nie związanymi z tematem informacjami". Metodę delficką, pozbawioną powyższych wad cechuje:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.