• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Producent rolny

  Przeczytaj także...
  Andrzej Stelmachowski (ur. 28 stycznia 1925 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 2009 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, marszałek Senatu I kadencji w latach 1989–1991, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Kawaler Orderu Orła Białego.Wspólnoty europejskie – organizacje ponadnarodowe tworzące, od czasów traktatów rzymskich z 1957 roku do wejścia w życie w roku 2009 traktatu lizbońskiego, ramy instytucjonalne integrującej się Europy.
  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.

  Producent rolny - istnieje kilka definicji producenta rolnego. Według definicji uproszczonej producentem rolnym jest wytwórca produktów rolnych. Bardziej szczegółową definicję zawierają rozwiązania prawne dotyczące polityki strukturalnej Wspólnot Europejskich.

  Grupy producentów rolnych[ | edytuj kod]

  Ich istnienie reguluje ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach z 15 września 2000 roku. Grupy producentów rolnych mogą tworzyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty te muszą prowadzić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzić działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.15 września jest 258. (w latach przestępnych 259.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 107 dni.

  Grupa producentów rolnych, aby prowadzić działalność jako przedsiębiorca, musi spełnić następujące przesłanki podmiotowe:

 • być utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów,
 • działać na podstawie umowy lub statutu ("aktu założycielskiego"),
 • składać się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy - żaden z nich nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 • określić obowiązujące członków grupy zasady produkcji,
 • przychody ze sprzedaży produktów (grup produktów) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy mają stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została stworzona.
 • Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej rejestracji grupy producentów rolnych składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę gminy. Od decyzji marszałka przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Marszałek jest także organem nadzorczym grup producentów rolnych: przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez grupę warunków zawartych w ustawie, przyjmuje roczne sprawozdania finansowe grup oraz wydaje decyzje administracyjne o stwierdzeniu zaprzestania spełniania warunków ustawowych i skreśleniu grupy z rejestru grup producentów rolnych.

  Produkty rolne - płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio związane z nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia. Definicja produktów rolnych zawarta jest w art. 32 ust. Traktatu Rzymskiego.Działalnością rolniczą, w rozumieniu ustawy o PIT, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej (licząc od dnia nabycia):

  Związki grup producentów rolnych[ | edytuj kod]

  Grupy producentów rolnych jednego produktu lub grupy produktów, jeżeli nie są członkami innego związku grup producentów rolnych tych samych produktów lub grupy produktów rolnych, mogą stworzyć związek grupy producentów rolnych. Wniosek o rejestrację takiej grupy składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

  Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gospodarstwo rolne
 • produkty rolne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Definicję taką podał Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Sprawa 139/77: Denkavit, ECR 1978, s. 1317 - cyt. za: A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 71.
  2. Dz.U. z 2018 r. poz. 1026

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prawo rolne pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2005, s. 71
 • Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, Kraków 2007, s. 48-53.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jak założyć grupę producentów rolnych? • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.