• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Procesy jednostkowe

  Przeczytaj także...
  Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).Polimeryzacja to reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

  Proces jednostkowy – w inżynierii produkcji jest to elementarna część składowa procesu wytwórczego, w którym surowce są przetwarzane w produkty.

  W inżynierii chemicznej pojęcie oznacza etap procesu technologicznego, jakim jest określona reakcja chemiczna. Tak zdefiniowane procesy jednostkowe są klasyfikowane według rodzaju reakcji, według rodzaju faz, w których zachodzą, lub według warunków prowadzenia procesu. Dla poszczególnych procesów są opisywane najlepsze dostępne techniki (BAT). W technologii chemicznej organicznej wyróżnia się np. procesy:

  Alkoholiza - reakcja chemiczna podwójnej wymiany, zachodząca między alkoholem a innym związkiem organicznym, najczęściej estrem, dająca w wyniku inną parę alkohol-ester.Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
 • sulfonowania,
 • halogenowania,
 • nitrowania,
 • acylowania,
 • utleniania,
 • redukcji,
 • alkilowania,
 • estryfikacji,
 • hydrolizy,
 • alkoholizy,
 • kondensacji ,
 • diazowania,
 • polimeryzacji, w tym poliaddycji i polikondensacji,
 • fermentacji.
 • W niektórych źródłach pojęcie proces jednostkowy bywa stosowane zamiennie z pojęciem operacja jednostkowa.

  Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

  Za przykłady procesów jednostkowych uznaje się np. montaż karoserii samochodu, cięcie drewna okrągłego na deski, wypalanie ceramiki w piecu czy transport części niezbędnych do wykonania produktu między zakładami produkcyjnymi.

  Przypisy[]

  1. Leksykon naukowo-techniczny. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (wyd. 4 popr.), 1989, s. 735, seria: P-Ż.
  2. Zespół Specjalistów Technicznej Grupy Roboczej ds. Przemysłu Chemicznego: Chemikalia organiczne głęboko przetworzone (pol.). W: Najlepsze Dostępne Techniki (BAT); Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce [on-line]. Ministerstwo środowiska; www.pipc.org.pl, czerwiec 2005. [dostęp 2011-09-13].
  3. P.H. Groggins: Procesy jednostkowe w syntezie organicznej (ang. Unit processes in organic synthesis, 1958). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1961.
  4. A. Wielopolski: Technologia chemiczna organiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1959, s. 6–7.
  5. „Operacje (procesy) jednostkowe w ochronie środowiska”, Materiały dydaktyczne UG, www.chem.ug.edu.pl, data dostępu: 2011-09-13

  Zobacz też[]

 • technologia chemiczna i inżynieria procesowa
 • Linki zewnętrzne[]

 • Operacje jednostkowe; procesy jednostkowe (pol.). W: Technologia chemiczna; Inżynieria chemiczna [on-line]. inzchem.republika.pl. [dostęp 2011-09-13].
 • Estryfikacja – reakcja chemiczna, w wyniku której powstają estry. Najczęściej zachodzi ona pomiędzy kwasami (głównie karboksylowymi) i alkoholami (szerzej: związkami zawierającymi grupę hydroksylową), niemniej możliwe i często stosowane są inne metody syntezy estrów np. z bezwodników czy chlorków kwasowych.Acylowanie, acylacja – reakcja chemiczna polegająca na wprowadzeniu do cząsteczki związku chemicznego grupy acylowej. Acylowanie jest ważną reakcją w chemii organicznej, wykorzystywaną do otrzymywania pochodnych acylowych (np. ketonów, estrów lub amidów), zabezpieczania innych grup funkcyjnych (szczególnie grup aminowych i grup hydroksylowych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drewno okrągłe – to pień lub element korony drzewa bez wierzchołka i gałęzi, nieprzetarty wzdłużnie, okorowany lub nie, pozyskany w stanie okrągłym. Drewno takie może być zastosowane jako słupy, pale, stemple itp. albo jako drewno tartaczne.
  Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.
  Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.
  BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne technonologie) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nie jest natomiast konieczne, aby określony był rodzaj urządzenia lub też konkretna technologia.
  Nitrowanie to reakcja chemiczna polegająca na zamianie (substytucji) atomu wodoru (lub rzadziej innego jednowartościowego podstawnika) grupą nitrową (-NO2). W wyniku nitrowania tworzą się związki nitrowe.
  Sulfonowanie – reakcja chemiczna polegająca na podstawieniu do związku chemicznego grupy sulfonowej –SO2OH lub –SO2OR przez działanie odpowiednim związkiem sulfonującym. W wyniku sulfonowania tworzą się tzw. związki sulfonowe.
  Halogenowanie – reakcja chemiczna polegająca na addycji (dodaniu), substytucji (podstawieniu) lub przegrupowaniu atomów pierwiastków z grupy fluorowców (halogenów) do cząsteczek dowolnych związków chemicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.