• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces biznesowy

  Przeczytaj także...
  Zaopatrzenie - wszystkie środki materiałowo-techniczne wykorzystywane do wyposażenia, wsparcia i utrzymania wojska. Z tym pojęciem wiąże się także termin:Schemat blokowy (ang. block diagram, flowchart) jest narzędziem nakierowanym na prezentację kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Realizowane jako diagram, na którym procedura, system albo program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne, połączone liniami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.
  Księgowość (buchalteria) – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości.

  Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.

  Typy procesów biznesowych

  1. Proces zarządczy, który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania strategicznego.
  2. Proces operacyjny, który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż.
  3. Proces pomocniczy, który wspiera procesy główne, np: księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne.

  Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. W organizacji zorientowanej procesowo powinny przełamywać bariery jednostek organizacyjnych i zapobiegać funkcjonalnym silosom.

  Zarządzanie strategiczne – to proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia.

  Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego.

  Wymagane cechy procesu biznesowego

 • Definiowalność: Proces musi mieć jasno zdefiniowane granice, wejście i wyjście.
 • Porządek: Proces musi składać się z działań uporządkowanych według ich usytuowania w czasie i przestrzeni.
 • Klient: Musi być odbiorca rezultatów procesu.
 • Zwiększanie wartości: Transformacja w trakcie procesu musi dawać odbiorcy dodatkową wartość.
 • Osadzenie: Proces nie może egzystować samodzielnie - musi być wbudowany w strukturę organizacyjną.
 • Wielofunkcyjność: Proces może, ale niekoniecznie musi, obejmować wiele funkcji.
 • Często właściciel procesu, tj. osoba odpowiedzialna za jego działanie i ciągłe ulepszanie jest też traktowany jako niezbędny czynnik.

  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.Wsparcie techniczne (ang. technical support) – gwarantowana pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego jak też innych urządzeń udzielana użytkownikowi przez producenta przy ich zakupie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.613 sek.