• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydent Czech  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania. Przykładowo w Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo bycia wybranym na posła, ma każdy obywatel polski mający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne.Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.

  Prezydent Republiki Czeskiej (czes. Prezident České republiky) – głowa państwa czeskiego i naczelny dowódca sił zbrojnych Czech. Obok premiera stanowi drugi organ władzy wykonawczej Czech.

  Wybory prezydenckie[ | edytuj kod]

  1993–2013[ | edytuj kod]

  Do 2013 prezydent Czech był wybierany przez obie izby parlamentu, czyli Izbę Poselską (200 posłów) i Senat (81 senatorów) na wspólnym posiedzeniu. Wybory przeprowadzano w czasie ostatnich 30 dni kadencji urzędującej głowy państwa. W razie opróżnienia stanowiska wybory odbywały się w okresie 30 dni od zaistniałej sytuacji.

  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

  Kandydatem mógł zostać obywatel posiadający bierne prawo wyborcze do Senatu (to jest przekroczył 40. rok życia i miał czynne prawo wyborcze w wyborach do obu izb parlamentu). Nikt nie mógł być wybrany na więcej niż dwie 5-letnie kadencje z rzędu. Prawo do zgłoszenia kandydata na prezydenta miała grupa 10 posłów lub 10 senatorów.

  Sąd Konstytucyjny Czech (cz. Ústavní soud České republiky, US) – sąd konstytucyjny w Czechach, z siedzibą w Brnie. Prezesem Sądu Konstytucyjnego jest Pavel Rychetský.Dymisja – zwolnienie lub rezygnacja kogoś z zajmowanego stanowiska lub urzędu. Może być wyrażona na piśmie, które też nosi nazwę dymisji. Na ogół wiąże się z koniecznością powołania w rozsądnym czasie następcy po odejściu ze stanowiska osoby zdymisjonowanej.

  Obie izby głosowały odrębnie. Kandydat zostawał wybrany na prezydenta, jeśli uzyskał bezwzględną większość głosów pełnego składu Izby Poselskiej (co najmniej 101) i bezwzględną większość głosów pełnego składu Senatu (co najmniej 41). Jeżeli pierwsza tura wyborów nie rozstrzygała wyniku wyborów, w ciągu kolejnych 14 dni przeprowadzano drugą turę głosowania.

  Izba Poselska (czes. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, PSP ČR) – izba niższa czeskiego parlamentu. Tworzy ją 200 przedstawicieli wybieranych raz na 4 lata w wyborach powszechnych, systemem proporcjonalnym. Obecny skład Izby pochodzi z wyborów w 2010 roku.Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.

  W drugiej turze brał udział kandydat z największą liczbą głosów zdobytych w Izbie Poselskiej oraz kandydat, który zdobył największą liczbę głosów w Senacie (mogła to być ta sama osoba, co zdarzyło się w 1998). Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyskał taką samą największą liczbę głosów w Izbie Poselskiej lub taką samą największą liczbę głosów w Senacie, głosy obu izb sumowano i w drugiej turze brał udział kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w całym parlamencie. Aby zostać wybranym w tej turze, kandydat musiał uzyskać poparcie bezwzględnej większości obecnych na sali posłów i bezwzględnej większości obecnych na sali senatorów.

  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.Prezydent Republiki Czeskiej do zmiany konstytucji w 2012 roku wybierany był przez parlament na 5-letnią kadencję. Po raz pierwszy w historii Czech prezydent został wyłoniony w wyborach bezpośrednich w styczniu 2013. Kandydatem na urząd, może zostać, wedle nowych przepisów, każdy obywatel kraju, który ukończył 40. rok życia i który zbierze 50 tys. podpisów obywateli uprawnionych do głosowania. Kandydaturę może również zgłosić 20 reprezentantów Izby Poselskiej lub 10 członków Senatu. Prezydent wybierany jest w dwóch turach wyborów. By zostać wybranym na urząd prezydenta, dany kandydat musi uzyskać powyżej 50 procent głosów. Gdy żadnemu z kandydatów nie uda się uzyskać takiego wyniku w pierwszej turze, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z najwyższym wynikiem. Ta sama osoba nie może sprawować urzędu dłużej niż przez dwie kadencje. W razie opróżnienia urzędu kompetencje dzielą między sobą przewodniczący izby wyższej parlamentu oraz premier.

  Jeżeli druga tura wyborów nie wyłoniła głowy państwa, w ciągu dalszych 14 dni przeprowadzano trzecią turę z udziałem tych samych kandydatów. Wygrywał w niej ten, który uzyskał bezwzględną większość głosów spośród wszystkich obecnych na sali posłów i senatorów. W przypadku braku rozstrzygnięcia trzeciej tury wybory przeprowadzano od początku.

  Parlament Czech (czes. Parlament České republiky) - dwuizbowy parlament Republiki Czeskiej, najwyższy organ władzy ustawodawczej. Składa się z Izby Poselskiej (izba niższa) oraz Senatu (izba wyższa). Jego siedzibą jest Praga.Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).

  Od 2013[ | edytuj kod]

  W 2013 po raz pierwszy prezydent został wybrany w bezpośrednich, powszechnych i równych wyborach w tajnym głosowaniu. Kandydatem obecnie może zostać każda osoba, która ma prawo wybieralności do Senatu, a wybrana może być na nie więcej niż dwie kadencje z rzędu. Na urząd prezydenta może kandydować każda osoba, która posiada czynne prawo wyborcze oraz ukończyła 40 lat. Aby kandydat został wybrany na prezydenta musi w pierwszej turze głosowania otrzymać więcej niż 50% ważnych głosów. Jeśli taka sytuacja nie zaistnieje, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której bierze udział 2 kandydatów z największą liczbą głosów otrzymanych w pierwszej turze. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma największą liczbę głosów, biorą oni udział w drugiej turze głosowania, a oprócz nich kandydat z drugim wynikiem. Jeżeli druga tura wyborów pozostanie nierozstrzygnięta (kandydaci z najwyższym wynikiem będą mieli taki sam wynik), nowe wybory zostają ogłoszone w ciągu 10 dni. Jeśli kandydat, który zakwalifikował się do drugiej tury wyborów, zrezygnuje po pierwszej turze wyborów, zastępuje go kolejna osoba z niższym wynikiem. Druga tura odbywa się nawet, gdy bierze w niej udział tylko jeden kandydat.

  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.Czyn zabroniony – zachowanie wypełniające ustawowe znamiona typu czynu zabronionego, czyli odpowiadające opisowi zachowania określonego w ustawie karnej.

  Każdy pełnoletni obywatel, który ma czynne prawo wyborcze, może zgłosić kandydata na prezydenta. Każdy taki wniosek musi być poparty 50 tys. podpisów innych osób mogących brać udział w głosowaniu. 20 posłów lub 10 senatorów może także zaproponować kandydata na prezydenta.

  Wybory odbywają się w ciągu 60 ostatnich dni urzędującego prezydenta, jednak 30 dni przed zakończeniem jego kadencji. Jeśli urząd pozostaje opróżniony, wybory odbywają się w ciągu 90 dni.

  Konstytucja Czech została uchwalona 16 grudnia 1992 roku i przyjęta przez parlament w dniu 1 stycznia 1993 roku. Nowa konstytucja zastąpiła starą konstytucję czechosłowacką pochodzącą z 1960 roku. Konstytucja jest podzielona na 8 rozdziałów. Ósmy z nich jest poświęcony sprawom wewnętrznym oraz rządowi Czech.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Datę wyborów ogłasza przewodniczący Senatu najpóźniej 90 dni przed przeprowadzeniem wyborów. Jeżeli urząd pozostaje opróżniony, datę wyborów ogłasza się najpóźniej 10 dni przed głosowaniem i jednocześnie 80 dni przed wyborami. W przypadku opróżnienia urzędu przewodniczącego Senatu, datę wyborów ogłasza przewodniczący Izby Poselskiej.

  Sąd Najwyższy Czech (cz. Nejvyšší soud České republiky, NS) – naczelny organ władzy sądowniczej w Czechach. Siedziba sądu znajduje się w Brnie. Prezesem Sądu Najwyższego jest obecnie Pavel Šámal.Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.

  Prezydent składa przysięgę przed przewodniczącym Senatu. Przysięga ma następujący kształt: .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Ślubuję wierność Republice Czeskiej. Ślubuję, że będę przestrzegać jej Konstytucji i ustaw. Ślubuję na swój honor, że swój urząd będę sprawować w interesie całego ludu i według swego najlepszego przekonania i sumienia

  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.Senat (czes. Senát Parlamentu České republiky) - izba wyższa czeskiego parlamentu. Tworzy go 81 przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, systemem większościowym. Kadencja trwa sześć lat, jednak co dwa lata następuje wymiana 1/3 posłów. Przewodniczącym Senatu jest Milan Štěch z ČSSD.

  Jeżeli prezydent odmawia złożenia przysięgi lub składa ją z zastrzeżeniami, nie zostaje wybrany na ten urząd. Prezydent może złożyć dymisję na ręce przewodniczącego Senatu. W przypadku opróżnienia stanowiska (prezydent nie został jeszcze wybrany lub nie złożył jeszcze przysięgi) obowiązkami prezydenta dzielą się premier i przewodniczący Izby Poselskiej. W sytuacji, kiedy parlament jest rozwiązany, obowiązki prezydenta przejmuje przewodniczący Senatu.

  Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.Ułaskawienie – indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Najwyższy Urząd Kontroli (cz. Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, NKÚ) – najwyższy i niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej urząd kontroli Czech, który odpowiada za kontrolę gospodarowania majątkiem państwa oraz wykonywanie budżetu. Urząd został powołany 1 stycznia 1993 wraz z rozpadem Czechosłowacji na mocy Konstytucji Czech oraz ustawy nr 1/1993 Sb. o Najwyższym Urzędzie Kontroli.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Areszt – wspólna nazwa instytucji znanych różnym gałęziom prawa, których cechę wspólną stanowi przymusowe odizolowanie poddanej mu osoby od świata zewnętrznego. Różne natomiast są cele, którym instytucje te służą.
  Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).
  Zdrada stanu – przestępstwo, zbrodnia godząca w najistotniejsze interesy państwa, jak udział obywatela w działaniach przeciw własnemu krajowi, próba obalenia jego rządu poprzez zamach stanu, uczestnictwo w działalności zmierzającej do uszczuplenia terytorium państwowego, próba zabójstwa głowy państwa.
  Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.
  Wybory prezydenckie w Czechach odbywały się w styczniu 2013 roku. Po raz pierwszy w historii Czech prezydent został wyłoniony w wyborach bezpośrednich. Pierwsza tura wyborów odbyła się 11 i 12 stycznia i nie przyniosła rozstrzygnięcia. Druga tura wyborów została przeprowadzona w dniach 25 i 26 stycznia. Wybory wygrał Miloš Zeman.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.763 sek.