• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydenci Poznania  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Pogotowie przeciwpowodziowe - wprowadza się, gdy poziom lustra wody (głównie rzeki) wzrasta do ustalonego w danym miejscu poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.Jacek Wiesiołowski (ur. 23 stycznia w 1940 r. w Żywcu, zm. 16 lipca 2016 w Poznaniu) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.

  Prezydent Poznania wybierany jest przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Jest organem wykonawczym miasta Poznania jako jednostki samorządu terytorialnego.

  Zakres zadań[ | edytuj kod]

  Prezydent Miasta Poznania realizuje następujące zadania:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta
 • reprezentowanie Miasta na zewnątrz
 • koordynowanie przygotowanie i realizacja wieloletnich planów i programów rozwoju Miasta
 • nadzorowanie prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
 • zapewnianie przygotowania projektów i realizację uchwał Rady Miasta Poznania
 • wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz uprawnień zwierzchnika w stosunku do powiatowych inspekcji i straży
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • organizowanie współpracy Miasta z zagranicą
 • prowadzenie polityki informacyjnej Miasta
 • zapewnienie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
 • Do Prezydenta obowiązków należą:

  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
 • nadzór nad organizacją pracy Urzędu i przestrzeganiem przepisów prawa
 • polityka osobowa
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych pracowników Urzędu
 • ustalanie liczby etatów w wydziałach i delegaturach
 • ogólny nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi
 • Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Straż gminna – funkcjonująca w niektórych krajach instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi a nie władzy centralnej. Zazwyczaj straż gminna dysponuje bardziej ograniczonymi uprawnieniami w porównaniu z policją państwową.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ratusz w Poznaniu – renesansowy budynek stojący na poznańskim Starym Rynku, pełniący niegdyś funkcję ratusza. Z wieży ratuszowej codziennie odgrywany jest hejnał Poznania.
  Alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom lustra wody (najczęściej rzeki) zbliża się do stanu alarmowego (ustalonego dla danego miejsca).
  Ślubowanie – konwencjonalna, sformalizowana i uroczysta deklaracja składana przez osobę, która publicznie zobowiązuje się (przyrzeka, obiecuje) osiągnąć określony cel lub przestrzegać określonych zasad (np. prawnych lub etycznych). Polega na ustnym wygłoszeniu ustalonych słów, a często także własnoręcznym podpisaniu samego tekstu. Ślubowanie może być złożone wobec Boga albo wobec ludzi, w tym wobec określonego podmiotu (organu). Złamanie ślubowania (sprzeniewierzenie się jemu) może skutkować swoistymi sankcjami, np. utratą honoru i czci lub sankcjami dyscyplinarnymi.
  Skarbnik – w jednostkach samorządu terytorialnego to główny księgowy budżetu województwa , powiatu (skarbnik powiatu), miasta (skarbnik miasta), gminy (skarbnik gminy). Kieruje finansami i jest zastępcą odpowiednio marszałka województwa, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub wójta - głównie w zakresie spraw finansowych.
  Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.746 sek.