• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydenci Litwy

  Przeczytaj także...
  Prezydent Republiki (lit. Respublikos Prezidentas) – reprezentuje państwo litewskie i wykonuje obowiązki nałożone na niego przez konstytucję oraz ustawy.Prezesa Rady Ministrów mianuje i odwołuje prezydent Republiki za zgodą Sejmu. Ministrów mianuje i odwołuje prezydent na wniosek premiera, który nie później niż w ciągu 15 dni od swojego mianowania przedstawia zaakceptowany przez prezydenta skład rządu Sejmowi. Aprobata większości głosów oznacza, że rząd otrzymuje prawo działania.
  Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).

  Chronologiczna lista głów państwa litewskiego

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Taryba (lit. Lietuvos Taryba) – Litewska Rada Państwowa, która istniała od września 1917 do maja 1920 roku. Na czele Taryby stał Antanas Smetona. Rada 16 lutego 1918 roku proklamowała niepodległość Litwy, w czerwcu ogłosiła Litwę królestwem (Królestwo Litwy) i zaproponowała tron księciu wirtemberskiemu Wilhelmowi von Urach. Z tej propozycji zrezygnowano jesienią 1918, po klęsce Cesarstwa Niemieckiego na froncie zachodnim. Taryba powołała dwa rządy (Augustinasa Voldemarasa – 3 listopada 1918 i Mykolasa Sleževičiusa – 26 grudnia 1918). Zaprzestała działalności po wybraniu Sejmu Ustawodawczego.

  Republika Litewska (1918-1940)[edytuj kod]

  Prezydium Rady Litewskiej[edytuj kod]

  2 listopada 1918 roku uchwalono Tymczasową Konstytucję (detronizując przy tym króla Litwy Mendoga II), która oddawała najwyższą władzę wykonawczą w ręce Prezydium Rady Litewskiej.

  Prezydenci[edytuj kod]

  Władze na uchodźstwie (1940-1991)[edytuj kod]

  Po zajęciu Litwy przez ZSRR, władzę na emigracji skupiła wokół siebie Litewska Służba Dyplomatyczna.

  Lista władców Litwy obejmuje imiona i lata panowania potwierdzonych przez źródła pisane monarchów litewskich. Osobny rozdział zawiera wykaz legendarnych książąt litewskich, których imiona zostały odnotowane przez XVI-wiecznych kronikarzy litewskich, a których historyczność nie został potwierdzona naukowo.Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka (lit. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, rus. Литовская Советская Социалистическая Республика), LSRR - twór polityczny powstały w lipcu 1940 roku w wyniku aneksji Pierwszej Republiki Litewskiej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, rozwiązany ostatecznie we wrześniu 1991 roku, gdy kraje Zachodu uznały niepodległość Republiki Litewskiej i została ona przyjęta w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Szefowie Litewskiej Służby Dyplomatycznej[edytuj kod]

  Litewska SRR (1940-1990)[edytuj kod]

  W latach 1940-1990 urząd głowy państwa pełnił organ kolegialny, jego przewodniczący pełnił jedynie m.in. funkcje reprezentacyjne i protokolarne.

  Przewodniczący Rady Najwyższej[edytuj kod]

  I Sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy[edytuj kod]

  Republika Litewska (od 1990)[edytuj kod]

  Przewodniczący Rady Najwyższej[edytuj kod]

  Prezydenci Litwy (od 1992)[edytuj kod]

  Przypisy

  1. A. Eidntas , A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M.Tamošatis, Historia Litwy, Wydawnictwo „Eugrimas” 2013, s. 154
  2. A. Eidntas , A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M.Tamošatis, Historia Litwy, Wydawnictwo „Eugrimas” 2013, s. 257
  3. Według innych źródeł do 1991 zamiast Stasysa Lozoraitisa (juniora)

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • http://www.president.lt/
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Prezydent Litwy
 • Premierzy Litwy
 • Władcy Litwy
 • Organ kolegialny (ciało kolegialne) – wieloosobowa, zorganizowana instytucja utworzona na podstawie prawa, wspólnie podejmująca decyzje i solidarnie ponosząca odpowiedzialność.Republika Litewska (1918-1940) – okres państwowości państwa litewskiego (lit. Lietuvos Respublika), mający miejsce w latach 1918–1940, pomiędzy ogłoszeniem niepodległości a okupacją przez Armię Czerwoną w czerwcu 1940 i aneksją przez ZSRR w sierpniu 1940.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mendog II, Mindaugas II, właśc. Wilhelm Karol Florestyn Urach (ur. 30 maja 1864 w Monako, zm. 24 marca 1928 w Rapallo) – książę Urach, hrabia Wirtembergii, w 1918 proklamowany królem Litwy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.