Prezentacja naukowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prezentacja naukowa – ogólna nazwa wszelkich wystąpień na konferencjach naukowych, których celem jest prezentacja wyników swoich lub cudzych badań. Publikacje oparte na prezentacjach naukowych nie są zazwyczaj recenzowane i są naukowym źródłem wtórnym.

Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

Prezentacja naukowa różni się od publikacji tym, że zwykle nie przechodzi procesu recenzji naukowej, choć komitety organizacyjne konferencji dokonują selekcji zgłoszonych prezentacji na podstawie nadesłanych przez autorów ich abstraktów.

Prezentacje naukowe tworzą rodzaj hierarchii ważności. Można je podzielić na:

 • referaty – zwane też wykładami konferencyjnymi – trwają one zwykle od 30 do 45 minut (nie licząc ewentualnej dyskusji). W hierarchii ważności najwyżej cenione są referaty "zamawiane", gdy sami organizatorzy zwracają się do wybitnych specjalistów o przygotowanie referatu na z góry określony temat. Na większych konferencjach, które są dzielone na kilka, równolegle odbywających się sesji wykładowych, referaty dzieli się dodatkowo na:
 • plenarne – wygłaszane potencjalnie do wszystkich uczestników konferencji w ramach tzw. sesjach plenarnych – szczególną formą uhonorowania jest możliwość wygłoszenia pierwszego i ostatniego referatu plenarnego
 • sekcyjne – wygłaszane w trakcie równolegle odbywających się sesji
 • krótkie doniesienia ustne (komunikat) – wykłady trwające zwykle 10-20 minut, wygłaszane zawsze w trakcie sesji sekcyjnych, najczęściej dotyczą wąskiego zagadnienie lub prezentują wyniki wycinkowych badań naukowych
 • wprowadzenie do dyskusji panelowej – krótki referat o charakterze problemowym, stanowiący wstęp do dyskusji
 • plakaty naukowe – zwane popularnie posterami – plakaty te rozwiesza się w trakcie trwania konferencji na specjalnie przygotowanych tablicach i prowadzi się dyskusje na ich temat w trakcie specjalnych sesji plakatowych.
 • Oprócz tego w trakcie konferencji naukowych odbywają się też panele dyskusyjne i warsztaty naukowe, które jednak nie są zwykle uważane za prezentacje naukowe w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową nazwę wywodzącą się z języka angielskiego – poster. Forma prezentacji graficznej, powstała w II połowie XX w. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych.Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Współcześnie, wraz z upowszechnieniem multimedialnych prezentacji oraz powszechnym dostępem do Internetu, prezentacje upowszechniane są w formie plików multimedialnych lub plików pdf. Elektroniczna wersja wygłoszonej prezentacji udostępniana jest na stronie www organizatorów konferencji lub przesyłana jako załączniki do poczty elektronicznej.

  Źródło wtórne (źródło zastane) – każda publikacja, która nie stanowi opisu oryginalnych badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii lub hipotez własnych autora, lecz gromadzi i prezentuje dane pochodzące od innych autorów.Publikacja popularnonaukowa – publikacja dotycząca zagadnienia naukowego o charakterze przeglądowym, który zwykle nie przechodzi procesu recenzji naukowej. Służą popularyzacji poruszanego tematu wśród czytelników niebędących fachowcami w danej dziedzinie.

  Prezentacje naukowe są czasami łączone z publikacjami. Na wielu prestiżowych konferencjach zachęca się do nadsyłania publikacji, które są później, po przejściu procesu recenzowania publikowane w specjalnych numerach czasopism naukowych. Istnieją również konferencje, w których aby przejść przez proces selekcji należy nadesłać stosunkowo obszerny opis proponowanej prezentacji, który przybiera postać krótkiej publikacji. Publikacje te są później drukowane w materiałach konferencyjnych, które są dostępne nie tylko dla jej uczestników, ale też są sprzedawane tak jak czasopisma naukowe. Przykładem tego rodzaju wydawnictwa jest np. „ACS Preprints”, w których są gromadzone opisy wystąpień dorocznych zjazdów American Chemical Society.

  Dyskusja panelowa - sposób wymiany poglądów i dochodzenia do rozwiązania problemu w drodze rozmów, których cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego (eksperci - panel) i słuchającego (audytorium - uczący się).Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • publikacja naukowa
 • publikacja popularnonaukowa
 • raport naukowo-techniczny
 • konferencja naukowa
 • prezentacja multimedialna


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Publikacja naukowa – artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.
  Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.

  Reklama