• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prerogacja budżetu

  Przeczytaj także...
  Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.Prowizorium budżetowe – budżet państwa uchwalony tymczasowo, na pewien czas przed budżetem rocznym, a także budżet roczny w formie ogólnych jego założeń. Jest to tryb awaryjny, wchodzi w życie, gdy ustawa budżetowa z pewnych względów nie może być uchwalona. Prowizorium budżetowe ma charakter tymczasowy, wygasa wraz z upływem terminu, na który zostało uchwalone, bądź też gdy ustawa budżetowa zostanie uchwalona. Określa dochody i wydatki Państwa. Tryb tworzenia prowizorium budżetowego jest taki sam jak ustawy budżetowej, czyli inicjatywa ustawodawcza przysługuje tylko Radzie Ministrów. Jedną z cech charakterystycznych prowizorium budżetowego jest to, iż jest ono uchwalane na okres krótszy niż 1 rok. Taką procedurę przewidywała już konstytucja marcowa. Ostatnio prowizorium w Polsce zostało uchwalone w 1992 roku.
  Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów).

  Prerogacja budżetu – to uchwalenie budżetu, który obowiązywał w roku poprzednim na rok następny, czyli jest to przedłużenie ważności budżetu ubiegłorocznego. Umożliwi to finansowanie zadań budżetowych z początkiem roku budżetowego. Rozwiązanie to jest krytykowane i nie nadaje się do systematycznego stosowania. Budżet z roku poprzedniego wykonywany będzie bowiem w innych warunkach ekonomicznych (np. zmienić się mogą stawki podatków lub ceny). Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania będą znaczne odchylenia wykonania budżetu od jego planu.

  Inne rozwiązania w wypadku nie uchwalenia budżetu na czas to:

  1. prowizorium budżetowe,
  2. możliwość wykonywania budżetu na okres kilku miesięcy na podstawie projektu przygotowanego przez organ administracji rządowej.

  Bibliografia[]

 • M. Kossek-Wojnar, K. Surówka Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.