• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo wyznaniowe

  Przeczytaj także...
  Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego” (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.” (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym.Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:
  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.

  Prawo wyznaniowe – gałąź prawa, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne lub inne formy światopoglądu oraz określa zasady tworzenia i ramy działania Kościołów i innych związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wytycza rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej, a tym samym zakres swobód obywatelskich i praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji.

  Neutralność światopoglądowa państwa – model relacji między państwem a światopoglądem, w szczególności zaś religią, a także doktryna polityczno-prawna opierająca się na postulacie oddzielenia kwestii wyznaniowych od władzy świeckiej.Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

  Zakres[ | edytuj kod]

  Prawo wyznaniowe zajmuje się takimi kwestiami, jak:

 • stosunki państwo – Kościół (związki religijne),
 • pojęcie wolności religijnej,
 • osobowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • ochrona uczuć religijnych,
 • prawo małżeńskie (przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa; uznanie skutków cywilnych małżeństwa wyznaniowego, uznanie nieważności małżeństwa),
 • szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii,
 • duszpasterstwo wojskowe, więźniów, chorych,
 • finansowanie i opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • sprawy majątkowe związków wyznaniowych, w tym sprawa rewindykacji ich mienia,
 • cmentarze wyznaniowe.
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych.
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego[ | edytuj kod]

  Organizacją skupiającą specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce jest zarejestrowane w 2008 r. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego z siedzibą w Lublinie.

  Przegląd Prawa Wyznaniowego – polskie czasopismo prawnicze wydawane nakładem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Tematycznie obejmuje szeroko pojętą problematykę prawa wyznaniowego. Radę Naukową czasopisma tworzą: Wojciech Góralski, Krzysztof Krasowski, Józef Krukowski, Ryszard M. Małajny, Henryk Misztal, Janusz Osuchowski, Michał Pietrzak, Ryszard Sztychmiler, Wacław Uruszczak, Wiktor Wysoczański. Pierwszym redaktorem naczelnym był Piotr Stanisz, kolejnym Dariusz Walencik. Obecnie w skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą: Jan Krajczyński - redaktor naczelny, Paweł Sobczyk - zastępca redaktora naczelnego, Marta Ordon - sekretarz Kolegium Redakcyjnego, Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Artur Mezglewski, Bartosz Rakoczy, Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Tadeusz Jacek Zieliński. Tom 1 ukazał się w roku 2009, zaś w latach 2010-2013 tomy 2-5.Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i ewentualnie także utraty, należy do samego państwa – jest to jego kompetencja wyłączna. Istnieją także regulacje prawa międzynarodowego dotyczące spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności unikania sytuacji bezpaństwowości i wielokrotnego obywatelstwa.

  Specjaliści prawa wyznaniowego w Polsce[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy specjaliści prawa wyznaniowego.

  Wybrani polscy specjaliści prawa wyznaniowego posiadający stopień doktora habilitowanego.

  Polskie czasopisma specjalistyczne[ | edytuj kod]

 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, Lublin 2009-
 • Studia z Prawa Wyznaniowego, Lublin 2000-
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych
 • Neutralność światopoglądowa państwa
 • Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Artur Mezglewski (red.), Marek Bielecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, ISBN 978-83-255-5570-2, OCLC 867948342.
 • Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ​ISBN 978-83-255-2610-8
 • Michał Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2013, ​ISBN 978-83-7806-982-9​.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
 • Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.
  Warto wiedzieć że... beta

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Związek wyznaniowy – wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.
  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zwykła stanowiąca podstawowy reżim prawny dla problematyki z zakresu swobód światopoglądowych, głównie religijnych. Choć została przyjęta przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, została utrzymana w mocy pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Już w momencie uchwalenia uznana została za jeden z najnowocześniejszych normatywów z zakresu wolności sumienia w Europie, uwzględniających międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Ustawa ta stanowiła przełom w polityce wyznaniowej Polski Ludowej, proklamowała równouprawnienie obywateli religijnych i niereligijnych (art. 1 ust. 3), stwierdziła, iż państwo ma charakter świecki, neutralny w sprawach religii i przekonań (art. 10 ust. 1), zanegowała zasadę zwierzchnictwa państwa nad związkami wyznaniowymi (art. 11), otworzyła drogę do rejestracji związków wyznaniowych w oparciu o enumeratywnie określone kryteria (art. 30-38). Do czołowych twórców ustawy należeli prof. Michał Pietrzak, Grzegorz Rydlewski i Aleksander Merker. W 20. rocznicę jej uchwalenia ustawa stała się przedmiotem szerokiej dyskusji naukowej na VI Ogólnopolskim Zjeździe Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.
  Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.
  Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).
  Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych – pojęcie zawarte w art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku będące odpowiednikiem znanej w prawie różnych państw demokratycznych kategorii neutralności światopoglądowej państwa. Jeden z podstawowych terminów polskiego prawa wyznaniowego.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.