• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo podatkowe  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.
  Klasyfikacja podatków[ | edytuj kod]

  Podatki klasyfikuje się pod względem następujących kryteriów:

 • przedmiot opodatkowania:
 • przychodowe – od całości wpływów z prowadzonej działalności,
 • dochodowe – od nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT),
 • majątkowe – od posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn),
 • konsumpcyjne – od wydatków w formie „podatkowej” części ceny (VAT, akcyza).
 • wymiar i pobór podatków, przerzucalność świadczenia podatkowego, zdolność świadczenia:
 • pośrednie – podatek wymierzany jest podmiotowi, który w rzeczywistości go „nie uiszcza” (podatek od towarów i usług, akcyza)
 • bezpośrednie – podatek jest wymierzany podmiotowi i on ponosi zarazem jego ciężar (PIT, CIT)
 • podział wpływów z podatków między poszczególne budżety:
 • państwowe
 • samorządowe
 • rodzaj obciążonego elementu konstrukcyjnego podatku:
 • osobowe
 • rzeczowe
 • rodzaj stawki podatkowej:
 • kwotowe
 • proporcjonalne (stałe)
 • procentowe (wyszczególniona zostaje skala podatkowa)
 • progresywne (przyspieszona, liniowa, opóźniona (PIT))
 • degresywne
 • Przerzucalność podatkowa[ | edytuj kod]

  To przesuwanie ciężaru podatku przez podatnika na inne podmioty. Może być różna w zależności od wielkości przerzuconego ciężaru:

  Przedmiot podatku - przedmiotem podatku jest to, od czego podatek jest płacony. Inaczej można również definiować go jako stan faktyczny (np. uzyskanie dochodu) lub prawny (np. przyjęcie spadku) z wystąpieniem którego ustawa podatkowa łączy obowiązek podatkowy.Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.
 • częściowa
 • całkowita
 • nadmierna.
 • Przerzucalność występuje, gdy ustawa podnosi stawki podatkowe lub ustala nowy podatek. Procedury przerzucania nie są korzystne m.in. z punktu zasady sprawiedliwości podatkowej.

  Przerzucalność można podzielić ze względu na kogo zostaną przerzucone podatki:

 • w przód – wzrost cen sprzedawanych wyrobów, wzrost podatków, wzrost cen, przerzucenie na nabywców
 • wstecz – na dostawców, względnie na pracowników danej firmy
 • właściwą – niezałożona z góry przez ustawodawcę
 • niewłaściwą – założona z góry przez ustawodawcę.
 • Podatek państwowy – podatek, który w całości zasila budżet państwa. Przykładem takiego podatku jest VAT, cło, akcyza i podatek od gier.Przerzucanie podatku – zjawisko, które występuje gdy podmiot płacący podatek ma możliwość przerzucenia ciężaru ekonomicznego tego podatku na osoby trzecie (ostateczny ciężar podatku ponosi finalny nabywca produktu). Przerzucalność podatku jest zależna od koniunktury gospodarczej oraz od tego, czy podatnik ma silną pozycję ekonomiczną i może przerzucić podatek, czy też jest ona słaba i zmusza go do ponoszenia ciężaru podatków w całości. Wszystkie podatki pośrednie są przerzucalne w całości. Przerzucanie podatków wprzód polega na podwyższeniu ceny o kwotę podatku, natomiast przerzucenie wstecz (odrzucenie podatku) na obniżaniu przez podatnika cen płaconych dostawcom lub zarobków pracowników.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podatek kwotowy – podatek jednakowy dla wszystkich obywateli. Płacony jest od każdej sprzedanej (nabytej) jednostki danego dobra bez względu na jego cenę rynkową. Typowym przykładem podatku kwotowego jest akcyza, która nakładana jest przez państwo na niektóre grupy towarów, np. na paliwa do silników, sprzęt elektroniczny, wyroby spirytusowe i tytoniowe.
  Zobowiązanie podatkowe - wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (art. 5 ordynacji podatkowej). Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku (dotyczy to np. podatku dochodowego, VAT, od czynności cywilnoprawnych) lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (dotyczy to np. podatku od spadków i darowizn, dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, karty podatkowej) (art. 21 ordynacji podatkowej). Zobowiązanie podatkowe jest stosunkiem zobowiązaniowym powstałym wyłącznie na gruncie przepisów prawa podatkowego, odmiennie kształtowanym od zobowiązań cywilnych, mimo występowania istotnych podobieństw. Określenie konkretnego momentu powstania zobowiązania podatkowego, z dokładnością co do dnia, ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Z uwagi na nieostrość zapisu ustawowego, w przypadku powstawania zobowiązania podatkowego z mocy prawa, istnieją rozbieżne poglądy w sprawie ustalenia momentu powstania tego zobowiązania.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Inkasent – w szerokim znaczeniu jest to osoba pobierająca należności od płatników (np. inkasent elektrowni lub gazowni), a w szczególności to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Organ podatkowy nie może ściągnąć z inkasenta podatku, jeśli podatnik nie uiścił wcześniej tej daniny. Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa (inkasenci podatków i opłat lokalnych).
  Podatnik - zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
  Podatek przychodowy – podatek od przychodu, podatek bezpośredni, pobierany jest od przychodów podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podstawą opodatkowania jest przychód. Zgodnie z klasyfikacją podatków polskich do podatków przychodowych zaliczamy dwa podatki: podatek rolny i podatek leśny.
  Podatek degresywny – rodzaj opodatkowania, który jest kombinacją stawki progresywnej i proporcjonalnej. Przy stawce degresywnej szybciej od podstawy opodatkowania rośnie należność podatkowa do pewnego pułapu, od którego pojawia się stawka proporcjonalna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.