• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo o szkolnictwie wyższym

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – polska ustawa regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym.

  Ustawa ta określa:

 • zasady organizacji i działania szkół wyższych, w tym autonomię szkół wyższych
 • tryb tworzenia i likwidacji szkół wyższych
 • kompetencje nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni
 • uprawnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

  Tworzenie prawa szkolnictwa wyższego[]

  Przez tworzenie prawa należy rozumieć proces legislacyjnego powstawania aktu normatywnego. W procesie tworzenia prawa z zakresu szkolnictwa wyższego uczestniczą różne organy państwowe i państwowe jednostki organizacyjne. Na proces ten oddziaływają przekształcenia polityczno-ustrojowe, widoczny jest również wpływ uwarunkowań ekonomicznych, finansowych oraz demograficznych, a także politycznego zobowiązania do konsolidacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego określonego w Deklaracji Bolońskiej.

  Pracownicy uczelni w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), pracownicy uczelni zatrudniani są jako nauczyciele akademiccy lub jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

  Stosowanie prawa szkolnictwa wyższego[]

  Stosowanie prawa z zakresu szkolnictwa wyższego, ma miejsce w dwóch typach decyzyjnych: administracyjnym (administracyjno-kierowniczym) oraz sądowym. Oznacza to, że od strony podmiotowej, „dokonywane jest ono zarówno przez podejmowanie decyzji przez organy administracji publicznej, jak i przez orzekanie mające za przedmiot kontrolę sądową decyzji administracyjnej i postępowania prowadzącego do jej wydania, dokonywaną przez sądy administracyjne (działające jako sądy I instancji oraz jako Naczelny Sąd Administracyjny) oraz inne sądy w zakresie odnoszenia się przez nie do decyzji administracyjnych”.

  Nowelizacje[]

  Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 31 marca 2015 roku.

  Przypisy

  1. Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985, s. 34-43; Wronkowska S., Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982, passim
  2. Monika Stachowiak-Kudła, Tworzenie i stosowanie prawa z zakresu szkolnictwa wyższego – wybrane zagadnienia, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, red. Dariusz Kotłowski, Marcin Mazuryk, Krzysztof Sadowski, Wydawnictwo Idealit, Warszawa 2014.
  3. Monika Stachowiak-Kudła, Tworzenie i stosowanie prawa z zakresu szkolnictwa wyższego – wybrane zagadnienia, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, red. Dariusz Kotłowski, Marcin Mazuryk, Krzysztof Sadowski, Wydawnictwo Idealit, Warszawa 2014.
  4. Leszczyński L., Wojciechowski B., Sadowski-Zirk M., Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2012, s. 4.
  5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 357)

  Bibliografia[]

 • Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.
 • Spiechowicz J., „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Uwagi do projektu, Kraków 1999.
 • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.