• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo karne skarbowe

  Przeczytaj także...
  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.Kara (prawo) – określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym.
  Kodeks postępowania karnego – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie karne (Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego obowiązuje od 1 września 1998 r. (z wyjątkiem art. 647, 650 § 3 i 674 § 3, które – zgodnie z ustawą wprowadzającą – weszły w życie 1 stycznia 2003 r.).

  Prawo karne skarbowe – specjalna część prawa karnego, zawierająca przepisy, normujące odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa. Ta gałąź prawa karnego składa się z trzech części:

  Kodeks karny skarbowy – polska ustawa uchwalona 10 września 1999, kodeks (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765). Ustawa weszła w życie 17 października 1999.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  1. Prawo karne skarbowe materialne – składające się z kolei z dwóch elementów:
  2. części ogólnej określającej zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz system sankcji w postaci kar i środków karnych za ich popełnienie,
  3. części szczególnej zawierającej określenie poszczególnych przestępstw i wykroczeń skarbowych.
  4. Prawo karne skarbowe procesowe – regulujące przebieg postępowania w sprawach karnych skarbowych, oraz specyficzne organy prowadzące to postępowanie.
  5. Prawo karne skarbowe wykonawcze – określające sposób wykonania orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.

  Z uwagi na szczególny przedmiot regulacji jakim zajmuje się prawo karne skarbowe tj. naruszanie przepisów prawa finansowego, zarówno prawo karne skarbowe materialne, procesowe jak i wykonawcze zostało skodyfikowane w jednym akcie prawnym – ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.). Należy jednak podkreślić, że mimo swej odrębności prawo karne skarbowe wykazuje wiele podobieństw i zbieżności z prawem karnym powszechnym, bardzo często odwołuje się do jego instytucji. Szczególnie zauważalne jest to w części procesowej kks, który reguluje jedynie odrębności postępowania w sprawach karnych skarbowych, w pozostałym zakresie nakazując stosować Kodeks postępowania karnego.

  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).

  Podstawa prawna[]

 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.