• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo karne materialne

  Przeczytaj także...
  Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.
  Typ czynu zabronionego – w prawie karnym materialnym uogólniony schemat grupy zachowań karanych karami kryminalnymi (zwanych czynami zabronionymi), określający ich wspólne cechy charakterystyczne (zwane znamionami).

  Prawo karne materialne – zbiór przepisów obejmujący katalog czynów przestępnych i przewidywanych przez ustawodawcę kar grożących za popełnienie takich czynów, a także zasady odpowiedzialności karnej.

  Prawo karne materialne często nazywane jest prawem karnym.

  Aktami normatywnymi regulującymi polskie prawo karne materialne są kodeks karny z 1997 roku oraz liczne ustawy szczególne, które typizują przestępstwa tzw. pozakodeksowe. Ponadto coraz większą rolę odgrywa orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Źródłem prawa karnego w Polsce są ponadto wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe zawierające przepisy zaliczające się do materii prawa karnego. Obecnie postuluje się umieszczenie ich wszystkich w samym kodeksie karnym.

  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

  Prawo karne pozakodeksowe[ | edytuj kod]

  Regulacje typowe dla prawa karnego materialnego poza Kodeksem karnym występują m.in. w:

 • Ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy;
 • Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w art. 494-516;
 • Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w art. 35-40;
 • Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w art. 329-361;
 • Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w art. 115-123;
 • Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w art. 43-49b;
 • Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w art. 77-79.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w ISAP
 • Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Kara kryminalna – podstawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekonomiczną dla sprawcy oraz jego rodziny.Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, fr. Cour européenne des droits de l’homme) – europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. W następstwie zmian wprowadzonych Protokołem 11, w 1998 Trybunał stał się jedynym i działającym w pełnym wymiarze czasu (ang. full-time) organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zastępując w tym zakresie Europejską Komisję Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka.
  Przepis prawa – samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie gramatycznym) zazwyczaj wskazujący sposób postępowania, czyli regułę powinnego zachowania. Często jest wyodrębniony formalnie, wyróżniony wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak artykuł, paragraf czy ustęp. Może być też zdaniokształtnym fragmentem jednostki redakcyjnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.661 sek.