• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prasowanie proszków - metalurgia proszków

  Przeczytaj także...
  Tarcie (pojęcie fizyczne, jeden z oporów ruchu) to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu.Stop metali (dawniej także: aliaż) – tworzywo o właściwościach metalicznych, w którego strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału. Zwykle pogarszają plastyczność, przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo cieplne. Często zmniejszają również odporność na korozję.
  Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.

  Prasowanie proszków to proces formowania wyprasek o określonych wymiarach, kształtach i własnościach fizykochemicznych. Jest jednym z głównych procesów technologicznych w metalurgii proszków. Określona ilość proszku zasypywana jest luźno do matrycy, gdzie pod naciskiem stempla prasującego jest zagęszczana. Powstaje w ten sposób wypraska, która zmniejsza swoją objętość w stosunku do objętości początkowej (może to być nawet dwu- lub trzykrotne zmniejszenie objętości).

  Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm = 0,001 m³).Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar. Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.

  Proces prasowanie można podzielić na dwa zasadnicze etapy:

 • podczas prasowania wyprasek pod niskim ciśnieniem - następuje ścisłe ułożenie cząstek proszku dzięki wzajemnym poślizgom. Zależne jest to od rodzaju i kształtu cząstek, a także tarcie jakie występuje między tymi cząstkami. W tym etapie wypraska posiada nierównomierną gęstość, inna jest przy ścianach matrycy, a inna w jej środku.
 • w drugim etapie stosowane jest wyższe ciśnienie - powoduje ono odkształcenie plastyczne cząstek. Rozpoczyna się w miejscu styku cząstek, następnie przemieszcza się w głąb.
 • Na proces prasowania i gęstość wyprasek wpływa wiele czynników:

  Porowatość materiału – właściwość ciał stałych określająca wielkość pustych przestrzeni wewnątrz materiału. Puste przestrzenie są obszarami, w których nie ma materiału stałego, ewentualnie tylko płyn – najczęściej woda lub powietrze. Porowatość określa się liczbowo jako stosunek sumarycznej objętości tych pustych przestrzeni Vi (porów) do objętości całego ciała VMetalurgia proszków – metoda wytwarzania przedmiotów z proszków metali bez topienia ich. Oddzielne cząstki proszków łączą się ze sobą w jednolitą masę podczas wygrzewania silnie sprasowanych kształtek w atmosferze redukującej lub obojętnej. Proces metalurgii proszków jest ekonomiczną metodą wielkoseryjnej produkcji elementów o niewielkich prostych kształtach, w wyniku której uzyskuje się w pełni zwarte sprasowane komponenty. Technologia ta umożliwia uzyskanie jednorodnej mikrostruktury wolnej od niemetalicznych wtrąceń i defektów.
 • rodzaj proszku - proszki drobnioziarniste posiadają większe tarcie niż gruboziarniste, co powoduje straty ciśnienia prasowania. Proszki, które posiadają duża porowatość, bardziej rozwinięta powierzchnie są lepiej prasowalne. Czyste metale posiadają lepszą prasowalność niż proszki stopowe. Można także stosować mieszaniny proszków. Jeżeli do żelaza dodamy grafitu spowoduje to polepszenie zgęszczalności ze względu na to, że grafit działa jak środek poślizgowy.
 • parametry procesu prasowania - głównie szybkość, czas i ciśnienie prasowania.
 • stosowanie środków poślizgowych - stosuje się w celu zmniejszenia tarcia wewnętrznego i zewnętrznego, zmniejszenie ciśnienia oraz zmniejszenie przyczepności cząstek do ścian matrycy. Środki poślizgowe dzielimy na obojętne i powierzchniowo-aktywne.
 • kształt i wymiary wyprasek - im wypraska jest większa tym potrzebne jest większa ciśnienie prasowania, które w znacznej części idzie na pokonanie tarcia.
 • Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Zagęszczanie – proces technologiczny polegający na zwiększeniu koncentracji składników suchej substancji co w konsekwencji wpływa na jej utrwalenie. Usunięcie wody z produktów prowadzi do wielokrotnego zmniejszenia ich objętości oraz masy, co decyduje o zapotrzebowaniu na opakowania oraz o kosztach transportu i magazynowania. Większość metod zagęszczania polega na usunięciu wilgoci z materiału, są również takie, które prowadzi się za pomocą zwiększania składników suchej substancji przez dodatek składników, np. sacharoza w technologii dżemów lub galaretek owocowych. Często zagęszczanie jest etapem pośrednim przed suszeniem i decyduje o jakości gotowego produktu (koncentratu) oraz o zmniejszaniu kosztów usuwania wody.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama