• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Próg wyborczy

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca prawo wyborcze. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Próg wyborczy zwany również klauzulą zaporową – minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów.

  Występuje on w proporcjonalnych systemach wyborczych.

  Sytuacja w Polsce[]

  W Polsce próg wyborczy wprowadzony w 1993 r. w wyborach do Sejmu, od 1998 także w wyborach samorządowych.

  Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia progu wyborczego do ordynacji wyborczej było uniemożliwienie uzyskania mandatów przez ugrupowania marginalne, a co za tym idzie zapobieżenie rozdrobnieniu politycznemu w parlamencie. W wyborach w 1991 do Sejmu weszli kandydaci 29 ugrupowań (przy czym 11 spośród nich uzyskało po 1 mandacie).

  Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.

  Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się (w skali kraju) próg 5% głosów dla partii i dla komitetów wyborczych wyborców oraz 8% dla koalicji partii. W wyborach samorządowych w 1998 i 2002 próg wynosił 5% głosów (w skali danej rady); dotyczy to wyborów do sejmików województw, rad powiatów i rad miejskich w miastach na prawach powiatów. W wyborach do Sejmu z progu wyborczego zwolnione są komitety wyborcze wyborców mniejszości narodowych i etnicznych (w wyborach do Sejmu w latach 1993-2015 była to Mniejszość Niemiecka). W związku z tym te komitety nie muszą go przekraczać by móc znaleźć się w Sejmie.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.

  W związku z dokonaniem zmian w prawie wyborczym ordynacje wyborcze zostały zastąpione w 2011 roku Kodeksem wyborczym.

  Po raz pierwszy w wyborach do samorządu terytorialnego radni gmin zostali wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych z wyjątkiem miast na prawach powiatu, gdzie radni zostali obsadzeni zgodnie z zasadą proporcjonalności.

  Wysokość progów wyborczych w wyborach parlamentarnych w poszczególnych krajach[]

  Przypisy

  1. Parties and Elections in Europe - Albania.
  2. David Altman Olin: Argentina: Electoral System.
  3. Armenia concludes registration of candidates for parliament. 2012-03-22. [dostęp 2012-03-22].
  4. Elections in Austria.
  5. Elecion Guide - Belgium.
  6. Belgian Chamber of Representatives.
  7. Election Guide - Bosnia and Herzegovina.
  8. Parties and Elections in Europe - Bosnia and Herzegovina.
  9. Election Resources on the Internet: Elections to the Bulgarian National Assembly, Part I.
  10. Election Guide - Bulgaria.
  11. Election Guide - Croatia.
  12. World Elections - Cyprus 2011.
  13. Parties and Elections in Europe - Cyprus.
  14. Parties and Elections in Europe - Montenegro.
  15. Elecion Guide - Montenegro.
  16. Parties and Elections in Europe - Czech Republic.
  17. Elecion Guide - Czech Republic. [dostęp 2012-04-05].
  18. Parties and Elections in Europe - Denmark.
  19. Elecion Guide - Estonia.
  20. Parties and Elections in Europe - Estonia.
  21. Parties and Elections in Europe - Greece.
  22. Elecion Guide - Greece.
  23. Honouring of obligations and commitments by Georgia.
  24. Parties and Elections in Europe - Spain.
  25. Parties and Elections in Europe - Iceland.
  26. Elecion Guide - Israel.
  27. Elecion Guide - Kazakhstan.
  28. Political Database of the Americas - Republic of Colombia.
  29. Parties and Elections in Europe - Liechtenstein.
  30. Parties and Elections in Europe - Lithuania.
  31. Parties and Elections in Europe - Latvia.
  32. Elecion Guide - Latvia.
  33. Elecion Guide - Moldova.
  34. Parties and Elections in Europe - Germany.
  35. Parties and Elections in Europe - Norway.
  36. Parties and Elections in Europe - Poland.
  37. Elecion Guide - Poland.
  38. Parties and Elections in Europe - Russia.
  39. Elecion Guide - Russia.
  40. Parties and Elections in Europe - Romania.
  41. Elecion Guide - San Marino.
  42. Parties and Elections in Europe - San Marino.
  43. Parties and Elections in Europe - Serbia.
  44. Elecion Guide - Slovakia.
  45. Parties and Elections in Europe - Slovenia.
  46. Elecion Guide - Slovenia.
  47. Elecion Guide - Sweden.
  48. Parties and Elections in Europe - Sweden.
  49. Parties and Elections in Europe - Turkey.
  50. Elecion Guide - Turkey.
  51. Rada Najwyższa Ukrainy zmieniła prawo wyborcze; skorzysta Janukowycz. 17 listopada 2011. [dostęp 2011-11-17].
  52. Parliament passes law on parliamentary elections. 2011-11-17. [dostęp 2011-11-17].
  53. Parties and Elections in Europe - Hungary.
  54. Elecion Guide - Hungary.
  55. Parties and Elections in Europe - Italy.
  56. Elecion Guide - Italy.
  Mniejszość Niemiecka – nazwa komitetu wyborczego wyborców mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim tworzonego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Jako komitet mniejszości narodowej nie musi przekraczać progu 5%, aby znaleźć się w Sejmie.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium RP przez przodków jej członków od co najmniej 100 lat. Definicja ta podaje też jedno kryterium odróżniające mniejszość etniczną od narodowej – pierwsza oznacza grupę, która nie utożsamia się z innym narodem (współcześnie) zorganizowanym we własnym państwie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Komitet wyborczy – epizodyczny byt prawny funkcjonujący w polskim systemie wyborczym. Zgłasza kandydatów i prowadzi kampanię wyborczą na ich rzecz. Instytucja komitetu wyborczego została wprowadzona w ordynacji wyborczej do Sejmu z 1991 co było związane z niewykształconym systemem partyjnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.