• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Próba badana

  Przeczytaj także...
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji.

  Próba badana – wycinek populacji poddany badaniu.

  Badanie próby ma sens, jeśli jego wyniki można uogólnić na całą populację. W tym celu próba badana musi być reprezentatywna dla populacji. Jeżeli próba badana jest reprezentatywna (dla populacji), to znaczy, że jest to wycinek populacji o możliwie zbliżonej do tej populacji charakterystyce (np. struktura wieku, płci, występowanie chorób itp.), umożliwiającej uogólnienie wniosków z badania tej próby na całą populację z określonym prawdopodobieństwem.

  Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od tego, czy jest ono w jakimś sensie zdeterminowane, miało miejsce w przeszłości, czy dopiero się wydarzy); w ogólności należy je rozumieć jako pewną miarę nieprzewidywalności.

  Oceną prawdopodobieństwa, że wnioski z badania próby są prawdziwe dla całej populacji, zajmuje się statystyka, umożliwiająca m.in. obliczenie wielkości próby (zgodnie z zasadą, że większa próba badana daje większe prawdopodobieństwo, że wyniki badania tej próby będą prawdziwe dla całej populacji).

  Próba reprezentatywna – część populacji, wybrana do badania metodami statystycznymi, w założeniu badacza, zachowująca strukturę wyróżnionych cech populacji przy założonym poziomie istotności.

  Przypisy

  1. Petrie Aviva. Statystyka medyczna w zarysie. Wyd. PZWL 2006. ISBN 83-200-3312-8  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.