• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pozaukładowe jednostki miary  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Przeczytaj także...
  Ładunek elektryczny elementarny — podstawowa stała fizyczna, wartość ładunku elektrycznego niesionego przez proton lub (alternatywnie) wartość bezwzględna ładunku elektrycznego elektronu, która wynosi:Gran (gr) – jednostka masy zwany także ziaren, obecnie stosowana w krajach anglosaskich. Po angielsku słowo gran pisze się Grain

  Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

  Wozogodzina (wzh) – stosowana zwyczajowo w transporcie kołowym jednostka miary czasu zaangażowania środków transportu (wozów) w wykonanie określonych czynności (np. pracy przewozowej), obliczana jako różnica między czasem ich zakończenia a rozpoczęcia, odpowiadająca godzinie – uwielokrotnionej podstawowej jednostce czasu układu SI.Jedna europejska jednostka zapachowa (European Odour Unit, ouE) w metrze sześciennym, to – zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 – takie stężenie odoranta lub mieszaniny odorantów, które odpowiada zespołowemu progowi wyczuwalności zapachu (Odour Threshold, cod,th).

  ]

  w układzie SI dżul (J)

 • jednostka dopuszczona w Polsce
 • elektronowolt
 • watogodzina i pochodne np. kilowatogodzina
 • warogodzina (varh)
 • w Polsce nielegalne i przestarzałe jednostki
 • kaloria (bardzo często używana w dietetyce)
 • British Thermal Unit (BTU)
 • erg
 • kilogramometr
 • termia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tercja – pozaukładowa jednostka miary czasu oznaczająca jedną sześćdziesiątą część sekundy. Nazwa pochodzi od łacińskiego pars minuta tertia – trzecia część mała (godziny). Analogicznie tercja jest używana jako jednostka miary kąta. Obecnie nie jest stosowana.
  Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego. Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.
  Skala Delisle’a – skala termometryczna opracowana w 1732 roku przez francuskiego astronoma Josepha-Nicolasa Delisle’a. Termometr, jaki stworzył Delisle, był termometrem rtęciowym. Za temperaturę 0 °D ustalił punkty wrzenia wody (100 °C). Skala ta była używana głównie w Rosji do XVIII wieku.
  Łaszt – dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich. Liczyła 3000-3840 litrów (dm). Łaszt dzielił się na 30 korców lub 60 szefli.
  Kilogramometr to jednostka pracy, energii i momentu siły w układzie MKS i MKSA. Oznaczana jest przez: kgfm (kilogramometr).
  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.
  Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla C.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.