• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiatowy lekarz weterynarii

  Przeczytaj także...
  Wojewódzki lekarz weterynarii – kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Stoi na czele wojewódzkiego inspektoratu weterynarii. Rozpatruje odwołania od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wykonuje polecenia, które wydaje Główny Lekarz Weterynarii stojący na czele Inspekcji Weterynaryjnej.Inspekcja Weterynaryjna (IW) – państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.
  Księgowy (buchalter) - pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

  Powiatowy lekarz weterynarii – kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, stoi na czele powiatowego inspektoratu weterynarii i realizuje swoje zadania z pomocą:

  Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.
 • inspektorów weterynaryjnych, którymi są lekarze weterynarii, a po wejściu w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1630), również osoby z wykształceniem innym niż weterynaryjne – wymagane wykształcenie wyższe weterynaryjne bądź wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,
 • kontrolerów weterynaryjnych – technicy weterynaryjni, zootechnicy, technolodzy żywności i żywienia człowieka (nie jest wymagane wykształcenie wyższe weterynaryjne),
 • lekarzy wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności urzędowych w imieniu powiatowego lekarza weterynarii, którymi są lekarze weterynarii, najczęściej prowadzący prywatną praktykę (działalność gospodarczą),
 • księgowej i innej obsługi biurowej.
 • Lekarze będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarze wyznaczani są urzędowymi lekarzami weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii jest organem pierwszej instancji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołania od decyzji administracyjnych powiatowego lekarza weterynarii rozpatruje wojewódzki lekarz weterynarii.

  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1557)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.