• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat suraski

  Przeczytaj także...
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  Bielica – typ gleby występującej w warunkach klimatu umiarkowanego chłodnego (średnia temperatura 2-4 °C) i wilgotnego (roczny opad w granicach 400-1000 mm), na obszarach porośniętych lasami iglastymi, np. północna Polska (Pojezierze Kaszubskie, Kotlina Sandomierska, Województwo lubuskie), USA, Kanada. Bielica powstaje z utworów piaszczystych, zwykle pochodzenia lodowcowego i rzecznego, w procesie tzw. bielicowania. Słabo rozwinięty poziom próchniczny, a dobrze rozwinięty poziom wymywania.

  Powiat lub ujezd suraski dawny powiat guberni czernihowskiej, z siedzibą w Surażu. Odpowiada zgrubsza dzisiejszemu rejonowi suraskiemu w Rosji.

  Wzmianka z r. 1890[]

  Suraski powiat leży w płn.-zachod. części gubernii i zajmuje (podług Strjelbickiego) 75'2 mil al. 3638'3 w. kw. Powierzchnia w ogóle równa, pochylająca się nieco od płn,-wsch. ku płn.-zach. Najwynioślejsze miejscowości, nieprzewyższające 800 stóp n.p.m.., znajdują się na dziale wodnym pomiędzy Sożą i Ipucią. Gleba przeważnie gliniasta lub piaszczysta, najbardziej urodzajna pomiędzy rz. Ipucią a Biesiedzią. Z ciał kopalnych znajduje się w powiecie jedynie glina garncarska i wapień, w dość lichym zresztą gatunku. Cała powierzchnia powiatu leży w dorzeczu Soży, przepływającej poza granicami powiatu, z dopływów której ważniejsze: Biesiedź w części zachod. i Ipuć w pozostałych. Do Biesiedzi uchodzą: Olesznia, Pałuż, Dorohowsza, Hormynka, Dubieniec, Aleksowka, Opołonka, Kaszkowka i Zasławka, do Ipuci zaś: Irżacz, Bielica, Wietka, Pokonka, Rjeczyca, Wicholka, Uniecza, Turosna i in. Z jezior ważniejsze: Kożanowskie.Trubanowskie (długie do 4, szer. do 2 w.), Drahotimel (dl. 1 w., szer. 300 saż) i Jałowka. (dl. 600, szer. 350 saż.). Największe błoto jest Kożanowskie, z którego wypływa rzka Wichołka, do 35 w. długie a od 1-5 w. szer. Pod lasasami znajduje się 30% ogólnej przestrzeni. W 1867 r. było w powiecie (bez mta) 105,040 mk. (141 kat., 146 prot., 887 jedynow., 8681 rozkoln., 2010 żydów), zamieszkałych w 281 miejscowościach (3 osady, 1 mko, 2 słobody, 4 kolonie, 34 siół, 140 wsi i 97 drobniejszych osad). Pod względem etnograficznym masę ludności stanowią: Białorusini (66'1%), dalej

  Suraż (ros. Сураж) – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Suraż. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.Biesiedź (Biał. Бесядзь) - rzeka w Rosji i na Białorusi, lewy dopływ Soży (basen Dniepru). Długość wynosi 261 km, zlewnia — 5600 km². Średni przepływ w ujściu rzeki — 27,8 m³/s.
  Małorusini (19'3%), Wielkorusini (11'4%),

  Żydzi (2'9%). Główne zajęcie mieszkańców stanowi rolnictwo, w wyjątkowe tylko lata zaspakajające miejscowe potrzeby, dalej uprawa i przeróbka konopi, przemysł leśny, wypalanie smoły i dziegciu oraz zajęcia w miejscowych fabrykach. Przemysł fabryczny dosyć rozwinięty, reprezentowany był w 1870 r. przez 88 zakładów, zatrudniających 10,154 robotników i produkujących za. 2,416,051 rs.; w tej liczhie 14 fahl'yk sukna, z produkcyą na 2,112,226 rB. Opis powiatu wydał Esymontowskij (Petersburg, 1846). J. Krz.

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.Wietka (białorus. Ветка) – miasto na Białorusi w obwodzie homelskim. Stolica administracyjna rejonu wietkowskiego. 8 tys. mieszkańców (2010).

  Linki zewnętrzne[]

 • Suraż w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.
 • Powiat suraski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ipuć (biał. Іпуць, ros. Ипуть) – rzeka w obwodzie mohylewskim Białorusi, smoleńskim i briańskim Rosji. W okolicy Homla wpada do Sożu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.