• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępowanie uproszczone cywilne

  Przeczytaj także...
  Gwarancja – jedna z instytucji prawa zobowiązań. Obecnie w polskim prawie odnosi się do gwarancji jakości rzeczy sprzedanej bądź gwarancji samoistnej (autonomicznej), której szczególną formą jest gwarancja bankowa, uregulowana w ustawie Prawo bankowe.Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne:
  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Postępowanie uproszczone – jedno z postępowań odrębnych, uregulowane Kodeksem postępowania cywilnego.

  Przepisy dotyczące tegoż postępowania wprowadzono do KPC mocą ustawy z 2000.

  Przedmiot postępowania[]

  Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się do określonej kategorii spraw, które są rozpatrywane przez sąd rejonowy. Są to następujące sprawy:

 • o roszczenia wynikające z umów (pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł; w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji przy sprzedaży lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przy sprzedaży konsumenckiej (dotyczy umów zawartych przed 25 grudnia 2014) – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 10 tys. zł);
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu według art. 505 kpc to jest tak długo, jak właściwy pozostaje sąd rejonowy, czyli jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przenosi 75 tys. złotych.
 • Istota uproszczenia postępowania[]

 • niedopuszczalna jest zmiana powództwa,
 • nie stosuje się przepisów o opinii biegłego,
 • możliwe jest zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji (gdy wszyscy uprawnieni zrzekną się prawa do wniesienia apelacji, wyrok uprawomocnia się),
 • apelację oprzeć można na zarzutach:
 • naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 • naruszenia przepisów postępowania, jeżeli naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy (nie jest zatem konieczne, by miało rzeczywiście wpływ),
 • apelację sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego,
 • istnieje możliwość rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym (chyba że strona w apelacji bądź w odpowiedzi na apelację zażądała, by przeprowadzono rozprawę; sąd może poza tym rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym, gdy zarzuty podniesione w apelacji są oczywiście bezzasadne),
 • sąd drugiej instancji nie przeprowadza co do zasady postępowania dowodowego (są jednakże dwa wyjątki: 1) sąd może dopuścić dowód z dokumentu, 2) sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, gdy apelacja została oparta na późniejszym wykryciu okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, z których strona nie mogła skorzystać przed sądem pierwszej instancji).
 • Zobacz też[]

 • postępowanie upominawcze
 • Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową - nowo-wprowadzona do krajowego obrotu instytucja prawna regulująca odpowiedzialność sprzedawcy za "wadliwość" towarów konsumpcyjnych. Zastąpiła w tym obrocie instytucję z Kodeksu cywilnego, zwaną rękojmia za wady rzeczy sprzedanej. W odróżnieniu od dobrowolnej gwarancji komercyjnej (umownej) zwana gwarancją ustawową.Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.
  W postępowaniu karnym sądami I instancji są sądy rejonowe oraz sądy okręgowe. Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu postępowania karnego sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:
  Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości, a także części rzeczy jako całości lub nawet jej części składowe. Wyłączone z najmu są rzeczy zużywalne a także prawa. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt. Najemca ma obowiązek płacenia czynszu, który może być ustalony w pieniądzach lub innych świadczeniach, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowania nad nią pieczy. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony wygasa na skutek wypowiedzenia.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Postępowanie sądowe, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest co najmniej dwuinstancyjne.
  Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:
  Sprzedaż konsumencka – sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.