• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępowanie dyscyplinarne

  Przeczytaj także...
  Inżynier budownictwa – określony w polskiej ustawie zawód zaufania publicznego, w którego zakresie działają inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne określone w polskiej ustawie Prawo budowlane.Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.
  Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokatów nazywa się potocznie (choć nieprecyzyjnie) obrońcami sądowymi. W Polsce zawód wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

  Postępowanie dyscyplinarne – ustawowo uregulowany tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka grupy zawodowej lub innej obowiązków, etyki służbowej lub zawodowej lub wynikającej np. ze statusu studenta, doktoranta lub nauczyciela akademickiego.

  Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają osoby wykonujące zawód lub należące do grup, od których wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i szczególnej nieskazitelności charakteru. Występuje obok a nie zamiast postępowania karnego.

  Sąd administracyjny – jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Zasadą jest bezwzględny zakaz rozstrzygania przez sądy administracyjne spraw cywilnych, objętych kognicją sądów powszechnych (art. 58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jednakże sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z powołaniem się na brak swej kognicji (właściwości), jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się już za niewłaściwy (art. 58 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

  Postępowanie dyscyplinarne nie jest uregulowane w jednym akcie prawnym analogicznie do postępowania karnego w Kodeksie postępowania karnego, lecz jest regulowane oddzielnie w ustawach dotyczących poszczególnych grup zawodowych i innych.

  Cechą wspólną prawie wszystkich rodzajów postępowań dyscyplinarnych jest to, że w sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi postępowania dyscyplinarnego w danej ustawie często stosuje się odwołania do przepisów Kodeksu postępowania karnego. Ponadto podobny jest również katalog kar dyscyplinarnych.

  Biegły rewident (inaczej audytor) – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Tytuł "biegły rewident" podlega ochronie prawnej.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed organami dyscyplinarnymi będącymi elementem samorządu zawodowego, władz uczelnianych bądź przed przełożonymi: komisją dyscyplinarną, sądem dyscyplinarnym lub przełożonym dyscyplinarnym.

  Od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego w drugiej instancji przysługuje, zależnie od danej ustawy, skarga do właściwego sądu administracyjnego lub kasacja do Sądu Najwyższego.

  Grupy zawodowe i inne podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu[]

  Wykonujący zawód regulowany i inni podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu według zasad określonych we właściwych ustawach regulujących ich sytuację prawną. Są to m.in.:

  Myśliwy – historycznie osoba zajmująca się łowiectwem, uczestnicząca w polowaniach w celu pozyskania mięsa, skór oraz kości, poroża i innych trofeów łowieckich. Obecnie - osoba zajmująca się gospodarką łowiecką zgodnie z prawem łowieckim i etyką łowiecką. W tym znaczeniu - przeciwieństwo kłusownika. Dawne określenia myśliwego: łowca, strzelec.Rzecznik patentowy – inżynier lub prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności przemysłowej.
 • Adwokaci
 • Radcowie prawni
 • Notariusze
 • Komornicy
 • Sędziowie
 • Prokuratorzy
 • Biegli rewidenci
 • Rzecznicy patentowi
 • Lekarze i lekarze stomatolodzy
 • Lekarze weterynarii
 • Funkcjonariusze Policji
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej
 • Żołnierze
 • Inżynierowie budownictwa
 • Architekci
 • Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy
 • Myśliwi
 • Pozaustawowe postępowanie dyscyplinarne[]

  Poza ustawowo uregulowanym postępowaniem dyscyplinarnym występują również formy podobne, regulujące odpowiedzialność za naruszenie zasad przynależności do danej grupy. Od ustawowych regulacji różni je to, że skuteczność takiego postępowania jest ograniczona do struktur danej grupy np. brak możliwości odebrania prawa do wykonywania zawodu. Przykładem takiej formy jest postępowanie przed sądem koleżeńskim w stowarzyszeniach.

  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:

  Zobacz też[]

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską. W rozumieniu polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant to uczestnik studiów doktoranckich.
  Notariusz (dawniej rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.
  Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
  Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).
  Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
  Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów – odpowiedzialność studentów za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta.
  Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.