• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępowanie cywilne w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
  Przeczytaj także...
  Postanowienie – w obecnym systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna wydawana przez sąd, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, prokuratora, komornika, organ administracji publicznej w sprawach dotyczących poszczególnych kwestii wynikających w toku konkretnego postępowania (postępowanie administracyjne, cywilne, karne) oraz Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

  Spis treści

 • 1 Rodzaje postępowania cywilnego
 • 2 Postępowanie cywilne a postępowanie karne
 • 3 Dopuszczalność drogi sądowej
 • 4 Zasady naczelne postępowania sądowego
 • 5 Właściwość sądu
 • 5.1 Właściwość umowna
 • 5.2 Właściwość delegacyjna
 • 5.3 Właściwość rzeczowa
 • 5.4 Właściwość miejscowa
 • 6 Skład sądu
 • 6.1 Wyłączenie sędziego
 • 7 Prokurator w postępowaniu cywilnym
 • 8 Organizacje społeczne w postępowaniu cywilnym
 • 9 Przesłanki postępowania sądowego
 • 9.1 Zdolność sądowa
 • 9.2 Zdolność procesowa
 • 9.3 Zdolność postulacyjna
 • 9.4 Legitymacja procesowa
 • 10 Współuczestnictwo w sporze
 • 10.1 Interwencja główna
 • 11 Udział osób trzecich w procesie
 • 11.1 Interwencja uboczna
 • 11.2 Przypozwanie
 • 12 Zmiana stron
 • 13 Inne przekształcenia podmiotowe
 • 14 Wszczęcie postępowania
 • 15 Pozew
 • 15.1 Formularze
 • 16 Doręczenie
 • 17 Prawidłowy bieg pisma procesowego
 • 18 Skutki wszczęcia postępowania
 • 18.1 Skutki wniesienia pozwu
 • 18.2 Skutki doręczenia pozwu
 • 19 Posiedzenie sądowe
 • 20 Rozprawa
 • 21 Terminy
 • 21.1 Uchybienie i przywrócenie terminu
 • 22 Mediacja
 • 23 Postępowanie pojednawcze
 • 24 Kumulacja roszczeń
 • 25 Zmiana powództwa
 • 26 Cofnięcie pozwu
 • 27 Odrzucenie pozwu
 • 28 Dowody
 • 29 Postępowanie dowodowe
 • 30 Środki dowodowe
 • 30.1 Dokumenty urzędowe i prywatne
 • 30.2 Świadkowie
 • 30.3 Dowód z przesłuchania stron
 • 30.4 Biegli
 • 30.5 Oględziny
 • 30.6 Inne środki dowodowe
 • 31 Postanowienia
 • 32 Wyroki
 • 32.1 Wyrok częściowy
 • 32.2 Wyrok wstępny
 • 32.3 Wyrok końcowy
 • 32.4 Wyrok uzupełniający
 • 32.5 Wyrok zaoczny
 • 33 Wydanie wyroku
 • 34 Rygor natychmiastowej wykonalności
 • 35 Prawomocność orzeczeń sądowych
 • 36 Postępowania odrębne
 • 36.1 Postępowanie w sprawach małżeńskich
 • 36.1.1 Sprawy o rozwód i separację
 • 36.2 Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • 36.3 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • 36.3.1 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • 36.3.2 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • 36.4 Postępowanie nakazowe
 • 36.5 Postępowanie upominawcze
 • 36.6 Postępowanie uproszczone
 • 37 Środki odwoławcze
 • 37.1 Zażalenie
 • 37.2 Apelacja
 • 37.3 Skarga kasacyjna
 • 38 Przypisy
 • 39 Bibliografia
 • 40 Zobacz też
 • Postępowanie cywilne w Polscepostępowanie, w którym rozpatruje się sprawy cywilne. Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych. W literaturze zwraca się uwagę, że sprawy cywilne są definiowane głównie przez charakter stosunku prawnego, z którego dana sprawa wynikła.

  Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokatów nazywa się potocznie (choć nieprecyzyjnie) obrońcami sądowymi. W Polsce zawód wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

  Sprawy cywilne rozpoznają sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne), o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Obecnie w Polsce nie ma sądów szczególnych, które rozpoznawałyby sprawy cywilne.

  Rodzaje postępowania cywilnego[]

  Postępowanie cywilne dzieli się na sądowe i pozasądowe, a z kolei sądowe na rozpoznawcze (proces, postępowanie nieprocesowe), pomocnicze i egzekucyjne. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy w postępowaniu odrębnym - są to:

 • postępowanie w sprawach małżeńskich
 • w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • w sprawach o naruszenie posiadania
 • w sprawach gospodarczych
 • w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony
 • w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
 • w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego.
 • Postępowanie cywilne nieprocesowe wszczyna się poprzez wniesienie wniosku. Nie ma tutaj stron, lecz jedynie wnioskodawca i uczestnicy. Inną różnicą w porównaniu z postępowaniem cywilnym procesowym jest brak wyroków. Orzeczenia wydawane są w formie postanowień. Mają one charakter merytoryczny i przysługuje od nich zarówno apelacja, jak i skarga kasacyjna. W przypadku postanowień dotyczących kwestii wypadkowych i incydentalnych przysługuje zażalenie

  Prawomocność – stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych (takich jak: decyzja administracyjna czy postanowienie) oraz do orzeczeń sądowych (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione czy uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia.Dewolucja – przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia od organu niższego stopnia (instytucja dewolucji istnieje m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej).

  Postępowaniami cywilnymi pozasądowymi są postępowania przed sądami polubownymi i postępowania pojednawcze przed komisjami pojednawczymi.

  Postępowanie cywilne a postępowanie karne[]

  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.Środek odwoławczy – środek prawny, podgrupa szerszego pojęcia środków zaskarżenia, służący stronie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, którego celem jest doprowadzenie do zmiany lub uchylenia orzeczenia.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Orzeczenie sądowe – władcza i decyzyjna czynność procesowa dokonywana przez sąd w postępowaniu. Do orzeczeń zaliczane są (zarówno na gruncie procesu karnego, jak i procesu cywilnego):
  Przesłanki procesowe, przesłanki formalne to rodzaj przesłanek postępowania cywilnego, warunkują ważność i prawidłowość postępowania w świetle obowiązującego prawa procesowego.
  Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.
  Strona postępowania (w procesie sądowym: strona procesowa) – w prawie to podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego), a występuje sam w swoim imieniu bądź w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).
  Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne:
  Postępowanie cywilne w II RP było regulowane początkowo przez ustawy zaborcze: niemiecką z 1877 roku, austriacką z lata 1895-1897 i rosyjską z 1864 roku. Od 1 stycznia 1933 regulowane przez kodeks postępowania cywilnego.
  Odpowiedzialność cywilna – ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jest to możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego na niej obowiązku.

  Reklama