• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Michał Jerzy Poniatowski herbu Ciołek (ur. 12 października 1736 w Gdańsku, zm. 12 sierpnia 1794 w Warszawie) – sekretarz wielki koronny od 1768, biskup płocki od 1773, ostatni prymas I Rzeczypospolitej od 1784, członek konfederacji targowickiej,wolnomularz.Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
  Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego[ | edytuj kod]

  Pod egidą Towarzystwa odbywają się coroczne Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego (OSPW) połączone ze zjazdami katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego. Dotąd zorganizowano:

 • I OSPW (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.) pt. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; publikacja materiałów: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, ss. 389.
 • II OSPW (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r.) pt. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; publikacja materiałów: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, ss. 388.
 • III OSPW (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.) pt. Funkcje publiczne związków wyznaniowych; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; publikacja materiałów: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, ss. 479.
 • IV OSPW (Białystok, 26-27 września 2007 r.) pt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 2007 r. Próba oceny; organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; publikacja materiałów: Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26-27 września 2007 r., [w:] "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 5, s. 63-193.
 • V OSPW (Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.) pt. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych; organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim; publikacja materiałów: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, ss. 367.
 • VI OSPW (Kamień Śląski, 19-21 maja 2009) pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009; organizator: Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i PTPW; publikacja materiałów: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415.
 • VII OSPW (Gniezno, 11-12 września 2010 r.) pt. Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, organizator: Katedra Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; publikacja materiałów: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, ss. 252.
 • VIII OSPW (Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.) pt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz PTPW; publikacja materiałów: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478.
 • IX OSPW (Kraków, 17-20 maja 2012 r.) pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu; organizator: Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • X OSPW (Myczków k. Polańczyka, 23-25 maja 2013 r.) pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej; organizator: Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW; publikacja materiałów: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • XI OSPW (Lublin, 15-16 maja 2014 r.) pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW; publikacja materiałów: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015.
 • XII OSPW (Zabuże, 14-16 września 2015 r.) pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny; organizator: Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz PTPW; publikacja materiałów: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. Jerzy Nikołajew, Paweł Sobczyk, Konrad Walczuk), Warszawa 2017.
 • XIII OSPW (Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r.) pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW.
 • XIV OSPW (Zielona Góra i Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r.) pt. Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i PTPW.
 • XV OSPW (Wrocław 7-9 maja 2018 r.) pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989) połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i PTPW.
 • XVI OSPW (Olsztyn i Tumiany, 6-8 maja 2019 r.) pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i PTPW.
 • Inne sympozja organizowane i współorganizowane przez PTPW[ | edytuj kod]

 • 26-27 maja 2010 r. (Ulanów) – Konferencja naukowa pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej; publikacja materiałów: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. Anna Tunia, Lublin 2011, ss. 248
 • 7-9 marca 2012 r. (Sromowce Niżne) – Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej; publikacja materiałów: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Lublin 2013, ss. 268
 • 16 listopada 2012 r. (Warszawa) – Konferencja naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej; publikacja materiałów: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. Józef Krukowski, Paweł Sobczyk, Michał Poniatowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 242
 • 22-24 września 2013 r. (Sromowce Niżne nad Dunajcem) – Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej; publikacja materiałów: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 304
 • 2-4 marca 2015 r. (Popowo k. Serocka) – Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne; publikacja materiałów: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa 2016
 • 9-10 kwietnia 2015 r. (Jastrzębia Góra) – Konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej
 • 15-16 września 2016 r. (Dwikozy k. Sandomierza) – Konferencja naukowa pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
 • 11-13 września 2017 r. Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) – Konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie
 • 15 marca 2018 r. Warszawa – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych (współorganizatorzy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Polska Rada Ekumeniczna)
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE) – zamiejscowa jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdująca się w Tomaszowie Lubelskim, której twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Jan Świtka. WZNPiE umożliwia kształcenie w zakresie trzech kierunków:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.
  Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).
  Myczków – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.
  Ulanów to miasto w woj. podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ulanów, położony u ujścia Tanwi do Sanu. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnobrzeskiego.
  Józef Koredczuk (ur. 5 marca 1967 w Bierawie) – polski prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO).
  Maksymilian Paweł Stanulewicz (ur. 20 sierpnia 1972 w Wałbrzychu) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w historii państwa i prawa, historii ustroju Polski, historii Kościoła oraz w prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Od 2002 adiunkt w Katedrze Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.