• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

  Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego” (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.” (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym. Siedzibą Towarzystwa jest Lublin.

  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).

  Spis treści

 • 1 Geneza
 • 2 Działalność
 • 3 Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego
 • 4 Publikacje Towarzystwa
 • 4.1 Czasopismo
 • 4.2 Publikacje zwarte – seria "Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego"
 • 5 Wiodący działacze
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Geneza[]

  PTPW powstało w nurcie działań zmierzających do stworzenia wspólnego forum dyskusji naukowej i do większej integracji kręgu specjalistów prawa wyznaniowego, związanych z odbywającymi się corocznie od 2003 Zjazdami Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zainicjowanymi m.in. przez prof. dr hab. Artura Mezglewskiego (KUL).

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – utworzona została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 lipca 1998 r. przy pomocy Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej powstałej w 1994 r. Prezesem Fundacji był Kazimierz Marcinkiewicz, współzałożyciel i aktywny działacz uczelni, od 1998 r. Przewodniczący Konwentu. Po pierwszym roku istnienia społeczność akademicka uczelni wynosiła 1900 studentów i 200 słuchaczy kolegiów. Studenci mogli wybrać spośród sześciu specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, język polski i język niemiecki.Józef Koredczuk (ur. 5 marca 1967 w Bierawie) – polski prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO).

  Zebranie Założycielskie PTPW odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2008 w Lublinie. Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Henryka Misztala (KUL) i prof. zw. dr. hab. Michała Pietrzaka (UW), wieloletnich kierowników dwóch pierwszych Katedr Prawa Wyznaniowego w Polsce (na Uniwersytecie Warszawskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim) 20 osób zajmujących się naukowo prawem wyznaniowym podjęło uchwałę o utworzeniu Towarzystwa, przyjęło jego Statut i dokonało wyboru władz PTPW. Sądowa rejestracja Towarzystwa nastąpiła 19 sierpnia 2008 r. W maju 2013 Towarzystwo liczyło 87 członków reprezentujących niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce prowadzące dydaktykę i badania naukowe w zakresie prawa wyznaniowego.

  Józef Koredczuk (ur. 1956) – polski prawnik, historyk prawa i specjalista prawa wyznaniowego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr).Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tadeusz Stanisławski (ur. 11 lutego 1969 w Zielonej Górze) – polski ksiądz katolicki, prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalista prawa administracyjnego i prawa wyznaniowego, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Przegląd Prawa Wyznaniowego – polskie czasopismo prawnicze wydawane nakładem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Tematycznie obejmuje szeroko pojętą problematykę prawa wyznaniowego. Radę Naukową czasopisma tworzą: Wojciech Góralski, Krzysztof Krasowski, Józef Krukowski, Ryszard M. Małajny, Henryk Misztal, Janusz Osuchowski, Michał Pietrzak, Ryszard Sztychmiler, Wacław Uruszczak, Wiktor Wysoczański. Pierwszym redaktorem naczelnym był Piotr Stanisz, kolejnym Dariusz Walencik. Obecnie w skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą: Jan Krajczyński - redaktor naczelny, Paweł Sobczyk - zastępca redaktora naczelnego, Marta Ordon - sekretarz Kolegium Redakcyjnego, Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Artur Mezglewski, Bartosz Rakoczy, Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Tadeusz Jacek Zieliński. Tom 1 ukazał się w roku 2009, zaś w latach 2010-2013 tomy 2-5.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Henryk Misztal (ur. 10 kwietnia 1936 w Skubiszy k. Lublina) – polski ksiądz, profesor tytularny nauk prawnych, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej.
  Paweł Adrian Leszczyński (ur. 1975) – polski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, prawie wyznaniowym i prawie administracyjnym. Jest docentem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
  Tadeusz Jacek Zieliński (ur. 1 czerwca 1966 w Katowicach) – polski prawnik, działacz ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.